bond paper

  • Обща политехника
  • документна хартия
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.acetylenic bondацетиленова връзка
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.american bondамериканска превръзка
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
мин.arch bondзакрепване свода на изработка с бетонни блокчета
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
политех.atomic bondатомна връзка
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.auxiliary bondдопълнителна връзка
политех.axial bondаксиалнавръзка
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
bondиздавам облигации
bondвръзка
bondin bond в митницата, неосвободен от митницата
bondсъединявам
bondсвързвам
bondсъединение
bondзадължение, договор, полица
bondоставям (стока) в митницата до заплащане на мито
елн.bondбондирам
жп.bondмеждурелсов
тех.bondсвързващ материал, свързващо вещество
тех.bondспойка
ик.bondбонов
ик.bondзалог
стр.bondпревръзка
стр.bondвръзка, спойка
хим.bond angleвалентен ъгъл
политех.bond clayциментираща глина
политех.bond energyенергия на връзка
политех.bond lengthдължина на връзка
политех.bond orderпорядък на връзка
политех.bond polarityполярност на връзка
политех.bond regionобласт, в която са групирани свързващите електрони
политех.bond roomсклад за готови изделия
политех.bond ruptureразкъсване на връзка
политех.bond scissionразкъсване на връзка
политех.bond splittingразкъсване на връзки
политех.bond strengthздравина якост на връзка
политех.bond stressнапрежение на сцепление
политех.bond testизпитване на сцепление
bond-servantкрепостник
ист.bond-servantроб
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.bridge bondхимична връзка
политех.bridging bondхимична връзка
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.cable bondкабелен съединител
политех.cable bondсвързване на въжета
ел.cable sheath bondсъединител на кабелна арматура
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.carbonyl bondкарбонилна връзка
политех.ceramic bondкерамична връзка
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.chemical bondхимична връзка
политех.chicago rail bondщепселен релсов съединител
политех.cigarette paperцигарена хартия
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
жп.conductor bondчелен съединител на контактна релса
жп.continuity bondмеждурелсов съединител
жп.continuity-rail bondмеждурелсов съединител
политех.coordinate bondдонорно-акцепторна връзка
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copper bondзаварка с меден припой
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.covalent bondхимична връзка
хим.covalent bondковалентна връзка
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.crown rail bondрелсово електрическо щепселно съединение
политех.curcuma paperкуркумова хартия
хим.cyclic bondциклична връзка
политех.dative bondдативна връзка
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.decorative bondдекоративна превръзка
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.directed bondнасочена химична връзка
политех.donor-acceptor bondдонорно-акцепторна връзка
политех.double bondдвойна връзка
политех.double-bond indexпоказател за двойните връзки на ненаситени съединения
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.electrostatic bondйонна връзка
политех.electrovalent bondйонна връзка
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
политех.end bondвръзка при атом
полигр.end paperфорзац
хим.endocyclic bondендоциклична връзка
политех.english bondанглийска превръзка
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.equatorial bondхимична връзка
политех.ether bondетерна връзка
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flemish bondфламандска превръзка
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.fractional bond orderдробен порядък на връзка
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
ел.hardened paperгетинакс
политех.header bondчелна превръзка
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.heteropolar bondхетерополярна връзка
политех.homonuclear bondхомоядрена връзка
политех.homopolar bondковалентна връзка
политех.hydrogen bondводородна връзка
ел.impedance bondдопирен дросел
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
жп.inductive bondдроселно съединение
политех.inorganic bondнеорганична връзка
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.integer bond orderцелочислен порядък на връзка
intermolecular bondмеждумолекулна връзка
жп.intertrack bondмеждупътно релсово съединие
жп.intertrack-rail bondмеждупътен съединител
хим.intramolecular bondвътрешномолекулна връзка
хим.ionic bondйонна връзка
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
хим.ketonic bondкетонна връзка
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metallic bondметална връзка
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
хим.multiple bondвръзка от висок порядък
политех.multiple bond orderвисок порядък на връзка
пол.non-paperнонпейпър
политех.oil-paperвосъчна хартия
хим.olefinic bondолефинова връзка
хим.ordinary bondединична връзка
политех.organic bondорганична връзка
политех.packing paperамбалажна хартия
paperкнижен пакет, кесия
paperдокумент
paperвестник
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperхартия, книга
paperувивам в хартия
paperкнижки пари, банкнота
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingполирг
политех.paper breakingчупене на хартия
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.paper chromatographyхартиена хроматография
политех.paper clayкаолин за пълнене на хартия
политех.paper clothхартиена тъкан
полигр.paper conditioningаклиматизация на хартия
добави значение или превод тук