all-rag paper

  • Обща политехника
  • хартия от текстилни отпадъци
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.alexandria paperалександрийска хартия
allвсеки
allвсички, всякакъв
allнай-голям
allвсички
allцелият, всичкият
allтолкова по-
израз.allсвършен, приключен
израз.allсъвсем сам
израз.allдоколкото знам
израз.allизведнъж, изневиделица
израз.allвсе ми е едно, все ми е тая
израз.allведнъж завинаги
израз.allизобщо, най-малко
израз.allс всичкия си, с ума си
израз.allот самото начало
израз.allобщо, общо взето
израз.allвсички до един
израз.allс всички сили, с всички средства
израз.allцели (they ate all of ten cakes - те изядоха цели десет торти)
израз.allникак, ни най-малко, съвсем
израз.allтолкова по-добре
израз.allвсички заедно; изведнъж
израз.allуморен, изтощен
израз.allпреди всичко, над всичко
израз.allнавсякъде
израз.allпочти
израз.allвъпреки това
израз.allпри всички случаи, при всички положения
израз.allвъпреки това, все пак
израз.allи други подобни
израз.allвсе пак, въпреки всичко, в края на краищата
сп.allол
църк.All Holinessвсесветейшество
all rightдобре, става, ок
all rightприемлив, задоволителен, в добро състояние
all rightдобре, в добро здраве
all rightсреден, приемлив, посредствен
нар.all year roundцелогодишно
политех.all-aroundуниверсален
политех.all-automaticнапълно автоматичен
политех.all-brick buildingпостройка от тухлена зидария
all-buildingобщосграден
политех.all-castизцяло отлят
all-Chinaобщокитайски
воен.all-clearсигнал за отбой
политех.all-concrete frameизцяло бетонен скелет
all-economyобщостопански
политех.all-electricизцяло електрифициран
политех.all-electric setуредба със захранване от електрическа мрежа
политех.all-ellectric signallingелектрическа сигнализация
all-Europeanобщоевропейски
ав.all-flying tailуправляем стабилизатор
рел.all-forgivingвсеопрощаващ
политех.all-geared driveпредавателен механизъм, изпълнен само със зъбни колела
политех.all-geared headstockпредно седло с преводна кутия
политех.all-hydraulic machineнапълно хидравлична машина
политех.all-hypersonicизцяло хиперзвуков
политех.all-in aggregateзапълнител с гранулометричен характер, получен от кариера
политех.all-in tariffединна тарифа
политех.all-in-oneнеделим
политех.all-in-oneцялостен
all-knowingвсезнаещ
политех.all-metalизцяло метален
политех.all-metal bodyметален корпус
политех.all-metal tube baseстъклена основа на метална лампа
all-nightтраещ/отворен цяла нощ
all-permeatingвсепроникващ
all-pervadingвсепроникващ
ен.all-plantобщостанционен
политех.all-positionпредназначен за работа във всички пространствени положения
политех.all-position electrodeелектрод за заваряване във всички пространствени положения
политех.all-purpose instrumentуниверсален уред
политех.all-purpose tractorуниверсален трактор
авто.all-road vehicleвсъдеход
воен.all-rocket armamentизцяло ракетно въоражение
all-roundобщ, цялостен, всеобщ
all-roundвсестранен, многостранен, всестранно развит
политех.all-roundуниверсален
политех.all-round looking radarрадиолокационен станция за кръгов обзор
All-Russianвсеруски
All-Russianобщоруски
all-schoolвсеучилищен
тех.all-seasonвсесезонен
all-starзнаменити актьори/играчи
ен.all-stationобщостанционен
политех.all-steelизцяло от стомана
политех.all-steel viceстоманено менгеме
политех.all-steel viseстоманено менгеме
all-sufficientсамодостатъчен
авто.all-terrainвисокопроходим
авто.all-terrain vehicleатеве
политех.all-transistorнапълно транзисторизиран
политех.all-union standardобщосъюзен стандарт
all-unitобщоблочен
политех.all-up weightпълно тегло
политех.all-watt motorелектродвигател с потребяване само на активна мощност
политех.all-wave receiverвсевълнов приемник
тех.all-weatherвсесезонен
политех.all-weatherпригоден за експлоатация при всякакви атмосферни условия
политех.all-weather fighterизтребител, пригоден за всякакви атмосферни условия
политех.all-weather landingкацане в сложни метеоролргични условия
политех.all-weldedизцяло заварен
политех.all-welded frameзаварена рамка
политех.all-wheel driveзадвижване на всички колела
политех.all-wing aircraftсамолет 'летящо крило'
политех.all-yearпригоден за експлоатация по всяко време на годината
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
геол.catch-allловилен инструмент
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.cigarette paperцигарена хартия
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.facing paperлицева хартия
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
ел.hardened paperгетинакс
бот.heal-allчистец
бот.heal-allранилист
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.hold-allчанта за инструменти и приспособления
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
пол.non-paperнонпейпър
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.packing paperамбалажна хартия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
paperхартия, книга
paperтапетирам
добави значение или превод тук