dome-shaped roof

  • Обща политехника
  • куполен покрив
199 допълнителни резултата:
apple-shapedябълковиден
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched domeсферичен свод
политех.arched roofсводест покрив
политех.arrow-shaped knobкопче-стрелка
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
awl-shapedшиловиден
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shapedбъчвообразен
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.bell-shapedфуниеобразен
политех.bell-shapedкамбанообразен
политех.bell-shaped curveкамбановидна крива
политех.bell-shaped insulatorкамбанен изолатор
политех.bell-shaped valveчашкообразен вентил
бот.berry-shapedягодообразен
политех.boiler domeпарен дом на котел
bottle-shapedбутилкообразен
bow-shapedпанделковиден
box-shapedкутиеобразен
политех.box-shaped partкутиеобразен детайл
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
тех.cap-shapedкалпаковиден
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
мин.chisel-shaped bitдлетовидна бургия
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.concrete-shell domeстоманобетонен черупков свод
политех.cone-shapedконусообразен
политех.conical roofконичен покрив
политех.cross-shapedкръстообразен
църк. арх.crossed-domeкръстокуполен
cube-shapedкубовиден
политех.cup-shapedчашковиден
нум.cup-shapedскифатен
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.diamond-shapedромбичен
политех.disk-shaped disketteдисковиден
лит.domeвеличествена сграда, дворец, палат
мин.domeсвод на естествено равновесие
политех.domeпокривам с купол
domeкубе, купол (а), свод (и прен.)
арх.dome drumбарабан на купол
политех.dome headсферично дъно
политех.dome headпарен дом
политех.dome-shapedкуполовиден
политех.dome-shapedизпъкнал
политех.dome-type arch damкуполна язовирна стена
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.drop-shapedкапковиден
политех.e-shaped electromagnetелектромагнит с е-образна сърцевина
политех.egg-shapedяйцевиден
политех.egg-shaped sewerканализационен колектор с яйцевиден профил
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fan-shapedветрилообразен
политех.fan-shaped antennaветрилообразна антена
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
funnel-shapedфуниевиден
политех.funnel-shapedфуниеобразен
политех.funnel-shaped antennaрупорна антена
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gear-shaped cutterдълбач
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.heart-shaped directional diagramкардиоидна диаграма на насочено действие
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
hook-shapedкукообразен
политех.hopper-shapedфуниеобразен
horn-shapedроговиден
политех.horseshoe-shaped sewerканализационен колектор с подковообразен профил
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.L-shaped ironнеравностранна ъглова стомана
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
lens-shapedлещоподобен
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.lobed domeмногостенен купол
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
mouth-shapedустообразен
политех.multiple-dome damмногокуполна язовирна стена
хидр.nappe-shaped-spillway crestгребен на преливник с вакуумен профил
политех.needle-shapedиглен
политех.net-shapedмрежест
политех.north-light roofшедов покрив
ав.nose domeносов обтекател
политех.odd-shaped partдетайл с неправилна форма
политех.ogival-shaped bodyтяло със стреловидна форма
политех.pan-shapedдисков
бот.panicle-shapedметловиден
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
pear-shapedкрушовиден
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.pinion-shaped cutterдълбач
политех.pitched roofстръмен покрив
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
политех.projecting roofстряха
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
политех.rack-shaped cutterзъбонарезен гребен
политех.radar domeобвивка на радиолокатор
политех.railway roofнавес над перон
политех.ramp-shaped voltageтрионообразно напрежение
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
политех.ring-shaped magnetпръстеновиден магнит
политех.rise of roofстрела на арка
rod-shapedпрътовиден
roofтаван (на минна галерия)
roofподелен
roofнадпокривен
roofпокрив
геол.roofскали в горнище
геол.roofгорнище
политех.roofслагам покрив
политех.roof antennaпокривна антена
политех.roof battenтънко бичени материали за обков на покрив
мин.roof beamкапа
политех.roof boardingпокривен кофраж
мин.roof boltщанга
политех.roof boltанкерен болт
мин.roof bolterуниверсална машина за пробиване на дупки и монтиране на анкерни болтове
мин.roof boltingзакрепване на горнище с анкерен крепеж
мин.roof collapsобрушаване на горнище
мин.roof controlуправление на горнище
мин.roof convergenceслягане на горнище
политех.roof coveringпокривно покритие
политех.roof craneкран, закрепен към мостова конструкция
политех.roof craneмостов кран
мин.roof deflectionпровисване на горнище
политех.roof deflectionпровисване на покрив
политех.roof drainпокривна водосточна тръба
мин.roof flexibilityподатливост на горнище
политех.roof gateкапаковиден затвор
политех.roof hipчетирискатен покрив с било
политех.roof insulatorпокривен изолатор
анат.roof of skullкалвария
политех.roof planплан на покрив
мин.roof saggingпровисване на горнище
политех.roof sheathingобшивка на покрив
политех.roof slabпокривна плоча
политех.roof slopeскат на покрив
мин.roof stoneнепосредствено горнище
мин.roof supportзакрепване на горнище
политех.roof trussпокривна ферма
политех.roof ventilationвентилационни отвори на покрив
политех.roof woodworkдървена ребрена покривна конструкция
политех.roof-bolting stoperмашина за пробиване на дупки за анкерен крепеж
тех.S-shaped pipeес
политех.saddle roofфронтонен покрив
политех.saucer-shaped domeплосък купол
политех.saw-tooth roofтрионообразен покрив
политех.screw-shapedвинтообразен
политех.screw-shapedспирален, хеликоидален
shapedфасонен
политех.shapedпрофилен
политех.shapedфигурен, оформен
политех.shaped barпрофилен прътов материал
политех.shaped by compressionформован под налягане
политех.shaped castingфасонно леене
политех.shaped castingфасонна отливка
добави значение или превод тук