absorption paper

  • Обща политехника
  • абсорбционна хартия
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
absorptionпоглъщане, попиване, всмукване, абсорбция
absorptionпоглъщане
absorptionпогълнатост, задълбоченост, вглъбеност
absorptionпоемане
политех.absorptionамортизиране
политех.absorptionабсорбиране, поглъщане
политех.absorption analysisабсорбционен анализ
политех.absorption balanceабсорбционна везна
политех.absorption bandабсорбционна ивица
политех.absorption bulbразширена част на газова пипета
политех.absorption bulbабсорбционна пипета
политех.absorption capabilityабсорбционна способност
политех.absorption capacityабсорбционна способност
политех.absorption coefficientкоефициент на поглъщане
политех.absorption condenserабсорбционен кондензатор
политех.absorption continuumнепрекъснат спектър на поглъщане
политех.absorption currentабсорбционен ток
политех.absorption dyeingабсорбционно багрене
политех.absorption dynamometerдинамометрична спирачка
политех.absorption edgeграница на поглъщане
ел.absorption factorкоефициент на поглъщане
хим.absorption factorабсорбционен коефициент
политех.absorption frequency meterпоглъщащ абсорбционен вълномер
политех.absorption gasoleneгазов бензин
политех.absorption gasolineгазов бензин
политех.absorption installationабсорбционна инсталация
политех.absorption lossзагуба от поглъщане
политех.absorption machineабсорбционна хладилна машина
политех.absorption methodметод на поглъщане
политех.absorption modulationабсорбционна модулация
ядр.absorption of fission productsпоглъщане на продукти на делене
политех.absorption of heatпоглъщане на топлина
политех.absorption of shocksамортизиране на удари
политех.absorption peakабсорбционен максимум
политех.absorption pipetteгазова пипета на хемпел
политех.absorption pipetteабсорбционна пипета
политех.absorption powerабсорбционна способност
политех.absorption pyrometerоптичен пирометър
политех.absorption rateскорост на поглъщане
политех.absorption rateинтензивност на поглъщане
политех.absorption screenпоглъщащ екран
политех.absorption spectrographабсорбционен спектрограф
политех.absorption spectrometerабсорбционен спектрометър
политех.absorption spectrophotometerабсорбционен спектрофотометър
политех.absorption spectroscopyабсорбционна спектроскопия
физ.absorption spectrumабсорбционен спектър
физ.absorption spectrumспектър на поглъщане
политех.absorption strengthинтензивност на поглъщане
политех.absorption surfaceпоглъщаща повърхнина
политех.absorption testизпитване на поглъщане
политех.absorption waterабсорбционна вода
политех.absorption wavemeterабсорбционен вълномер
политех.acoustic absorptionпоглъщане на звука
политех.acoustic absorptionакустично поглъщане
политех.acoustic absorption unitсебин
политех.acoustic-absorption coefficientкоефициент на поглъщане
политех.acoustic-absorption factorкоефициент на звукопоглъщане
политех.aerial absorptionпоглъщане на въздуха
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.anisotropic absorptionанизотропно поглъщане
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
политех.atmospheric absorptionпоглъщане в атмосферата
политех.atomic absorptionатомна абсорбция
политех.atomic absorptionабсорбиране на атоми
политех.auroral absorptionпоглъщане от полярно сияние
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.background absorptionпоглъщане във фона
политех.bandgap absorptionсобствено поглъщане
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.chemical absorptionхимична абсорбция
политех.cherenkov absorptionчервенковско поглъщане
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.coefficient of absorptionкоефициент на поглъщане
политех.coherent light absorptionпоглъщане на кохеретно светлинно излъчване
политех.complete absorptionпълно поглъщане
политех.complete absorptionпълна абсорбция
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.deep absorptionдълбоко поглъщане
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.differential absorptionдиференциално поглъщане
тлф.digit absorptionпоглъщане на импулси
политех.dipole debye absorptionдиполно поглъщане на дебай
политех.discrete absorptionизбирателно поглъщане
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.edge absorptionкраево поглъщане
политех.electrical absorptionдиелектрично поглъщане
политех.electromagnetic absorptionпоглъщане на електромагнитна енергия
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
физ.energy absorptionенергопоглъщане
физ.energy absorptionенергопоглъщащ
ел.energy absorptionенергопоглъщаемост
политех.envelope paperхартия за пликове
ядр.epithermal absorptionнадтоплинно поглъщане
ак.equivalent absorptionеквивалентно поглъщане
политех.exciton absorptionекситонно поглъщане
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
рад.fading by absorptionабсорбционно заглъхване
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.fractional absorptionотностително поглъщане
политех.free carrier absorptionпоглъщане на свободни носители
ик.freight absorptionвключване на транспортните разходи в цената
политех.fundamental absorptionсобствено поглъщане
политех.gamma absorptionпоглъщане на гама-лъчи
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.gray absorptionсиво поглъщане
политех.ground absorptionпоглъщане от почвата
политех.ground paperгрунтова хартия
ел.hardened paperгетинакс
политех.heat absorptionтоплопоглъщане
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.hydrogen absorptionабсорбция на водород
политех.hypersonic absorptionпоглъщане на хиперзвукови вълни
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.impurity absorptionпримесно поглъщане
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.interband absorptionмеждузоново поглъщане
политех.internal-absorption factorкоефициент на вътрешно поглъщане
астр.interstellar absorptionмеждузвездно поглъщане
политех.irreversible absorption currentзатихващ ток на проводимост
политех.ivory paperкартон бристол
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.k-absorption bandк-права ивица
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lattice absorptionпоглъщане от кристална решетка
политех.light absorptionсветлинна абсорбция
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
политех.minority carrier absorptionпоглъщане на неосновни носители
политех.moisture absorptionвлагопоглъщане
политех.molecular absorptionмолекулна абсорбция
ядр.narrow-beam absorptionчисто поглъщане
политех.negative absorptionотрицателно поглъщане
политех.neutral absorptionнеизбирателно поглъщане
политех.neutral absorptionнеутрално поглъщане
пол.non-paperнонпейпър
ядр.nuclear absorptionзахващане от ядрото
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.optical absorptionоптично поглъщане
рлк.optical radome absorptionпоглъщане на излъчване от оптичния обхват в обтекател
политех.oxygen absorptionабсорбция на кислород
политех.packing paperамбалажна хартия
добави значение или превод тук