paper tape equipment

  • Обща политехника
  • перфолентни устройства
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.accessory equipmentспомагателно съоръжение
тех.acoustoelectronic equipmentелектроакустика
тех.additional equipmentдооборудване
политех.additional equipmentспомагателно съоръжение
adhesive tapeанкерпласт
adhesive tapeскоч
канц.adhesive tapeтиксо
политех.air equipmentавиационни съоръжения
политех.air-conditioning equipmentклиматично устройство
политех.airborne equipmentбордови авиационни съоръжения
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.ancillary equipmentспомагателно съоръжение
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.ash-handling equipmentсъоръжения за транспортиране на пепел
политех.asphalt paperпокривна мушама
тлв.audio equipmentаудиооборудване
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.automatic switch equipmentавтоматичен телефонен номератор
политех.auxiliary equipmentспомагателно устройство
политех.auxiliary equipmentдопълнителна апаратура
политех.available equipmentсъоръжение в състояние на експлоатационна готовност
жп.ballasting equipmentустройство за механизирано изготвяне на баластровата призма на жп линия
политех.banknote paperемисионна харптия
изч.beginnirtg-tof-tape markerмаркер за начало на лента
политех.blast equipmentсъоръжение за сачмоструйна обработка
политех.blasting equipmentсъоръжение за сачмоструйна обработка
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building equipmentстроителни съоръжения
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
business equipmentбизнесоборудване
политех.camp equipmentполево снаряжение
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
елн.car cassette tape recorderавтокасетофон
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.cassette tape recorderкасетофон
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.channel translating equipmentмодулиращо и демодулиращо устройство
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.coal-handling equipmentсъоръжения за транспортиране на въглища
тех.complete equipmentдооборудване
тех.completing equipmentкомплектация
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.construction equipmentстроителни съоръжения
политех.control equipmentконтролно-измервателни уреди
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crash equipmentаварийно-спасително обзавеждане
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
ел.current-collection equipmentтокосъбирателно устройство
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
мин.decking equipmentсъоръжения за натоварване и
политех.density of equipmentнаситеност с технически средства
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.diagnostic equipmentдиагностична апаратура
политех.diazotype paperхелиографска хартия
тех.display screen equipmentвидеоекран
политех.distance-measuring equipmentапаратура за телеизмерване
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.dual-track tape recorderдвупистов магнитофон
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.earth-moving equipmentземекопни машини
ел.electric equipmentелектросъоръжаване
ел.electrical equipmentелектросъоръжаване
политех.electrical equipmentелектрически съоръжения
тех.electroacoustic equipmentелектроакустика
тех.electroacoustical equipmentелектроакустика
политех.electronic equipmentелектронни уреди
политех.emergency equipmentаварийно съоръжение
политех.emergency throw-over equipmentсъоръжение за аварийно превключване към друг захранващ източник
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.end-of-tape subroutineподпрограма за край на лента
политех.envelope paperхартия за пликове
equipmentзнания и умения, подготовка
жп.equipmentподвижен състав
тех.equipmentтехника
тех.equipmentоборудване
мин.equipmentармировка
мин.equipmentармировка на шахта
политех.equipmentсъоръжение
политех.equipmentустройство, апаратура
equipmentекипиране, снабдяване, обзавеждане, тех. (машини и) съоръжения
политех.equipment acceptanceприемане на съоръжение
политех.equipment bayотсек за апаратура
политех.equipment boxкутия за апаратура
аерон.equipment capsuleкапсула с апаратура
политех.equipment compatibilityсъвместимост на съоръжения
политех.equipment deteriorationвлошаване на характеристика
политех.equipment groundзаземяване на нетоководещи части на съоръжение
политех.equipment maintenanceподдържане на съоръженията
политех.equipment qualificationпроверка на пригодността на апаратура
политех.erecting equipmentстроително-монтажни съоръжения
политех.expendable equipmentапаратура за еднократно използуване
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.facsimile equipmentфототелеграфна апаратура
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fire-fighting equipmentпротивопожарни съоръжения
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
ел.four-tapeчетирилентов
политех.four-track tape recorderчетирипистов магнитофон
обог.froth-flotation equipmentсъоръжения за пенна флотация
тех.further equipmentдооборудване
политех.garnet paperшкурка
политех.geodetic equipmentгеодезически уреди
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
политех.half-track tape recorderдвупистов магнитофон
политех.handling equipmentтранспортни съоръжения
политех.handling equipmentсъоръжения за товарене и разтоварване
ел.hardened paperгетинакс
жп.hauling equipmentлокомотивен парк
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.in-line equipmentсъвместно работещи устройства
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
inoperable equipmentнеработоспособно съоръжение
изч.input equipmentвходни устройства
изч.input-output equipmentвходно-изходни устройства
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.ivory paperкартон бристол
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lighting equipmentосветителна апаратура
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
изч.magnetic tape labelетикет на магнитна лента
политех.magnetic tape recorderмагнитофон
политех.magnetic tape unitмагнитно лентово устройство
политех.magnetic-tape controlуправление с магнитна лента
политех.magnetic-tape memoryпамет с магнитна лента
политех.magnetic-tape readerчетящо устройство за магнитна лента
политех.magnetic-tape storageпамет с магнитна лента
политех.maintenance equipmentремонтни съоръжения
политех.manufacturing equipmentпроизводствени съоръжения
политех.map paperкартографска хартия
политех.material-handling equipmentсъоръжения за товарене и разтоварване
политех.material-handling equipmentтранспортни съоръжения
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.measuring equipmentизмервателна апаратура
measuring tapeрулетка
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.metering equipmentизмервателни уреди
политех.metering equipmentдозиращи устройства
политех.mica paperслюдена хартия
политех.monitoring equipmentконтролна апаратура
политех.monural tape recorderмонофоничен магнитофон
елн.multiple-tapeмноголентов
политех.multiplexing equipmentуплътнителна апаратура
пол.non-paperнонпейпър
политех.off-line equipmentавтономна апаратура
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.on-line equipmentнеавтономна апаратура
политех.operating equipmentработно съоръжение
политех.optional equipmentспециални съоръжения
политех.optional equipmentдопълнителни принадлежности
политех.output equipmentизходни устройства
политех.packing paperамбалажна хартия
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
добави значение или превод тук