asphalt paper

  • Обща политехника
  • покривна мушама
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.albino asphaltсветла асфалтова смола
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.artificial asphaltизкуствен асфалт
asphaltасфалт
asphaltасфалтов
политех.asphalt blockнастилка от асфалтови блокове
политех.asphalt cementасфалтов цимент
политех.asphalt coatingбитумизиране
политех.asphalt coatingзаливане с асфалт, асфалтова замазка
стр.asphalt concreteасфалтобетонен
стр.asphalt concreteасфалтобетонов
политех.asphalt cookerказан за топене на битум
политех.asphalt cutbackасфалт, разреден с нефтен дестилат
политех.asphalt feltасфалтов картон
политех.asphalt fillerасфалтов пълнител
стр.asphalt finisherасфалтополагач
политех.asphalt fluxнефтен гудрон
политех.asphalt fluxбитумен разредител
политех.asphalt groutасфалтов разтвор
политех.asphalt groutingасфалтиране
политех.asphalt heaterкотел за топене на асфалт
политех.asphalt kettleказан за топене на асфалт
стр.asphalt laying machineасфалтополагач
политех.asphalt macadamмакадамова пътна настилка, обработена с битум
политех.asphalt mortarасфалтов разтвор
политех.asphalt pavementасфалтобетонна пътна настилка
стр.asphalt paverасфалтополагач
политех.asphalt plantасфалтов смесител
политех.asphalt sheetбитумиран картон
стр.asphalt spreaderасфалтополагач
стр.asphalt spreading machineасфалтополагач
политех.asphalt tarбитумен катран
политех.asphalt tarасфалтов гудрон
политех.asphalt toppingасфалтно покритие
политех.asphalt-bearing stockсуровина, съдържаща асфалт
политех.asphalt-block pavementнастилка от битумни плочи
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphalt-mastic floorпод с асфалтова замазка
политех.asphalt-mixing plantасфалтов смесител
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blown asphaltокислен битум
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.cold-laid asphalt pavementстудено положена асфалтобетонна настилка
политех.cold-mix asphaltстудена асфалтова смес
политех.compressed asphaltуплътнен асфалт
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.cracked asphaltкрекиран асфалт
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.cutback asphaltразреден асфалт
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.fat asphaltпътна асфалтова смес с високо съдържание на битум
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.fluxing asphaltтечен битум
политех.foil paperметализирана хартия
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
ел.hardened paperгетинакс
политех.heavy asphaltлеплив битум
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.hot-rolled asphaltгорещовалцован асфалт
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.ivory paperкартон бристол
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lake asphaltасфалтов лак
политех.lake asphaltтринидатски асфалт
политех.liquid asphaltтечен асфалт
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
политех.mastic asphaltасфалтово лепило
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
политех.native asphaltприроден асфалт
пол.non-paperнонпейпър
политех.oil asphaltпетролен асфалт
политех.oil asphaltнефтен битум
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.packing paperамбалажна хартия
paperтапетирам
paperхартия, книга
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperкнижки пари, банкнота
paperувивам в хартия
paperдокумент
paperкнижен пакет, кесия
paperвестник
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperполица, ценна книга
paperпокривам с хартия (и с up)
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingполирг
политех.paper breakingчупене на хартия
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.paper chromatographyхартиена хроматография
политех.paper clayкаолин за пълнене на хартия
политех.paper clothхартиена тъкан
полигр.paper conditioningаклиматизация на хартия
бот.paper daisyбезсмъртниче
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.paper drumруло хартия
политех.paper feedподаване на хартия
политех.paper feedустройство за подаване на хартия
политех.paper feed measurementмеханизъм за подаване на хартия
политех.paper feederустройство за подаване на хартия в печатарска машина
политех.paper guideмеханизъм за направляване на хартията
политех.paper hangingsкнижен тапет
политех.paper industryхартиена промишленост
политех.paper inventionнеизползуваемо изобретение
политех.paper laminateламинат с книжна основа
изк.paper marblingебру
политех.paper millфабрика за хартия
тех.paper overзаглаждам
политех.paper patentкнижен патент
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.paper sheetхартиен лист
политех.paper sheetingстроителен картон
политех.paper shredмашина за унищожаване на документи
политех.paper sleeveкнижна втулка
paper streamerсерпентина
политех.paper stuffхартиена маса
политех.paper tape equipmentперфолентни устройства
политех.paper tape puncherперфоратор на хартиена лента
политех.paper workоформяне на документация
ел.paper-based laminateгетинакс
политех.paper-cored cableкабел с хартиена изолация
полигр.paper-cutting machineмашина за рязане на хартия
полигр.paper-folding machineфалцмашина
политех.paper-hangingтапет
политех.paper-insulatedизолиран с хартия
политех.paper-stripping methodекстракционен хартиенохроматографски метод
политех.paving asphaltпътен битум
политех.petroleum asphaltпетролен асфалт
политех.petroleum asphaltнефтен битум
политех.photographic paperфотографска хартия
добави значение или превод тук