ground paper

  • Обща политехника
  • грунтова хартия
199 допълнителни резултата:
нар.above groundнадземно
стр.above the ground floorнадпартерен
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
геод.accident of the groundнеравност на местност
политех.accident of the groundрелеф
политех.air-ground radio frequencyчестота на радиовръзката в канала въздух-земя
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arcing groundдъгово земно съединение
политех.arcing ground suppressorгасящо устройство на заземяваща дъга
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
политех.attached ground waterсвързана подпочвена вода
политех.attached ground waterмолекулно свързана вода
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.broken groundпресечена местност
политех.building groundстроителна площадка
политех.building paperстроителен картон
ядр.burial groundмясто за заравяне
политех.burnt paperпресушена хартия
политех.cam groundшлифован по шаблон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
мин.caved groundобрушено пространство
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
геол.cherty groundкремъчна скала
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.clayey groundглинест пласт
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.dead groundбезрудна скала
политех.dead groundнепосредствено заземяване
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.difficult groundтруднопроходима местност
ен.disposal groundсметищен
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
кул.dried ground yeasty doughтрахана
политех.driven groundтръбно заземяване
dump groundдепония
dumping groundдепония
ен.dumping groundсметищен
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.equipment groundзаземяване на нетоководещи части на съоръжение
политех.even groundравнинна местност
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filled-up groundнасипен пласт
политех.filter paperфилтърна хартия
воен.firing groundстрелбище, полигон
политех.firm groundтвърд пласт
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.garnet paperшкурка
политех.gathering groundводосборен басейн
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.gravel groundчакълеста почва
политех.gravelly groundчакълеста почва
groundмясто, местност, пространство, област, район
groundпоставям/слагам на земята
groundигрище, плац
groundземя, имот
groundосновавам, установявам, уреждам, устройвам
groundgrind
groundморско дъно
groundградина, парк, двор (към здание)
groundдънен
groundобучавам, давам основа (in по)
groundземя, почва, под, настилка
groundслагам основа (на бродерия)
groundземен, приземен
groundпозиция, становище
groundоснование, причина, повод, подбуда, мотив (u pl)
елн.groundзаземяване
елн.groundзаземявам
мор.groundзасядам, закарвам (кораб) на плитко/до брега
геол.groundгрунтов
геол.groundгрунт
геол.groundдолнище на пласт
изк.groundгрунд
изк.groundпоставям грунд, грундирам
ав.groundкацам, оставам на земята
минер.groundоснова на пласт, долнище на изработка
кораб.groundзасядам
мин.groundдолнище на изработка
политех.groundшлифован
политех.groundраздробен, смлян, фон, земя, почва, площадка, полигон, терен, дъно, основание
воен.groundпозиция (за атака или отбрана)
аерон.ground abortпрекъснато изстрелване
политех.ground absorptionпоглъщане от почвата
политех.ground antennaантена, положена по земята
мин.ground bailiffзавеждащ минни работи
политех.ground beaconназемен фар
политех.ground bedжп линия
стр.ground bedземна основа на път
политех.ground behaviourповедение на горнището
политех.ground circuitземна верига
ел.ground clampзаземяваща клема
политех.ground clearanceклиренс
политех.ground clutterотражения от земята
политех.ground coatгрунд
политех.ground coatingгрундиране
елн.ground connectionзаземяване
политех.ground connectionземна връзка
политех.ground connexionземна връзка
ав.ground controlуправление от земята
геод.ground controlопорна мрежа
ав.ground controllerдиспечер на служба за управление
политех.ground currentток при съединение към земя
политех.ground currentземно съединение
геол.ground depressionслягане на почва
ел.ground detectorуказател за земно съединение
политех.ground distanceхоризонтална съставна на разстоянието
рлк.ground echoотразен сигнал от земната повърхност
тех.ground effect vehicleекраноплан
политех.ground elevationвисочинна на кота
политех.ground faultзаземяване поради неизправност
политех.ground fieldосновно поле
политех.ground finishшлифована повърхност
политех.ground finishстепен на гладкост след шлифоване
воен.ground fireогън по наземна цел
политех.ground flareсигнални светлини на летище
ground floorпартер, приземен стаж
политех.ground for oppositionоснование за възражение
политех.ground formsтопография на местност
политех.ground gearколело с шлифовани зъби
политех.ground glassшлифовано стъкло
политех.ground iceдънен лед
политех.ground indicatorуказател на земно съединение
политех.ground installationназемна уредба
политех.ground inversionприземна инверсия
политех.ground jointшлифован шев
политех.ground layerприземен атмосферен слой
политех.ground leadпроводник към заземяване
политех.ground leakутечка към земята
политех.ground levelосновно ниво
политех.ground lineлиния на земната повърхност
политех.ground mapтопографска карта
политех.ground moraineдънна морена
ав.ground objectназемен ориентир
политех.ground observation postназемен наблюдателен пост
политех.ground of decisionоснование за решение
бот.ground pineгорещник
бот.ground pineсрещниче
политех.ground planeхоризонтална проекционна равнина
политех.ground plateдолна укрепителна връзка
политех.ground plotплан на местност
политех.ground plotмясто на което е издигната постройка
политех.ground potentialземен потенциал
мин.ground pressureскален натиск
политех.ground pressureналягане върху почва
политех.ground radarземен радиолокационен станция
рад.ground rayприземен лъч
политех.ground reflectionотражение от земята
рад.ground relay stationземна радиорелейна станция
рад.ground repeater stationземна радиорелейна станция
политех.ground resistanceзаземително съпротивление
рлк.ground returnотражение от земната повърхност
ел.ground rodзаземителен прът
политех.ground scatterразсейване на радиовълни по земната повърхност
политех.ground sluiceосновен изпускател
добави значение или превод тук