filter paper

  • Обща политехника
  • филтърна хартия
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorbing filterабсорбционен филтър
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.acoustic filterакустичен филтър
тех.air filterвъздухоочистител
политех.air filterвъздушен филтър
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.ambient light filterсенник
ел.amplitude filterамплитуден филтър
политех.antenna filterантенен филтър
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
тех.bag filterръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
тех.baghouse filterръкавен филтър
ел.band filterлентов филтър
ел.band-elimination filterлентов задържащ филтър
ел.band-rejection filterлентов задържащ филтър
ел.band-stop filterлентов задържащ филтър
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.bath filterвана за филтриране на въздух
bio filterбиофилтър, биологичен филтър
политех.bleeder-type filterфилтър само за част от циркулиращата течност
рад.blocking filterподтискащ филтър
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.cartridge filterпатронен филтър
политех.cavity-coupled filterфилтър с резонаторна връзка
политех.ceramic filterкерамичен филтър
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
тлф.choke filterдроселен филтър
политех.choke-input filterизглаждащ филтър с индуктивен вход
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.cloth filterтъканен филтър
политех.coke filterкоксов филтър
рад.comb filterгребенчат филтър
рад.composite wave filterсложен филтър
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.correcting filterкоригиращ филтър
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
тлф.crystal filterкварцов филтър
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
рад.decoupling filterразделителен филтър
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.diazotype paperхелиографска хартия
ел.differential filterмостов филтър
политех.digital filterцифров филтър
политех.digital-data filterцифров филтър
политех.directional filterфилтър с посочност на действието
политех.disk filterдисков филтър
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drum filterбарабанен филтър
политех.dry filterсух филтър
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.dust filterпротивопрахов филтър
тех.electrical filterелектрофилтър
политех.electrical filterелектрически филтър
политех.electromechanical filterелектромеханичен филтър
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
ел.equalizing filterкоригиращ филтър
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.feedwater filterфилтър за питателната вода
политех.felt filterфилтър с кече
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter aidsфилтрувана маса
политех.filter bedфилтриращ слой
политех.filter blanketфилтриращ пласт
политех.filter boardдебела филтърна хартия
политех.filter cakeотфилтрувана утайка
политех.filter cavityрезонатор-филтър
политех.filter cellфилтърен елемент
тех.filter clothфилтърен плат
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.filter coreфилтриращо леярско сърце
политех.filter crucibleфилтрувален тигел
политех.filter crucibleфилтър-тигел
политех.filter crystalфилтров кристал
политех.filter diaphragmпореста диафрагма на филтър
политех.filter discriminationизбирателност на филтър
политех.filter fabricфилтърна тъкан
политех.filter factorкратност на светлофилтър
зоол.filter feederфилтратор
обог.filter leafрама на филтър
политех.filter liquidфилтрат
геол.filter lossводоотдаване
политех.filter offфилтфилтрирам
политех.filter pocketфилтровъчна камера
политех.filter pressфилтър-преса
политех.filter pressфилтърпреса
политех.filter pulpфилтърна каша
политех.filter sectionзвено на филтър
политех.filter stockфилтрирано масло за мазане
обог.filter thickenerсгъстител-филтър
политех.filter washingпромиване на филтър измиване на утайка върху филтър
политех.filter-aidфилтрувална маса за образуване на филтриращ слой
политех.filter-aidфилтрувана маса
политех.filter-attenuation bandлента за затихване на филтър
политех.filter-stop bandлента за затихване на филтър
политех.filter-transmission bandчестотна лента пропускана от филтър
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filterнагънат филтър
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.folded filterнагънат филтър
политех.frame filter pressрамкова филтър-преса
политех.fuel filterфилтър за течно гориво
политех.full-flow filterфилтър за цялата циркулираща течност
политех.garnet paperшкурка
политех.gas-filterгазопроводчик
политех.gauze filterмрежест филтър
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.gravel filterчакълен филтър
политех.gravity filterфилтър със свободно изтичане на течност
политех.ground paperгрунтова хартия
ел.hardened paperгетинакс
ел.harmonic filterфилтър за хармоници
политех.harmonic filterзаграждащ филтър
политех.heliographic paperхелиографска хартия
рад.high-frequency filterвисокочестотен филтър
hum filterизравнителен филтър
рад.hum filterфилтрация на фона
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
ел.inductance filterиндуктивен филтър
рад.insertion parameter filterфилтър с внесено затихване, зависещо от честотата
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.kelly filterлистов филтър
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.ladder-type filterверижен филтър
политех.lattice filterмостов филтър
опт.light filterсветофилтър
политех.light filterсветлофилтър
политех.line-type filterтръбопроводен филтър
тлф.linear filterлинеен филтър
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.lock-filter clampмалко менгеме
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
рад.low-frequency filterнискочестотен филтър
полигр.mackle paperмакулатура
политех.magnetostriction filterмагнитострикционен филтър
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.mechanical filterмеханичен филтър
политех.membrane filterмембранен филтър
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
ел.mode filterфилтър за типове трептения
ел.narrow-band filterтеснолентов филтър
политех.neutral filterнеутрален филтър
рад.noise filterпротивосмутителен филтър
пол.non-paperнонпейпър
политех.numerical filterцифров филтър
политех.oil filterмаслен филтър
политех.oil-paperвосъчна хартия
добави значение или превод тук