building paper

  • Обща политехника
  • строителен картон
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.addition to buildingпристройка към сдание
политех.additional buildingпристройка
политех.adjoining buildingдопълнителна пристройка
политех.administrative buildingадминистративна сграда
ав.aircraft buildingсамолетостроителен
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-brick buildingпостройка от тухлена зидария
all-buildingобщосграден
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
стр.amenity buildingбитовка
политех.apartment buildingжилищен блок
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
ядр.auxiliary buildingспецкорпус
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
тех.boiler buildingкотлостроителен
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
фин.book-buildingбукбилдинг
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
buildingконструиране
buildingизграждане, строеж, строителство
buildingсграда, здание, постройка
buildingизработване
buildingсграден
стр.buildingзастроителен
стр.buildingзастрояване
кауч.building bagработно сърце
политех.building basinкорабостроителен басейн
кораб.building berthстапел
политех.building blockмонтажен възел
политех.building codeстроителни норми
политех.building constructionсградостроителство
политех.building constructionстроеж, строителство
стр.building constructorсградостроител
политех.building coreработно сърце
кауч.building coreработно сърце за вулканизиране на гуми
политех.building craneстроителен кран
политех.building densityгъстота на застрояване
политех.building engineerстроителен инженер
политех.building engineeringстроително инженерство
политех.building equipmentстроителни съоръжения
политех.building estimateоферта за извършване на строеж
политех.building frameскелет на постройка
политех.building groundстроителна площадка
политех.building implementsстроителен инвентар
политех.building kay coreработно сърце
политех.building lineстроителна линия
политех.building materialстроителен материал
политех.building memberстроителен елемент
политех.building mortarстроителен разтвор
политех.building officeстроителна кантора
политех.building plotстроителен участък
политех.building processстроителни работи
кауч.building ringработен пръстен
политех.building siteстроителна площадка
кораб.building slipхелинг
политех.building slipстапел
политех.building stoneстроителен камък
политех.building structureстроителна конструкция
политех.building techniqueстроителна технология
политех.building techniqueначин на строеж
политех.building tileкеремида
политех.building timberцепен дървен материал
политех.building unitстроителен елемент
политех.building woodстроителен дървен материал
политех.building yardстроителна площадка
политех.building-block machineагрегатна машина
политех.building-block systemблокова монтажна система
building-inвграждане
политех.building-upизграждане
стр.building-upподзиждане
политех.building-up periodвреме на нарастване
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
зав.building-up weldingнаваряване
политех.bulk of a buildingкубатура на сграда
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.cigarette paperцигарена хартия
мин.cog buildingпоставяне на скара
common buildingобщосграден
complete the building ofдоизграждам
completion of the buildingдоизграждане
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
мин.deckhead buildingнадшахтно здание
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.domestic buildingжилищно строителство
политех.domestic buildingжилищна сграда
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.dry-brick buildingсуха зидария
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.engeneering buildingпроизводствена сграда
политех.engine buildingдвигателостроене
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
стр.finishing buildingдострояване
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flat buildingжилищен блок
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.framed buildingсграда със скелетна конструкция
further buildingдоизграждане
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
мин.goaf-pack buildingиззиждане на скални ивици
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
ел.hardened paperгетинакс
политех.heliographic paperхелиографска хартия
стр.house buildingсградостроене
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
industrial buildingпромишлена постройка
industrial buildingпромишлено строителство
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.jerry-buildingбърз строеж
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
политех.machine buildingмашиностроене
политех.machine buildingмашиностроителен
полигр.mackle paperмакулатура
политех.maintenance buildingсграда за техническо обслужване
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
геол.mountain buildingпланинообразуване
политех.mountain buildingорогенезис
пол.non-paperнонпейпър
зоол.non-reef-buildingнерифообразуващ
зоол.non-reef-building coralнерифообразуващ корал
политех.office buildingадминистративна сграда
стр.office buildingофиссграда
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.packing paperамбалажна хартия
paperувивам в хартия
paperкнижки пари, банкнота
paperкнижен пакет, кесия
paperдокумент
paperвестник
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperтапетирам
paperхартия, книга
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingполирг
политех.paper breakingчупене на хартия
добави значение или превод тук