aluminium-coated paper

  • Обща политехника
  • хартия с алуминиево покритие
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminiumалумчний
политех.aluminiumалуминиев
хим.aluminium acetatалуминиев ацетат
политех.aluminium alumалуминиева стипца
политех.aluminium beatenалуминиево фолио
политех.aluminium brassалуминиев окис
политех.aluminium bridgeалуминиев мост
мет.aluminium bronzeалуминиев бронз
политех.aluminium compoundалуминиево съединение
политех.aluminium flakeкаолин
политех.aluminium foilалуминиево фолио
политех.aluminium furnaceпещ за топене на алуминий
хим.aluminium hydroxideалуминиев хидроксид
политех.aluminium jacketedс алуминиева обвивка
хим.aluminium oxideдиалуминиев
полигр.aluminium plateалуминиева пластина
политех.aluminium silicateалуминиев силикат
политех.aluminium soapалуминиев сапун
политех.aluminium solderалуминиев припой
политех.aluminium trichlorideалуминиев трихлорид
политех.aluminium-backedс алуминиева подложка
политех.aluminium-cell rectifierалуминиев токоизправител
политех.aluminium-clad uraniumуран в алуминиева обвивка
мет.aluminium-silicon alloyсилумин
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.bitumen-coatedпокрит с битум
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.cigarette paperцигарена хартия
coatedнамазан, покрит, обвит
политех.coatedобмазан
политех.coatedс покритие
политех.coated abrasiveшлифовъчна хартия
политех.coated abrasiveшлифовъчно платно, шлифовъчна лента, абразивен прах, нанесен на подлога
политех.coated carbide toolтвърдосплавен инструмент с износоустойчиво покритие
разг.coated clothпромазка
политех.coated electrodeпокрит електрод
политех.coated fabricтъкан с покритие
разг.coated fabricпромазка
политех.coated macadamтрошенокаменна пътна настилка с повърхност, обработена с битум
политех.coated rodобмазана заваръчна пръчка
политех.coated surfaceповърхност с покритие
политех.coated wireобмазан заваръчен тел
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.dip-coated electrodeелектрод, обмазван чрез потапяне
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.dust-coatedтънкообмазан
политех.dust-coated electrodeтънкообмазан електрод
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.facing paperлицева хартия
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.flux-coated electrodeелектрод с шлакообразуваща обмазка
политех.foil paperметализирана хартия
политех.garnet paperшкурка
политех.gelatin-coated rollerжелатинов валяк
политех.gelatin-coated rollerполиер
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
ел.hardened paperгетинакс
политех.heavy-coated electrodeдебело обмазан електрод
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.internally coated bulbбалон на лампа с покритие за вътрешно разсейване
политех.internally-coated lampсветоразсейваща лампа
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lightly-coated electrodeтънкообмазан електрод
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metal-coated bulbогледален балон на лампа
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
пол.non-paperнонпейпър
хран.not coated with chocolateнетункван
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.packing paperамбалажна хартия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperхартия, книга
paperувивам в хартия
paperкнижки пари, банкнота
paperкнижен пакет, кесия
paperдокумент
paperвестник
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperдокумента за самоличност, пълномощия
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingчупене на хартия
политех.paper breakingполирг
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.paper chromatographyхартиена хроматография
политех.paper clayкаолин за пълнене на хартия
политех.paper clothхартиена тъкан
полигр.paper conditioningаклиматизация на хартия
бот.paper daisyбезсмъртниче
политех.paper drumруло хартия
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.paper feedустройство за подаване на хартия
политех.paper feedподаване на хартия
политех.paper feed measurementмеханизъм за подаване на хартия
политех.paper feederустройство за подаване на хартия в печатарска машина
политех.paper guideмеханизъм за направляване на хартията
политех.paper hangingsкнижен тапет
политех.paper industryхартиена промишленост
политех.paper inventionнеизползуваемо изобретение
политех.paper laminateламинат с книжна основа
изк.paper marblingебру
политех.paper millфабрика за хартия
тех.paper overзаглаждам
политех.paper patentкнижен патент
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.paper sheetхартиен лист
политех.paper sheetingстроителен картон
политех.paper shredмашина за унищожаване на документи
политех.paper sleeveкнижна втулка
paper streamerсерпентина
политех.paper stuffхартиена маса
политех.paper tape equipmentперфолентни устройства
политех.paper tape puncherперфоратор на хартиена лента
политех.paper workоформяне на документация
ел.paper-based laminateгетинакс
политех.paper-cored cableкабел с хартиена изолация
полигр.paper-cutting machineмашина за рязане на хартия
полигр.paper-folding machineфалцмашина
политех.paper-hangingтапет
политех.paper-insulatedизолиран с хартия
политех.paper-stripping methodекстракционен хартиенохроматографски метод
политех.photographic paperфотографска хартия
политех.photostat paperфотостатна хартия
политех.pigment paperпигментова хартия
полигр.pigment paper transferпревод на пигментово копие
политех.pigmented paperпигментова хартия
политех.plotting paperмилиметрова хартия
политех.printing paperпечатна хартия
политех.profile paperмилиметрова хартия
добави значение или превод тук