paper sheet

  • Обща политехника
  • хартиен лист
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
мин.air sheetвъздушна завеса
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
политех.asphalt sheetбитумиран картон
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
фин.balance sheetбалансов отчет
balance-sheetбалансов отчет, търговски баланс
политех.banknote paperемисионна харптия
геод.base sheetполеви оригинал
политех.bitumen sheetбитуминиран картон
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
политех.calendered sheetкаландриран лист
политех.cap sheetпокривен картон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.cast sheetлято фолио
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.characteristic sheetтаблица с условни знаци
политех.checkered sheetрифелова ламарина
политех.cigarette paperцигарена хартия
пласт.cigarette-proof sheetогнеустойчива плоча
политех.code sheetбланка за кодиране
геод.compilation sheetполеви оригинал
стр.concrete sheet pilingстоманенобетонна шпунтова стена
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copper sheetмедно фолио
политех.copper sheetмедна ламарина
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
политех.core sheetмеждинен лист
политех.core sheetсърцевина
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.corrugated sheetгофриран листов материал
политех.corrugated sheet ironрифелна стоманена ламарина
политех.cover paperхартия за корици
cover sheetтитулен лист
cover sheetчелен лист
политех.cover sheetобшивен лист
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.data sheetспецификация
политех.data sheetтаблица
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.decorative sheetдекоративен лист
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.diazotype paperхелиографска хартия
double sheetдвулистов
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
double-sheetдвулистов
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
ел.dynamo sheetдинамоламарина
политех.dynamo sheetтрансформаторна ламарина
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.embossed sheetрелефован листов материал
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
политех.enameled sheetемайлирана ламарина
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.extruded sheetекструдиран листоб материал
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.ferrite sheetферитна пластинка
геод.field sheetръчна скица
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
геод.flat sheetплан на местност
мин.flat sheetпластов залеж
политех.flat sheetплоча
политех.flat sheetгладък лист
политех.flat-sheet laminateламинати
политех.flexible sheetмеко фолио
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.fluted sheetрифелован лист
политех.foil paperметализирана хартия
полигр.folding of sheetфалцоване
политех.folding of sheetпрегъване
политех.galvannealed sheetпоцинкована стомана със здрав цинков слой
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.grid sheetфолио с мрежеста армировка
политех.ground paperгрунтова хартия
политех.gusset sheetъглов обков
политех.gusset sheetъглово съединение
политех.hammered sheet ironпрокована стоманена ламарина
ел.hardened paperгетинакс
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.high sheet cloudвисокослоест облак
политех.hyperboloid of one sheetпрост хиперболоид
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
inspection sheetконтролна карта
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.isolation sheetизолационен лист
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.job sheetтехническа инструкция
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.laminated sheetслоеста плоча
политех.laminated sheetлист от слоеста пластмаса
политех.light sheetтънък листов материал
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
политех.master sheetоригинал
material safety data sheetинформационен лист за безопасност
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
политех.mica sheetслюдена пластинка
пол.non-paperнонпейпър
сч.off-balance-sheetзадбалансов
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.packing paperамбалажна хартия
paperувивам в хартия
paperкнижки пари, банкнота
paperкнижен пакет, кесия
paperдокумент
paperвестник
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperхартия, книга
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingполирг
политех.paper breakingчупене на хартия
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.paper chromatographyхартиена хроматография
политех.paper clayкаолин за пълнене на хартия
политех.paper clothхартиена тъкан
полигр.paper conditioningаклиматизация на хартия
бот.paper daisyбезсмъртниче
политех.paper drumруло хартия
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.paper feedподаване на хартия
политех.paper feedустройство за подаване на хартия
политех.paper feed measurementмеханизъм за подаване на хартия
политех.paper feederустройство за подаване на хартия в печатарска машина
политех.paper guideмеханизъм за направляване на хартията
политех.paper hangingsкнижен тапет
политех.paper industryхартиена промишленост
политех.paper inventionнеизползуваемо изобретение
политех.paper laminateламинат с книжна основа
изк.paper marblingебру
политех.paper millфабрика за хартия
тех.paper overзаглаждам
политех.paper patentкнижен патент
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.paper sheetingстроителен картон
политех.paper shredмашина за унищожаване на документи
политех.paper sleeveкнижна втулка
paper streamerсерпентина
политех.paper stuffхартиена маса
политех.paper tape equipmentперфолентни устройства
политех.paper tape puncherперфоратор на хартиена лента
политех.paper workоформяне на документация
ел.paper-based laminateгетинакс
добави значение или превод тук