cross-section paper

  • Обща политехника
  • милиметрова хартия
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.activation cross-sectionсечение на активация
политех.admission sectionвходно сечение
кораб.aft sectionкърмов отсек
политех.after sectionзадна част, заден отсек
жп.air section breakвъздушно прекъсване
ав.airfoil sectionпрофил на крило
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
ег.ansate crossанх
политех.antenna cross-talkкръстосана индукция от една антена в друга
жп.approach sectionучастък на приближаване
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.area of sectionплощ на сечение
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.axial sectionосово сечение
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.bar sectionнапречно сечение на пръти
политех.blade sectionсечение на перка
жп.block sectionблок-участък
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.boiler sectionсекция на котел
политех.boiling sectionзона на кипене
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.box sectionкутиеобразен профил
политех.building paperстроителен картон
политех.bulk cross-sectionпълно сечение
политех.burnt paperпресушена хартия
политех.c-section four-terminal networkс-образен четириполюсник
мед.Caesarean sectionсекцио
мед.Caesarian sectionсекцио
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.carrier line sectionсекция от линия със симетрични двойки
политех.catenary cross-span systemгъвкаво напречно верижно окачване на контактен проводник
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.chamfered sectionзахващаща режеща част
стр.channel sectionшвелер
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.cold cross-sectionсечение за студени неутрони
политех.compression sectionзона на налягане
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
изч.configuration sectionсекция на конфигурацията
политех.conic sectionконусно сечение
политех.conical-tapered sectionзона на сгъстяване на шнек с увеличаващ се вътрешен диаметър на резбата
политех.conical-transition sectionзона на сгъстяване на шнек с увеличаващ се вътрешен диаметър на резбата
изч.constant sectionсекция на константите
тлв.contribution sectionпрограмна част на телевизионно предаване
изч.control sectionконтролна секция
политех.control sectionпрограмна секция
жп.controlling sectionуправляваща секция
политех.cooling sectionсекция на радиатор
политех.cooling sectionохлаждаща секция
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.corrugated sectionвълнист профил
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
criss-crossпресечен, пресичащ се
политех.critical throat sectionкритично сечение на дюза
crossкръстосвам
crossнеприятност, разочарование, пречка, възражение
crossверевно парче плат
crossнапречен, пресичащ се с друг
crossпресичам, преминавам през
crossпрекосявам, пресичам се
crossсрещам се, разминавам се
crossпротивен, обратен, противоположен
crossкръстя се, прекръствам се
crossпреча/попречвам на, противя се на, отивам против волята на
crossthe CROSS християнството, християнският свят
crossпротивен, насрещен, неблагоприятен
crossслагам чертичка
crossкръстопът
crossкросов
църк.crossкръстче
сп.crossтайно споразумение
биол.crossкръстосвам (се)
биол.crossхибриден, кръстосан
биол.crossкръстосване, кръстоска, хибрид
фин.crossбарирам
геод.crossекер
тлф.crossкрос
политех.crossкръстообразен
политех.crossглавен разпределител
политех.crossнапречен, диагонален
политех.crossпресичам, пресичам се
политех.crossкръстачка, ъгломер
мед.crossвътреболничен
прен.crossкръст
разг.crossизмама, шашма
стр.cross barригел
cross braceкошак
cross bracingкошак
геом.cross oneselfсамопресичам се
геом.cross oneselfсамопресичам се
геод.cross staffекер
арх.cross vaultкръстат свод
политех.cross-bandingкръстообразно разположение
тлг.cross-bar connectorсъединител в система
политех.cross-bar connectorкросбар
политех.cross-beamнапречна греда
политех.cross-beamнапречник, кобилица
стр.cross-beamтрегер
политех.cross-beam turret headвертикален супорт с револверна глава
рад.cross-bearingопределяне на местотложението чрез две или повече засечки
геол.cross-beddedдиагонално напластен
политех.cross-blade agitatorкръстовидна бъркалка
политех.cross-blade mixerсмесител с кръстовидна бъркалка
cross-borderпрезграничен
cross-borderтрансграничен
политех.cross-bowнапречна дъга
политех.cross-bracingкръстовидна напречна греда
политех.cross-bracingнапречна връзка
cross-bredнечистокръвен
политех.cross-buckполегат кръст
политех.cross-compound turbineдвувалова турбина
политех.cross-compound turbine unitдвувалов турбоагрегат
политех.cross-connectedсвързан накръст
политех.cross-connected generatorгенератор с напречно поле
политех.cross-connectingсвързване накръст
тлф.cross-connecting boardпортиерен номератор
политех.cross-correlation functionвзаимнокорелационна функция
политех.cross-countryс голяма проходимост
политех.cross-countryвсъдеходен
политех.cross-country carавтомобил с висока проходимост
политех.cross-country lorryтоварен автомобил с голяма проходимост
политех.cross-country truckтоварен автомобил с голяма преходност
политех.cross-country tyreгума за тежки пътни условия
авто.cross-country vehicleвсъдеход
cross-culturalмеждукултурен
соц.cross-culturalкроскултурен
политех.cross-cut chiselсекач с тясно острие
политех.cross-cut circular sawциркуляр за напречно рязане
политех.cross-cut endчело
политех.cross-cut endчелна повърхнина
политех.cross-cut fileпила с кръстосана насечка
политех.cross-cut fileножова пила
политех.cross-cut sawтрион за напречно рязане
мин.cross-cutterподкопна машина
cross-disciplinaryинтердисциплинен
cross-disciplinaryинтердисциплинарен
политех.cross-dyeingбоядисване на смесени
cross-examinationкръстосан разпит
cross-examineподлагам на кръстосан разпит
мед.cross-eyesезотропия
рад.cross-fadeплавна комутация на канали
политех.cross-feed lineтръбопровод с двойно захранване
политех.cross-feed screwводещ винт за напречно подаване
биол.cross-fertilizationкръстосване
политех.cross-field tubeелектронна лампа с кръстосани полета
политех.cross-flowнапречно течение
политех.cross-flowнапречен поток
cross-functionalмеждуфункционален
политех.cross-grooved camгърбичен барабан с кръстосващи се канали
воен.cross-guardгарда във формата на кръстовище
воен.cross-guardгард във формата на кръстовище
политех.cross-hatchedщрихован накръст
политех.cross-hatching lineлиния от щриховка
политех.cross-head guideпаралел на кръстоглав
политех.cross-head shoeкръстоглавен плъзгач
мин.cross-headingтравербан
политех.cross-headingнапречна галерия
политех.cross-headingорт
църк. арх.cross-in-squareкръстокуполен
политех.cross-jet breakerпрекъсвач с напречно маслено издухване
политех.cross-knurledс двойна накатка
пат.cross-licenceкръстосан лиценз
политех.cross-licenceвзаимен обмен на лицензи
политех.cross-licensing agreementспоразумение за обмен на лицензии
политех.cross-line screenрастерна мрежа
политех.cross-linkнапречна връзка
политех.cross-linkобразувам напречна връзка
хим.cross-linkомрежвам
политех.cross-linked polymerполимер с омрежена структура
политех.cross-linked structureомрежена структура
cross-linkingструктуриране
политех.cross-linkingсъшиване, образуване на напречни бръзкси в полимер
хим.cross-linkingомрежване
хим.cross-linkingсъшиване
хим.cross-linkingструктурообразуване
хим.cross-linking agentомрежител
политех.cross-magnetizing effectдействие на напречно магнитно поле
политех.cross-overпресичане
жп.cross-over bendкрива за преминаване от един релсов път на друг
ел.cross-over blockизолационен блок
добави значение или превод тук