paper invention

  • Обща политехника
  • неизползуваемо изобретение
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.abuse of inventionзлоупотреба с изобретение
политех.abuse of inventionизползуване на изобретение без пълномощие
политех.accidental inventionслучайно изобретение
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.alledged inventionпредполагаемо изобретение
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.anticipation of inventionопорочаване новостта на изобретение
политех.applicant of inventionзаявител за патентоване на изобретение
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
политех.assign an inventionпреотстъпвам изобретение
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.background of inventionуводна част на патентно описание
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.character of inventionпризнак на изобретение
политех.cigarette paperцигарена хартия
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.dependent inventionзависимо изобретение
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.disclosed inventionразкрито изобретение
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.embodiment of inventionосъществяване на изобретение
политех.embodiment of inventionпримерно изпълнение на изобретение
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.enlarge the scope of an inventionразширявам обхвата на защита на изобретение
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
ел.hardened paperгетинакс
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.imperfect inventionнепълноценно изобретение
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
inventionизобретателност
inventionизнамиране
inventionизмислица, измишльотина, басня
inventionизобретение
inventionвьображение, фантазия
inventionизнамиране, изобретяване
ист.inventionинвенция
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.joint inventionколективно изобретение
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lack of inventionлипса на признаци на изобретение
политех.limit of inventionобсег на изобретение
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.merit of inventionниво на изобретение
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
пол.non-paperнонпейпър
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.packing paperамбалажна хартия
paperкнижки пари, банкнота
paperкнижен пакет, кесия
paperдокумент
paperвестник
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperхартия, книга
paperувивам в хартия
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingполирг
политех.paper breakingчупене на хартия
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.paper chromatographyхартиена хроматография
политех.paper clayкаолин за пълнене на хартия
политех.paper clothхартиена тъкан
полигр.paper conditioningаклиматизация на хартия
бот.paper daisyбезсмъртниче
политех.paper drumруло хартия
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.paper feedподаване на хартия
политех.paper feedустройство за подаване на хартия
политех.paper feed measurementмеханизъм за подаване на хартия
политех.paper feederустройство за подаване на хартия в печатарска машина
политех.paper guideмеханизъм за направляване на хартията
политех.paper hangingsкнижен тапет
политех.paper industryхартиена промишленост
политех.paper laminateламинат с книжна основа
изк.paper marblingебру
политех.paper millфабрика за хартия
тех.paper overзаглаждам
политех.paper patentкнижен патент
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.paper sheetхартиен лист
политех.paper sheetingстроителен картон
политех.paper shredмашина за унищожаване на документи
политех.paper sleeveкнижна втулка
paper streamerсерпентина
политех.paper stuffхартиена маса
политех.paper tape equipmentперфолентни устройства
политех.paper tape puncherперфоратор на хартиена лента
политех.paper workоформяне на документация
ел.paper-based laminateгетинакс
политех.paper-cored cableкабел с хартиена изолация
полигр.paper-cutting machineмашина за рязане на хартия
полигр.paper-folding machineфалцмашина
политех.paper-hangingтапет
политех.paper-insulatedизолиран с хартия
политех.paper-stripping methodекстракционен хартиенохроматографски метод
политех.patentable inventionпатентноспособно изобретение
политех.photographic paperфотографска хартия
политех.photostat paperфотостатна хартия
политех.pigment paperпигментова хартия
полигр.pigment paper transferпревод на пигментово копие
политех.pigmented paperпигментова хартия
политех.plotting paperмилиметрова хартия
политех.printing paperпечатна хартия
политех.priority of inventionприоритет на изобретение
политех.profile paperмилиметрова хартия
политех.protect an inventionзащищавам изобретение
политех.realization of inventionосъществяване на изобретение
политех.recording paperхартия за самопишещ уред
политех.registred inventionрегистрирано изобретение
политех.reinforced paperармирана хартия
политех.remuneration for an inventionавторско възнаграждение за изобретение
политех.rice paperоризова хартия
стр.roofing paperпокривна мушама
политех.scale paperмилиметрова хартия
политех.scope of inventionобем на изобретение
политех.semi-log paperполулогаритмична хартия
политех.sensitive paperсветлочувствителна хартия
политех.sheeting paperстроителен изолационен картон
silver paperстаниол
политех.specification of inventionописание на изобретение
политех.sphere of inventionобласт на техниката, към която се отнася едно изобретение
политех.standard of inventionкритерий за патентоспособност
политех.starch paperиндикаторна скорбялна хартия
полигр.stencil paperвосъчна хартия
политех.stencil paperпаус
политех.subject of inventionпредмет на изобретение
политех.substance of inventionсъщност на изобретение
добави значение или превод тук