book-binding paper

  • Обща политехника
  • книговезка хартия
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.banknote paperемисионна харптия
bindingспойка, свръзка
bindingпривързване, притягане
bindingподвързване, подвързия, корица
bindingматериал за подвързия
bindingзадължение, обвързване
сп.bindingремъци за притягане на ски, биндунги
тех.bindingзадиране
тех.bindingобръч
тех.binding agentсвързващ материал, свързващо вещество
хим.binding agentсвързвател
binding bandbandage
тех.binding clipзакрепваща скоба, стяга
политех.binding coalкоксуващи се въглища
политех.binding faceопорна повърхнина
политех.binding forceсила на сцепление/свързване
ядр.binding fractionенергия на връзка, падаща се на един нуклон
политех.binding handleръчка със застопоряване
полигр.binding machineмашина за броширане/подвързване
политех.binding materialсвързващ материал/вещество
ел.binding pieceклема
политех.binding pieceизвод
политех.binding postприсъединителна клема
политех.binding powerсвързваща способност
политех.binding propertyсвързваща способност
политех.binding rafterстолица
политех.binding rivetвременен нит
политех.binding screwстопорен винт
текст.binding threadсвързваща нишка
политех.binding threadскрепителна резба
текст.binding warpсвързваща основа
политех.binding weftсвързващ вътък
binding wireтел за връзване, тел за мрежи
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
bookрезервирам
bookкнига
bookbooked up - запълнен, без места, изцяло резервиран
bookсписък на залагания при конни състезания
bookвписвам в регистър, регистрирам
bookБиблията или Коранът
bookтефтер, блок, бележник
геод.bookкарнет
политех.book blocksполирг
политех.book blocksкнижно тяло
полигр.book jacketобложка
полигр.book markласе
политех.book mouldформовъчна каса с шарнирно свързани стени
църк.Book of Eight Tonesоктоих
църк.Book of Eight Tonesосмогласник
полигр.book sewingподшиване на книга
полигр.book-back roundingкръглене
полигр.book-block processingобработка на книжно тяло
фин.book-buildingбукбилдинг
политех.book-edge trimmingобрязване на книжно тяло
фин.book-keeperотчетнически
book-keepingсчетоводство
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
cash-bookкасова книга
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
мет.charge bookдневник за плавките
cheque-bookчекова книжка
политех.cigarette paperцигарена хартия
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
полигр.cradle bookпървопечатен
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.facing paperлицева хартия
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
геод.field bookкарнет
политех.field bookдневник за отчитане на експлоатация
геод.field record bookполски карнет
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
ав.flight bookбордови дневник
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.garnet paperшкурка
generally bindingобщозадължителен
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
ел.hardened paperгетинакс
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
мед.iron binding capacityжелязо свързващ капацитет
биох.iron-bindingжелязосвързващ
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.liliput bookминиатюрна книга
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log bookдневник
log-bookдневник
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
политех.minute bookпротоколна книга
multivolume bookмноготомник
пол.non-paperнонпейпър
политех.nuclear binding energyенергия на свързване в ядрото
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.packing paperамбалажна хартия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperхартия, книга
paperувивам в хартия
paperкнижки пари, банкнота
paperкнижен пакет, кесия
paperдокумент
paperвестник
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperдокумента за самоличност, пълномощия
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingчупене на хартия
политех.paper breakingполирг
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.paper chromatographyхартиена хроматография
политех.paper clayкаолин за пълнене на хартия
политех.paper clothхартиена тъкан
полигр.paper conditioningаклиматизация на хартия
бот.paper daisyбезсмъртниче
политех.paper drumруло хартия
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.paper feedподаване на хартия
политех.paper feedустройство за подаване на хартия
политех.paper feed measurementмеханизъм за подаване на хартия
политех.paper feederустройство за подаване на хартия в печатарска машина
политех.paper guideмеханизъм за направляване на хартията
политех.paper hangingsкнижен тапет
политех.paper industryхартиена промишленост
политех.paper inventionнеизползуваемо изобретение
политех.paper laminateламинат с книжна основа
изк.paper marblingебру
политех.paper millфабрика за хартия
тех.paper overзаглаждам
политех.paper patentкнижен патент
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.paper sheetхартиен лист
политех.paper sheetingстроителен картон
политех.paper shredмашина за унищожаване на документи
политех.paper sleeveкнижна втулка
добави значение или превод тук