paper industry

  • Обща политехника
  • хартиена промишленост
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.aerospace industryавиационно-космическа промишленост
политех.aircraft industryсамолетна промишленост
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.automobile industryавтомобилна промишленост
авто.automotive industryавтомобилна индустрия
политех.automotive industryавтотракторна и транспортна промишленост
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.basic industryтежка промишленост
политех.beverage industryпромишленост за производство на напитки
ен.biomass power industryбиоенергетика
ен.biopower industryбиоенергетика
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
Bulgarian Chamber of Commerce and IndustryБългарска търговско-промишлена палата
политех.burnt paperпресушена хартия
политех.canning industryконсервна промишленост
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.chemical industryхимическа промишленост
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.clothing industryшивашка промишленост
политех.coal industryкаменовъглена промишленост
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.construction industryстроителна промишленост
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.dairy industryмлекопреработвателна промишленост
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.defence industryотбранителна промишленост
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
electric power industryелектроенергетика
electric power industryелектроенергиен
ик.electrical industryелектропромишленост
политех.electrical industryелектротехническа промишленост
политех.electronic industryелектронна промишленост
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.extractive industryдобивна промишленост
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.farming industryселскостопанско производство
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.food industryхранителна промишленост
политех.forest industryдървообработваща промишленост
политех.forestry industryдървообработваща промишленост
foundry industryметалолеене
политех.furniture industryмебелна промишленост
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
полигр.graphic-arts industryполиграфия
политех.ground paperгрунтова хартия
ел.hardened paperгетинакс
политех.heavy industryтежка промишленост
политех.heliographic paperхелиографска хартия
hotel industryхотелиерски
hotel industryхотелиерство
ен.hydropower industryхидроенергетика
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
industryпромишленост
industryиндустрия
ик.industryпредприемачество
политех.industry standardотраслов стандарт
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.key industryводещ отрасъл на промишлеността
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.leather industryкожарска промишленост
ик.light industryлекопромишлен
политех.light industryлека промишленост
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.local industryместна промишленост
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
политех.lumber industryдървообработваща промишленост
политех.machine industryмашиностроителна промишленост
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.meat industryмесопреработваща промишленост
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.metalworking industryметалообработваща промишленост
политех.mica paperслюдена хартия
политех.military industryвоенна промишленост
политех.mining industryминна промишленост
авто.motor industryавтомобилна индустрия
политех.motor industryавтомобилна промишленост
пол.non-paperнонпейпър
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.packing paperамбалажна хартия
paperдокумент
paperкнижен пакет, кесия
paperвестник
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperполица, ценна книга
paperпокривам с хартия (и с up)
paperхартия, книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperкнижки пари, банкнота
paperувивам в хартия
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingполирг
политех.paper breakingчупене на хартия
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.paper chromatographyхартиена хроматография
политех.paper clayкаолин за пълнене на хартия
политех.paper clothхартиена тъкан
полигр.paper conditioningаклиматизация на хартия
бот.paper daisyбезсмъртниче
политех.paper drumруло хартия
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.paper feedподаване на хартия
политех.paper feedустройство за подаване на хартия
политех.paper feed measurementмеханизъм за подаване на хартия
политех.paper feederустройство за подаване на хартия в печатарска машина
политех.paper guideмеханизъм за направляване на хартията
политех.paper hangingsкнижен тапет
политех.paper inventionнеизползуваемо изобретение
политех.paper laminateламинат с книжна основа
изк.paper marblingебру
политех.paper millфабрика за хартия
тех.paper overзаглаждам
политех.paper patentкнижен патент
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.paper sheetхартиен лист
политех.paper sheetingстроителен картон
политех.paper shredмашина за унищожаване на документи
политех.paper sleeveкнижна втулка
paper streamerсерпентина
политех.paper stuffхартиена маса
политех.paper tape equipmentперфолентни устройства
политех.paper tape puncherперфоратор на хартиена лента
политех.paper workоформяне на документация
ел.paper-based laminateгетинакс
политех.paper-cored cableкабел с хартиена изолация
полигр.paper-cutting machineмашина за рязане на хартия
полигр.paper-folding machineфалцмашина
политех.paper-hangingтапет
политех.paper-insulatedизолиран с хартия
политех.paper-stripping methodекстракционен хартиенохроматографски метод
политех.petrochemical industryнефтохимическа промишленост
политех.petroleum industryнефтена промишленост
политех.photographic paperфотографска хартия
политех.photostat paperфотостатна хартия
политех.pigment paperпигментова хартия
полигр.pigment paper transferпревод на пигментово копие
политех.pigmented paperпигментова хартия
политех.plotting paperмилиметрова хартия
добави значение или превод тук