paper patent

  • Обща политехника
  • книжен патент
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.abridgement of patent specificationреферат за описание на изобретение
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.acquisition of patentполучаване на патент
политех.additional patentдопълнителен патент
политех.admit a patent application to examinationприемам заявка за патент за разглеждане
политех.age of patent'възраст' на патент
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.art patentпатент за метод
политех.article patentпатент за изделие
политех.asphalt paperпокривна мушама
политех.assigned patentпреотстъпен патент
политех.attack a patentоспорвам патент
политех.attacked patentоспорван патент
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.basic patentосновен патент
политех.blocking-off patentблокиращ патент
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.borderline patentспорен патент
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.broad patentпатент с широки претенции
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
политех.by patent protectionзащита с патент
политех.cancelled patentанулиран патент
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.ceased patentпатент с изтекъл срок на действие
политех.cession of patentпреотстъпване на патент
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.cited patentпротивопоставен патент
политех.combination patentпатент за комбинация
политех.complementary patentдопълнителен патент
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.conflicting patentколидиращ патент
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.denotation of patentозначаване номера на патент
политех.dependent patentзависим патент
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.expired patentпатент с изтекъл срок на действие
политех.extended patentпатент с удължен срок на действие
политех.extinct patentпатент, загубил сила
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.file a patent applicationподавам заявка за патент
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.fortifying patentукрепващ патент
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.granted patentиздаден патент
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
ел.hardened paperгетинакс
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
infringed patentнарушен патент
infringing patentнарушаващ патент
inoperative patentпатент без законна сила
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.issue of patentиздаване на патент
политех.issued patentиздаден патент
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.joint patentсъвместен патент
политех.keeping a patent validподдържане в сила
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lapse of patentпрекратяване действието на патент
политех.licensed patentлицензиран патент
политех.life of patentсрок на действие на патент
политех.lifetime of patentсрок на действие на патент
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.live patentдействащ шатент
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
политех.main patentосновен патент
политех.maintain a patentподдържам патент в сила
политех.manufacture patentпатент за изделие
политех.manufacture patentпатент за производство
политех.map paperкартографска хартия
политех.master patentосновен патент
политех.material patentпатент за вещество
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.method patentпатент за метод
политех.mica paperслюдена хартия
политех.narrow patentпатент с тесни претенции
пол.non-paperнонпейпър
политех.nuisance patentпречещ патент
политех.nullification of patentанулиране на патент
политех.number of patentномер на патент
политех.objected patentоспорван патент
политех.obstructive patentблокиращ патент
политех.obtain a patentполучавам патент
политех.obtain a patent protectionполучавам патентна защита
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.operative patentдействащ патент
политех.oppose a patentпротивопоставям патент
политех.opposed patent applicationпротивопоставена патентна заявка
политех.package patent licenceпакетен лиценз
политех.package patent licenseпакетен лиценз
политех.packing paperамбалажна хартия
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperхартия, книга
paperувивам в хартия
paperкнижки пари, банкнота
paperкнижен пакет, кесия
paperдокумент
paperвестник
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingчупене на хартия
политех.paper breakingполирг
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.paper chromatographyхартиена хроматография
политех.paper clayкаолин за пълнене на хартия
политех.paper clothхартиена тъкан
полигр.paper conditioningаклиматизация на хартия
бот.paper daisyбезсмъртниче
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.paper drumруло хартия
политех.paper feedподаване на хартия
политех.paper feedустройство за подаване на хартия
политех.paper feed measurementмеханизъм за подаване на хартия
политех.paper feederустройство за подаване на хартия в печатарска машина
политех.paper guideмеханизъм за направляване на хартията
политех.paper hangingsкнижен тапет
политех.paper industryхартиена промишленост
политех.paper inventionнеизползуваемо изобретение
политех.paper laminateламинат с книжна основа
изк.paper marblingебру
политех.paper millфабрика за хартия
тех.paper overзаглаждам
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.paper sheetхартиен лист
политех.paper sheetingстроителен картон
политех.paper shredмашина за унищожаване на документи
политех.paper sleeveкнижна втулка
paper streamerсерпентина
политех.paper stuffхартиена маса
политех.paper tape equipmentперфолентни устройства
политех.paper tape puncherперфоратор на хартиена лента
политех.paper workоформяне на документация
ел.paper-based laminateгетинакс
политех.paper-cored cableкабел с хартиена изолация
полигр.paper-cutting machineмашина за рязане на хартия
добави значение или превод тук