paper guide

  • Обща политехника
  • механизъм за направляване на хартията
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.adjustable guideрегулируема направляваща
политех.adjustable guide vaneподвижна направляваща лопатка
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
as a guideориентировъчно
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.belt guideнаправляваща вилка за ремък
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
изч.card guideмеханизъм за водене на перфокарти
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.circular guideкръгъл вълновод
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.conducting guideвълновод
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crank guideколяно-кулисен механизъм
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-head guideпаралел на кръстоглав
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.dovetail guideнаправляваща със сечение лястовича опашка
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.flat guideплоска направляваща
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
guideекскурзовод
guideръководно начало, принцип, пример, указание
guideводя, водач съм на
guideръководство, наръчник (to), пътеводител
guideръководя, направлявам, насочвам, напътвам
guideсъветник
guideводач
guideуправлявам, движа, тласкам
guideбелег, ориентировъчен знак, пътепоказател
guideпропускателен пръстен (на въдичарски прът)
guideводач, гид, екскурзовод
геол.guideнаправляваща жила
текст.guideигловодител
тех.guideнаправляващ детайл, водач (на машина), водило (на валцов стан)
мин.guideобсадна тръба
рад.guideвълновод
политех.guideнаправляващо устройство
политех.guideводач, шаблон, копир
воен.guideразузнавач
политех.guide apparatusнаправляващ апарат
политех.guide barsнаправляващ прът
политех.guide barsпаралел
политех.guide bearingнаправляващ лагер
политех.guide bladeнаправляваща лопатка
политех.guide blade sectorсектор на направляващи лопатки
политех.guide blockкопир, водач
политех.guide blockшаблон
политех.guide boltнаправляващ болт
политех.guide curveнаправляваща крива
изч.guide edgeнаправляващ край
политех.guide faceводеща повърхнина
политех.guide fingerнаправляващ щифт
политех.guide gateводеща нишка
политех.guide gibнаправляваща призма
изч.guide holeнаправляващ отвор
политех.guide keyнаправляваща шпонка
политех.guide leverнаправляващ лост
политех.guide lineнаправляваща линия
геод.guide markзнак
политех.guide markбелег, марка
политех.guide pathнаправляваща повърхност
политех.guide pathнаправляващ канал
политех.guide pileнаправляващ пилот
мет.guide pinнаправляващ щифт
политех.guide plateнасочваща плоча
политех.guide plateкопирна плоча
политех.guide postнаправляваща колонка
политех.guide post dieматрица с направляващи щифтове
политех.guide prismпризматична направляваща
политех.guide pulleyнаправляваща шайба
политех.guide railнаправляващ релса
политех.guide rodнаправляващ прът
политех.guide rollerнаправляваща ролка
политех.guide screwходов винт
политех.guide signуказателен знак
политех.guide slotнаправляващ прорез
политех.guide slotнаправляваща кулиса
политех.guide spindleходов винт
политех.guide stelliteнаправляваща щанга
политех.guide stripнаправляваща планка
политех.guide trackнаправляващ канал
политех.guide tubeнаправляваща тръба
политех.guide vaneнаправляваща лопатка
политех.guide vaneлопатка от направляващ апарат
политех.guide wavelengthдължина на вълната във вълновод
политех.guide wheelнаправляващо колело
политех.guide-barнаправляващ прът
политех.guide-barпаралел
политех.guide-beam systemлъчева система за насочване
ел.hardened paperгетинакс
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.joint guideшарнирна направляваща
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lead screw guideнаправляваща конзола за ходов винт
опт.light guideсветовод
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
пол.non-paperнонпейпър
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.packing paperамбалажна хартия
paperкнижен пакет, кесия
paperдокумент
paperвестник
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperхартия, книга
paperувивам в хартия
paperкнижки пари, банкнота
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingполирг
политех.paper breakingчупене на хартия
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.paper chromatographyхартиена хроматография
политех.paper clayкаолин за пълнене на хартия
политех.paper clothхартиена тъкан
полигр.paper conditioningаклиматизация на хартия
бот.paper daisyбезсмъртниче
политех.paper drumруло хартия
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.paper feedподаване на хартия
политех.paper feedустройство за подаване на хартия
политех.paper feed measurementмеханизъм за подаване на хартия
политех.paper feederустройство за подаване на хартия в печатарска машина
добави значение или превод тук