high-roof

  • Минно дело
  • висок
200 допълнителни резултата:
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.conical roofконичен покрив
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
тех.extra-highсвръхвисок
политех.extra-high pressureсвръхвисоко напрежение
политех.extra-high tensile steelстомана със свръхвисока якост
политех.extra-high voltageсвръхвисоко напрежение
тех.extra-high-powerсвръхмощен
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък свод
политех.flat roofплосък покрив
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.four-high rolling millчетиривалцова машина
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
highлеко развалено
highвисоко, пискливо, тънко
highголям, силен, висок
highеуфория под влияние на наркотик
highвъзвишен, благороден, героичен
highостър, писклив, тънък, висок
highбогат, разкошен
highвисок, издигнат, възвишен
highвисоки/добри карти
highвисш, главен, върховен, важен
highнай-висока точка, рекорд, максимум
highвисок, превъзходен, отличен
израз.highнавсякъде, на всички места
израз.highкораб извън вода / на сухо
израз.highмного пиян/дрогиран
израз.highв състояние на безпомощност
израз.highв рая, високо в небето
пол.highкраен
фон.highзатворен (за гласна)
геогр.highнамиращ се близо до полюсите
метео.highантициклон
политех.highголям, силен, интензивен, мощен, главен, с високо съдържание
бот.highвисокостъблен
политех.high alloyвисоколегирана сплав
политех.high angle jointкардан, допускаш голям ъгъл между валовете
авто.high beamдълга светлина
рад.high boostкорекция на високите честоти
high bulkвисокообемен
политех.high capacity bombфугасна бомба
мин.high coalмощен въглищен пласт
политех.high dipстръмен наклон
политех.high efficiencyвисок коефициент на полезно действие
политех.high efficiencyвисока ефективност
политех.high efficiencyвисокопроизводителен
политех.high explosiveбризантен експлозив
политех.high fidelityвисококачествен
политех.high fidelityвисока вярност
политех.high fidelityвисоко качество
политех.high finishсвръхчиста обработка
политех.high flowвисоки води
политех.high flowвисоко ниво пълноводие
политех.high frequencyвисока честота
политех.high frequencyвисокочестотен
политех.high furnaceвисока пещ
политех.high gear(на) висока предавка
политех.high heating valueгорна топлина на изгаряне
тлв.high keyсветлотоново изображение
физ.high levelвисокоактивен
политех.high levelинтензивен
политех.high order digitвисок разред
ел.high outputвисоко ниво на изходното напрежение
политех.high potentialвисоко напрежение
политех.high pressureвисоко налягане
политех.high pressureза високо налягане
стр.high pressure laminateметод на ламиниране чрез високо налягане
тех.high reliabilityвисоконадежден
ист.high roadтракт
high schoolгимназия, средно училище
политех.high sheet cloudвисокослоест облак
high speedскоростен, бърз
авто.high speedдиректна предавка
политех.high stabilityголям резерв на устойчивост
тех.high strengthвисокоякостен
high tideточка на кулуминация, климакс
мор.high tideнай-високата точка на прилива
мор.high tideвремето когато е най-висок прилива
сп.high trainingтренираност
тех.high viscosityсилновискозен
high visibilityсветлоотражателен
политех.high voltageвисоко напрежение
хидр.high waterгорен биеф
политех.high waterпълноводност
политех.high waterвисоки води
политех.high water markниво на високи води
политех.high-aс голямо атомно тегло
политех.high-accuracy surveyточна снимка
физ.high-activityвисокоактивен
хим.high-alkaliсилноалкален
мет.high-alloyвисоколегиран
политех.high-altitudeмногоетажен
политех.high-altitude balloonстратостат
политех.high-altitude chamberбарокамера
политех.high-altitude engineвисочинен двигател
политех.high-altitude flyingвисочинен полет
ав.high-altitude laboratoryвисочинна лаборатория
политех.high-altitude rocketракета за големи височини
политех.high-altitude sounding projectileвисокосондираща ракета
политех.high-aluminia cementалуминатен цимент
геол.high-angledстръмнозападащ
геол.high-ashвисокопепелен, с повишено съдържание на пепел
авто.high-beam indicatorконтролна лампичка за дългите светлини
хим.high-boilingвисококипящ
политех.high-boiling liquidтечност с висока точка на кипене
high-bornзнатен
high-budgetвисокобюджетен
политех.high-capacityвисокопроизводителен
политех.high-capacity carтежкотоварен автомобил
политех.high-capacity headфугасна глава
ядр.high-capture materialвещество, което силно поглъща неутрони
политех.high-carbonвисоковъглероден
политех.high-carbon cokeкокс с високо съдържание на въглерод
мет.high-carbon steelвисоковъглеродна стомана
high-classпървокачествен, висококачествен
high-classвисококласен
физ.high-coercitivityнискомагнитен
политех.high-coercitivity oxide magnetоксиден магнит
физ.high-coercivityнискомагнитен
политех.high-coercivity materialмагнитнотвърд материал
политех.high-compression engineдвигател с висока степен на сгъстяване
хим.high-concentratedвисококонцентриран
политех.high-conductivity alloyвисокопроводима сплав
политех.high-contrast imageизображение с голям контраст
политех.high-crowner archстреловиден извисяващ се свод
политех.high-cycleвисокочестотен
тлв.high-definition pictureвисококачествено изображение
политех.high-definition televisionтелевизия с голяма детайлност
high-degreeвисокостепенен
high-densityвисокоплътен
стр.high-density fiberboardдървесно влакнеста плоскост с висока плътност
политех.high-density polyethyleneполиетилен с висока плътност
изч.high-density recordingзаписване с голяма плътност
политех.high-dippingстръмозападащ
авто.high-discharge mixerавтобетоносмесител
авто.high-discharge mixerавтосмесител
политех.high-discharge-rate accumulatorакумулатор за големи разрядни токове
high-efficiencyвисокоефективен
high-elasticityвисокоеластичен
high-energyвисокоенергиен
ядр.high-energyс голяма енергия
хим.high-energyмакроергичен
политех.high-energy fissionделене под действието на бързи неутрони
политех.high-energy forgingвисокоенергийно коване
политех.high-energy formingвисокоенергийно формоване
политех.high-energy fuelвисококалорично гориво
политех.high-energy hammerвисокоенергиен щамповъчен чук
политех.high-energy protonпротон с висока енергия
политех.high-energy scatteringразсейване при голяма енергия
политех.high-expansion materialматериал с голям коефициент на разширение
политех.high-explosive rifle grenadeфугасна пушечна граната
тех.high-fidelityвисокоточен
политех.high-fidelity amplifierусилвател с викока вярност на възпроизвеждането
политех.high-flow graphдиаграма на максималните и минималните стойности
рад.high-frequancy alternatorвисокочестотен генератор
елн.high-frequencyвисокочестотен
политех.high-frequency amplifierвисокочестотен усилвател
изм.high-frequency bridgeвисокочестотен мост
политех.high-frequency channelвисокочестотен канал
тех.high-frequency chokeвисокочестотен дросел
политех.high-frequency circuitвисокочестотна верига
политех.high-frequency currentвисокочестотен ток
политех.high-frequency distortionвисокочестотно изкривяване
политех.high-frequency drierвисокочестотна сушилня
политех.high-frequency drillingвибрационно сондиране
добави значение или превод тук