paper clay

  • Обща политехника
  • каолин за пълнене на хартия
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.acid-sprayed clayизбелваща глина
политех.adobe clayпостна глина
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.baked clayизпечена глина
политех.baked clayтеракота
политех.ball clayпластична глина
геол.band clayглинеста проспойка
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.betonite clayбетонитова глина
политех.bleaching clayбелилна глина
политех.bleaching clayизбелбаща глина
bloating clay aggregateкерамзит
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond clayциментираща глина
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.boulder clayглина с камъни
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.brick clayглина за тухли
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
стр.cement-clayглиноциментов
стр.cement-clayглиноциментен
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.chalky clayваровита глина
политех.china clayкаолин
политех.cigarette paperцигарена хартия
clayглинена/пръстена лула (и CLAY pipe)
clayглинен, пръстен
clayглина
сп.clayклей
политех.clayобмазбам с глина
политех.clayизбелвам с глина
политех.clayлинест
clayпръст, прах, пепел (и прен.), човешката плът
геол.clay bandглинеста прослойка
политех.clay brickглинена тухла
геол.clay gallвалун в моренна глина
политех.clay ironstoneглинеста желязна руда
политех.clay loamпесъчлива глина
политех.clay millглинобъркачка
политех.clay mixerглинобъркачка
политех.clay mortarглинен разтвор
политех.clay mouldingформоване на глинени изделия
мет.clay sandглинест пясък
геол.clay slateглинест шист
политех.clay slipглинен шликер
политех.clay soilглинеста почва
петрог.clay stoneаргилит
мин.clay tampingглинена забивка
политех.clay-bearingбогат на глина
стр.clay-cementглиноциментен
стр.clay-cementглиноциментов
политех.clay-loadedнапълнен с каолин
геол.clay-panводоупорен глинест пласт
политех.clay-panглинест конгломерат
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
геол.converted clayметаморфозирана глина
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawn clayутаечна глина
геол.drift clayделувиална глина
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.effervescent clayнабухваща глина
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.expanded clayкерамзит
expanded-clay aggregateкерамзит
expanded-clay concreteкерамзитобетонен
expanded-clay concreteкерамзитобетонов
expanded-clay concreteкерамзитобетон
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.facing paperлицева хартия
политех.fat clayмазна глина
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.filtrol clayфино смляна избелбаща глина
политех.fire clayогнеупорна глина
политех.fire-clay liningшамотна облицовка
политех.fire-clay liningшамотна зидария
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flint clayпостна глина с примеси от кварц
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.florida clayфулерова пръст
политех.florida clayизбелваща пръст
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.garnet paperшкурка
политех.glass-pot clayкерамична огнеупорна глина
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.greasy clayмазна глина
политех.green clayвлажна глина
политех.ground paperгрунтова хартия
ел.hardened paperгетинакс
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lean clayпостна глина
lightweight expanded clay aggregateкерамзит
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
пол.non-paperнонпейпър
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.packing paperамбалажна хартия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperхартия, книга
paperувивам в хартия
paperкнижки пари, банкнота
paperкнижен пакет, кесия
paperдокумент
paperвестник
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperдокумента за самоличност, пълномощия
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingчупене на хартия
политех.paper breakingполирг
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.paper chromatographyхартиена хроматография
политех.paper clothхартиена тъкан
полигр.paper conditioningаклиматизация на хартия
бот.paper daisyбезсмъртниче
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.paper drumруло хартия
политех.paper feedподаване на хартия
политех.paper feedустройство за подаване на хартия
политех.paper feed measurementмеханизъм за подаване на хартия
политех.paper feederустройство за подаване на хартия в печатарска машина
политех.paper guideмеханизъм за направляване на хартията
политех.paper hangingsкнижен тапет
политех.paper industryхартиена промишленост
политех.paper inventionнеизползуваемо изобретение
политех.paper laminateламинат с книжна основа
изк.paper marblingебру
политех.paper millфабрика за хартия
тех.paper overзаглаждам
политех.paper patentкнижен патент
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.paper sheetхартиен лист
политех.paper sheetingстроителен картон
политех.paper shredмашина за унищожаване на документи
политех.paper sleeveкнижна втулка
paper streamerсерпентина
политех.paper stuffхартиена маса
политех.paper tape equipmentперфолентни устройства
добави значение или превод тук