cover paper

  • Обща политехника
  • хартия за корици
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.air coverоблачност
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
мин.arch coverарковиден свод
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.banknote paperемисионна харптия
тех.blank coverзаглушка
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.cementation coverукрепване чрез циментиране
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.cigarette paperцигарена хартия
метео.cloud coverоблачна покривка
политех.coating coverпокривен материал
застр.comprehensive coverкаско
политех.concertino-type coverзащитен калъф във вид на хармоника
политех.concertino-type coverобвивка във вид на хармоника
политех.concrete coverзащитен бетонен пласт
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
coverкуверт
coverмътя (яйце-за птица)
coverосигурявам, застраховам, обезпечавам, гарантирам, поръчителствувам
coverкора, корица (на книга)
coverвземам (учебен материал)
coverнасочвам оръжие срещу
coverвключвам, обхващам
coverобмазвам
coverизминавам (разстояние)
coverпокривам, закривам, прикривам, обвивам, обгръщам
coverзастраховка, обезщетение
coverправя репортаж за
coverпокривка
coverпокривам (оплодявам-за мъжко животно)
coverпокривка, покривало, похлупак, капак, обвивка, калъф, плик
геол.coverнаноси
полигр.coverподвързия
търг.coverгарантиран фонд
геод.coverкартографирам
ик.coverскладов запас плюс недоставени още поръчки
мин.coverрешетка
политех.coverкапак; кожух, покривало, обвивка, шатра, убежище, скривалище
политех.coverпокриващи скали
воен.coverприкривам
муз.coverкавър
coverскривалище, подслон, убежище, сушина, заслон, защита, закрила, защитено място, воен. закритие, гъстак, шубраци, храсти
coverпокривам, стигам за (разноски и пр.)
coverприкритие (и воен.), параван
coverзакрилям, защищавам (и воен.), закътвам, ограждам
coverзадоволявам, отговарям на (изисквания и пр.)
политех.cover beadгорен слой
политех.cover cavingобрушване на горнище
cover chargeкуверт (в ресторант)
политех.cover coatingнанасяне на втори слой с емайлово покритие
политех.cover coreвъншно сърце
политех.cover gasketуплътняваща подложка на капак
cover girlфотомодел
cover girlмомиче от корицата на списание
политех.cover glassпредпазно стъкло
политех.cover nutкалпаковидна гайка
политех.cover plateпланка
политех.cover plateпокриваща плоча
cover sheetтитулен лист
cover sheetчелен лист
политех.cover sheetобшивен лист
тех.cover with dustзапрашавам
cover with sodsзачимявам
cover with turfsзачимявам
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
бот.crown coverсклоп
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.cylindre coverкапак на цилиндров блок
двиг.cylindre coverкапак на цилиндрова глава
политех.cylindre-head coverкапак на цилиндров блок
двиг.cylindre-head coverкапак на цилиндрова глава
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.dust coverкапак за предпазване от прах
политех.dust coverпокривало за предпазване от прах, калъф за предпазване от прах
dust-coverобложка (на книга)
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
ик.free coverскладов остатък
политех.garnet paperшкурка
glass coverостъкление
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
ел.hardened paperгетинакс
политех.heliographic paperхелиографска хартия
църк.iliton-coverилитон
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
пол.non-paperнонпейпър
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.outer coverвъншна гума
политех.packing paperамбалажна хартия
paperкнижен пакет, кесия
paperдокумент
paperвестник
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperхартия, книга
paperувивам в хартия
paperкнижки пари, банкнота
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingполирг
политех.paper breakingчупене на хартия
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.paper chromatographyхартиена хроматография
политех.paper clayкаолин за пълнене на хартия
политех.paper clothхартиена тъкан
полигр.paper conditioningаклиматизация на хартия
бот.paper daisyбезсмъртниче
политех.paper drumруло хартия
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.paper feedподаване на хартия
политех.paper feedустройство за подаване на хартия
политех.paper feed measurementмеханизъм за подаване на хартия
политех.paper feederустройство за подаване на хартия в печатарска машина
политех.paper guideмеханизъм за направляване на хартията
политех.paper hangingsкнижен тапет
политех.paper industryхартиена промишленост
политех.paper inventionнеизползуваемо изобретение
политех.paper laminateламинат с книжна основа
изк.paper marblingебру
политех.paper millфабрика за хартия
тех.paper overзаглаждам
политех.paper patentкнижен патент
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.paper sheetхартиен лист
политех.paper sheetingстроителен картон
политех.paper shredмашина за унищожаване на документи
политех.paper sleeveкнижна втулка
paper streamerсерпентина
добави значение или превод тук