non-paper

  • Политика
  • нонпейпър
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
политех.asymmetrical non-linearityасиметрична нелинейност
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.combined non-linearityкомбинирана нелинейност
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.criteria of non-interactionкритерий за автономност
политех.criterion of non-interactionкритерий за автономност
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
ел.hardened paperгетинакс
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.intensronal non-linearityдопълнителна нелинейност
политех.ivory paperкартон бристол
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
политех.natural non-linearityестествена нелинейност
nonpref не, който не е, който не може да, който няма, обратно на, несвързан с
политех.non waste technologyбезотпадъчна технология
non-abrasiveнеабразивен
политех.non-absorbingнеабсорбиращ
non-achievementнедостигане
политех.non-activatedнеактивиран
тех.non-actuationнезадействане
инф.non-addressableнеадресируем
политех.non-adiabatic transitionнеадиабатен преход
тех.non-adjustableнерегулируем
тех.non-adjustableненастройваем
non-advertisementнерекламен
non-advertisingнерекламен
политех.non-ageingнестареещ
политех.non-ageing steelнестарееща стомана
non-aggressiveнеагресивен
non-ajacentнесъседен
non-allowingнепозволяване
мет.non-alloyнелегиран
мет.non-alloyedнелегиран
политех.non-alteringнепроменлив
non-applicationнеприлагане
non-appreciationнеоценяване
политех.non-aqueousбезводен
non-Arabнеарабски
non-Arabianнеарабски
non-Arabicнеарабски
ел.non-arcingдъгоустойчив
ел.non-arcing arresterдъгогасящ разрядник
ел.non-arcing arrestorдъгогасящ разрядник
non-assignmentнепрехвърляне
мат.non-associativeнеасоциативен
хим.non-attackingнеагресивен
non-attainmentнедостигане
политех.non-attendedнеобслужван
политех.non-attended substationавтоматична подстанция
политех.non-automatic breakerнеавтоматичен прекъсвач
non-availabilityненаличие
тех.non-availabilityнеразполагаемост
политех.non-bakingнеспичащ се
политех.non-balancedнеуравновесен
стр.non-bearingненосещ
политех.non-bearing structureненосеща конструкция
политех.non-bearing wallненосеща стена
политех.non-black radiatorсив излъчвател
политех.non-bleeding cableимпрегниран кабел
политех.non-blind clothнезапушваща се мрежа
политех.non-blind clothнезамърсяващо се платно
тех.non-blockableнеблокируем
non-blockingнеблокиране
тех.non-blockingнеблокируем
политех.non-bonding electronантисвързващ електрон
non-boutiqueнебутиков
ядр.non-breedingнеразмножаващ
non-briquettedнебрикетиран
политех.non-bucklingустойчив на надлъжно огъване
фин.non-budgetизвънбюджетен
фин.non-budgetaryизвънбюджетен
non-Bulgarianнебългарски
политех.non-burning modelмодел, некомплектован с двигател
политех.non-caking coalнекоксувани въглища
хим.non-calcareousбезкарбонатен
рел.non-canonicнеканоничен
рел.non-canonicalнеканоничен
рел.non-canonicityнеканоничност
фин.non-cashбезналичен
non-centralизвънцентров
геом.non-centricнецентричен
геом.non-centricalнецентричен
нар.non-centricallyнецентрично
non-chemicalнехимически
муз.non-chordнеакордов
политех.non-circuital fieldбезвихрово поле
политех.non-circulatoryнециркулационен
non-classicalнекласически
мед.non-clinicalнеклиничен
non-closableнезатваряем
non-closeableнезатваряем
non-closureнезатваряне
ген.non-codingнекодиращ
политех.non-coherent materialнасипен материал
политех.non-cohesiveбез сцепление
политех.non-cohesiveнесвързан
non-coincidenceнесъвпадане
геол.non-cokingнекоксуващ се (за въглища)
non-collapseнеразрушаване
non-colouredнеобагрен
воен.non-combatнебоен
non-combinedнекомбиниран
non-combustibleнегорлив
non-committalнеангажираност (с
мат.non-commutativeнекомутативен
non-compactedнеуплътнен
политех.non-comparableнесравним
ик.non-competitionнеконкуриране
non-completionнезавършване
non-complicatedнеусложнен
политех.non-compressive engineбезкомпресорен двигател
non-compulsoryнепринудителен
стр.non-concretedнезабетониран
мат.non-concurrencyнеуспоредност
non-condensingнекондензиращ
тех.non-condensingпротивоналегателен
политех.non-condensing steam engineбезкондензаторна парна машина
политех.non-condensing turbineтурбина с противоналягане
ел.non-conductingнепроводящ
политех.non-conductingнепроводим
политех.non-conductingизолиращ
политех.non-conducting materialнепроводим материал
ел.non-conductiveнепроводящ
ел.non-conductiveнетокопроводим
ел.non-conductiveнетокопроводящ
добави значение или превод тук