condenser tissue paper

  • Електричество и електротехника
  • кондензаторна хартия от ленени парцали
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption condenserабсорбционен кондензатор
политех.absorption paperабсорбционна хартия
биол.adipose tissueмастна тъкан
опт.adjusting condenserрегулируем кондензатор
политех.air-cooled condenserкондензатор с въздушно охлаждане
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.antenna condenserантенен кондензатор
политех.antenna-coupling condenserкондензатор за връзка с антена
политех.antenna-tuning condenserантенен настройващ кондензатор
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
ел.armature of condenserарматура на кондензатор
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
политех.atmospheric condenserатмосферен кондензатор
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.barometric condenserбарометричен кондензатор
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.chemical condenserелектролитен кондензатор
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.coefficient of condenser couplingкоефициент на капацитивна връзка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
condenserкондензор
condenserкондензаторен
ел.condenserкондензатор
политех.condenserтопл
политех.condenserвтечнител
хим.condenserхладник
condenserкондензатор (и ел.), (газо) охладител
политех.condenser boxмагазин от кондензатори
политех.condenser coatingарматура на кондензатор
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
мин.condenser discharge blasterкондензаторна взривна машина
политех.condenser electroscopeелектроскоп с кондензатор
ядр.condenser ionization chamberинтегрираща йонизационна камера
политех.condenser leatherтехническа кожа
политех.condenser loudspeakerелектростатичен високоговорител
политех.condenser microphoneелектростатичен микрофон
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.condenser pumpпомпа за кондензат
политех.condenser reactanceкапацитивно съпротивление
политех.condenser resistanceактивно съпротивление на кондензатор
политех.condenser spindleос на кондензатор
политех.condenser yarnотпадъци от прежда
политех.condenser-typeкондензаторен
политех.condenser-type bushingвходен кондензаторен изолатор
анат.connective tissueсъединителнотъканен
биол.connective tissueсъединителна тъкан
биол.connective-tissue diseaseколагеноза
политех.constant-capacity condenserкондензатор с постоянен капацитет
политех.contact condenserсмесителен кондензатор
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.counter-current-flow condenserпротивотоков кондензатор
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.discharge of condenserразреждане на кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drip condenserоросителен кондензатор
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.ejector condenserструен кондензатор
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
анат.epidermic tissueепидермис
политех.evaporative condenserизпарителен кондензатор
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.facing paperлицева хартия
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
мед.granulation tissueгранулация
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
ел.hardened paperгетинакс
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
политех.injector condenserструен кондензатор
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.jet condenserструен кондензатор
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.liebig condenserлибигов хладник
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
политех.middle-condenser circuitеквивалентна линия с включен в средата кондензатор
политех.mixing condenserсмесителен кондензатор
политех.multiple condenserкондензаторен агрегат
пол.non-paperнонпейпър
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.packing paperамбалажна хартия
рад.padding condenserпадинг
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperхартия, книга
paperувивам в хартия
paperкнижки пари, банкнота
paperкнижен пакет, кесия
paperдокумент
paperвестник
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperдокумента за самоличност, пълномощия
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingчупене на хартия
политех.paper breakingполирг
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.paper chromatographyхартиена хроматография
политех.paper clayкаолин за пълнене на хартия
политех.paper clothхартиена тъкан
полигр.paper conditioningаклиматизация на хартия
бот.paper daisyбезсмъртниче
политех.paper drumруло хартия
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.paper feedподаване на хартия
политех.paper feedустройство за подаване на хартия
политех.paper feed measurementмеханизъм за подаване на хартия
политех.paper feederустройство за подаване на хартия в печатарска машина
политех.paper guideмеханизъм за направляване на хартията
политех.paper hangingsкнижен тапет
политех.paper industryхартиена промишленост
политех.paper inventionнеизползуваемо изобретение
политех.paper laminateламинат с книжна основа
изк.paper marblingебру
политех.paper millфабрика за хартия
тех.paper overзаглаждам
политех.paper patentкнижен патент
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.paper sheetхартиен лист
политех.paper sheetingстроителен картон
политех.paper shredмашина за унищожаване на документи
политех.paper sleeveкнижна втулка
paper streamerсерпентина
политех.paper stuffхартиена маса
политех.paper tape equipmentперфолентни устройства
политех.paper tape puncherперфоратор на хартиена лента
политех.paper workоформяне на документация
ел.paper-based laminateгетинакс
политех.paper-cored cableкабел с хартиена изолация
полигр.paper-cutting machineмашина за рязане на хартия
полигр.paper-folding machineфалцмашина
политех.paper-hangingтапет
политех.paper-insulatedизолиран с хартия
добави значение или превод тук