paper sleeve

  • Обща политехника
  • книжна втулка
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.adapter sleeveзакрепваща втулка
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
авто.axle sleeveкожух за полуос
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.bearing sleeveлагерна втулка
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.boring-bar sleeveвретенна втулка на пробивна машина
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.branch sleeveсъединителна тръбна муфа
политех.breakdown sleeveуплътнителна втулка
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
политех.cable sleeveкабелна съединителна муфа
политех.cam sleeveпалцов съединител
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.clutch sleeveсъединителна втулка
политех.column sleeveширок пръстен в долната част на колона
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.conical sleeveконусна втулка
политех.conical sleeveконусен съединител
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.coupling sleeveсъединителна втулка
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.cylinder sleeveцилиндрична втулка
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.distance sleeveдистанционна втулка
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drill sleeveопростен патронник на пробивна машина
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.entrance sleeveвходна втулка
политех.envelope paperхартия за пликове
мин.expansion sleeve boltщанга с разпорна гайка
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
тех.half-sleeveполувтулка
ел.hardened paperгетинакс
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
политех.inlet sleeveвходна втулка
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.iron sleeveчугунена муфа
политех.ivory paperкартон бристол
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.joint sleeveсъединителна муфа
политех.joint sleeveсъединителна втулка
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lead sleeveоловна муфа
политех.lead sleeveоловен кожух
политех.lead-sleeve jointсъединение с оловна защитна обвивка
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
тех.metal sleeveметалоръкав
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
пол.non-paperнонпейпър
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.packing paperамбалажна хартия
paperхартия, книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperувивам в хартия
paperкнижки пари, банкнота
paperдокумент
paperкнижен пакет, кесия
paperвестник
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingполирг
политех.paper breakingчупене на хартия
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.paper chromatographyхартиена хроматография
политех.paper clayкаолин за пълнене на хартия
политех.paper clothхартиена тъкан
полигр.paper conditioningаклиматизация на хартия
бот.paper daisyбезсмъртниче
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.paper drumруло хартия
политех.paper feedподаване на хартия
политех.paper feedустройство за подаване на хартия
политех.paper feed measurementмеханизъм за подаване на хартия
политех.paper feederустройство за подаване на хартия в печатарска машина
политех.paper guideмеханизъм за направляване на хартията
политех.paper hangingsкнижен тапет
политех.paper industryхартиена промишленост
политех.paper inventionнеизползуваемо изобретение
политех.paper laminateламинат с книжна основа
изк.paper marblingебру
политех.paper millфабрика за хартия
тех.paper overзаглаждам
политех.paper patentкнижен патент
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.paper sheetхартиен лист
политех.paper sheetingстроителен картон
политех.paper shredмашина за унищожаване на документи
paper streamerсерпентина
политех.paper stuffхартиена маса
политех.paper tape equipmentперфолентни устройства
политех.paper tape puncherперфоратор на хартиена лента
политех.paper workоформяне на документация
ел.paper-based laminateгетинакс
политех.paper-cored cableкабел с хартиена изолация
полигр.paper-cutting machineмашина за рязане на хартия
полигр.paper-folding machineфалцмашина
политех.paper-hangingтапет
политех.paper-insulatedизолиран с хартия
политех.paper-stripping methodекстракционен хартиенохроматографски метод
политех.photographic paperфотографска хартия
политех.photostat paperфотостатна хартия
политех.pigment paperпигментова хартия
полигр.pigment paper transferпревод на пигментово копие
политех.pigmented paperпигментова хартия
политех.pipe sleeveщуцер
политех.plastic-sleeve bearingплъзгащ лагер с пластмасова втулка
политех.plotting paperмилиметрова хартия
политех.poppet sleeveвтулка в задното седло на струг
политех.printing paperпечатна хартия
политех.profile paperмилиметрова хартия
политех.protecting sleeveпредпазна муфа
политех.quill sleeveдълга втулка
политех.quill sleeveцилиндрична шпонка, предпазна втулка на поансон
политех.recording paperхартия за самопишещ уред
политех.reducing sleeveпреходна втулка
политех.reinforced paperармирана хартия
политех.rice paperоризова хартия
стр.roofing paperпокривна мушама
политех.scale paperмилиметрова хартия
политех.screw sleeveвтулка с резба
политех.screwed sleeveвтулка с резба
политех.semi-log paperполулогаритмична хартия
политех.sensitive paperсветлочувствителна хартия
политех.sheeting paperстроителен изолационен картон
политех.shifting sleeveпалцов съединител
silver paperстаниол
sleeveръкав
sleeveкалъф на грамофонна плоча
sleevewindsleeve
тех.sleeveвтулка, гилза, тръба, муфа, шибърен кран, преходен конус, нипел, щуцер, цилиндър, барабан (на микрометър), кожух (на съединител)
тех.sleeveмуфен
добави значение или превод тук