paper mill

  • Обща политехника
  • фабрика за хартия
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
политех.attrition millдискова мелница
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
мет.ball millтопкова мелница
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.bar millвалцовач на машина за профилни изделия
политех.batch-type millмелница с периодично действие
политех.billet millвалцовъчна машина за заготовки
политех.blooming millблуминг
политех.blooming millблоков валцовъчен агрегат
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.boring millхоризонтално разстъргваща машина
обр. мет.boring millборверк
политех.boring-and-turning millкаруселен струг
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.brushing millчукова мелница
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.cement millциментов завод
политех.centre-cut end millпалцова фреза с прави странични и радиални челни зъби
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.chaser millколерганг
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.cinder millшлакодробилка
политех.clay millглинобъркачка
текст.cloth millфабрика за платове
политех.cluster millмноговалцов агрегат
политех.coffee millмелница за кафе
coffee-millкафемелачка
политех.cogging millподготвителен валцовъчен агрегат
политех.cogging millстан за предварително сбиване на блокове, блуминг
политех.coining millпреса за чеканене
политех.cold strip millмашина за студено валцоване на лентови стомани
политех.colloid millколоидна мелница
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.conical millтопкова мелница с конусен барабан
политех.continuous-rolling millвалцовъчна машина с непрекъснато действие
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn millмелница за брашно
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cotton millпамукотекстилна фабрика
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.crushing millмелница за грубо трошене
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.cylindric millбарабанна мелница
политех.cylindrical millбарабанна мелница
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.direct-fired millмелница, подаваща въглищен прах направо в огнището
политех.disk millмашина за валцоване на колела
политех.disk millдискова мелница
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.drag-over millвалцовъчна машина с обратно подаване над горния валец
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.duo millдвувалцова машина
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplicating paperиндиго
мет.edge-runner millколерганг
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
политех.end millпалцова цилиндрична фреза
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.face millцилиндрична фреза
политех.facing paperхартия за тапети
политех.facing paperлицева хартия
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.finishing millвалцовъчна машина за чиста обработка
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flattening millмашина за разсплескване
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
обог.flotation millфлотационна фабрика
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.four-high rolling millчетиривалцова машина
политех.gang millнаборна фреза
политех.gap-mill forgingизработване чрез коване на ковашки валци с последователно разположени калибри
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.globe millтопкова мелница
политех.grain millгранулатор
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.grinding millмелница
политех.grinding millточило, камък за точене, шлифовъчен цех, цех за заточване
политех.ground paperгрунтова хартия
политех.ground wood millзавод за производство на дървесна маса
мет.hammer millчукова мелница
политех.hammer millковачница
ел.hardened paperгетинакс
политех.heavy-plate millагрегат за валцоване на дебели плочи
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.hollow millдорникова фреза
политех.hollow mill dieтръбна винтонарезна плашка
политех.impact millшахтова мелница
политех.impact millчукова трошачка
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.iron millчугунолеярен завод
политех.iron millдоменен цех
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.jar-millвибрационна мелница
политех.jig millкоординатно-разстъргваща фрезмашина
политех.jig millкоординатно-фрезова машина
политех.jobbing millдребносортов стан
политех.jobbing millвалцовъчна машина за леки профили
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lapidary millмашина за шлифоване на скъпоценни камъни
политех.left-hand millфреза с ляв наклон на зъбите
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.loam millглинобъркачка
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.merchant millвалцовъчна машина за профилен материал
политех.merchant millвалцовъчна машина за телове
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
millвъртя се в кръг/насамнатам, кръжа (about, around) (за тълпа, добитък)
millмелница
millправя обрез (на монета)
millвалям (сукно)
millмелничка
текст.millзатепвам
кул.millразбивам, разбърквам
тех.millсмилам
тех.millфабрика, завод, цех
тех.millфрезовам
тех.millфреза
тех.millфрезувам
тех.millвалцовам
мет.millразробявам, смилам
мин.millскат
политех.mill barrelбарабан на мелница
мет.mill barsвалцован материал
политех.mill blunt scraperплосък тъпонос шабър
политех.mill boardдебел еднослоен картон
политех.mill cinderнагар
политех.mill circularyфрезовам цилиндрични повърхности
политех.mill dutyзаводски режим на работа
обог.mill feedзахранване на мелница
политех.mill feedматериал за обогатяване
политех.mill finishстепен на гладкост след валцоване
политех.mill offсвалям слой метал чрез фрезоване
политех.mill raceводеничен улей
политех.mill scaleвалцовъчен угар
политех.mill settingнастройване на валцовъчна машина
политех.mill tableролганг на валцовъчна машина
политех.mill tailing damхвостохранилище
политех.mill trainвалцовъчна машина
политех.mill trainвалцовъчна линия
политех.mill-damводеничен яз
политех.mill-handфабрично-заводски работник
обог.mill-head elevatorлифтер
политех.millstone grinding millмелница с въртящи се камъни
политех.mortar millразтворобъркачка
пол.non-paperнонпейпър
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.ore millобогатителна фабрика
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.pan millколерганг
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
paperхартия, книга
paperтапетирам
добави значение или превод тук