paper work

  • Обща политехника
  • оформяне на документация
200 допълнителни резултата:
ability to do workработоспособност
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.adjust work for positionустановявам обработбан детайл
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
лит.anonymous workаноним
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.backlog of workизоставяне на работата
мин.bank workстъпално изземване
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.bar workобработване на прътов материал
танц.bar-workекзерсис
политех.bargain workработа на парче
beginning to workзаработване
политех.bench workшлосерска обработка
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
арх.branch-workорнамент във вид на клонки и листа
арх.branched workорнамент във вид на клон с листа
политех.bright workокончателно обработен детайл
политех.bright workполирани детайли
политех.bright workчистообработени детайли
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
careless workхалтура
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.checker workшахматна шарка
политех.checker workшахматна повърхност
политех.checkered workшахматна повърхност
политех.checkered workшахматна шарка
политех.chuck workобработване в патронник
политех.chucked workдетайл, затегнат в патронник
политех.chucking workобработване в патронник
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.clerical workканцеларска работа
политех.cold workповърхностно уякчаване
политех.cold workнаклеп
политех.cold-work hardeningнаклеп
политех.cold-work hardeningдеформационно уякчаване
политех.concrete workбетонови работи
политех.concrete workполагане на бетон
политех.concurrent workсъвместна работа
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.construction workстроително-монтажни работи
политех.consumed workизразходвана работа
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
course workкурсов
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.day-to-day workтекуща работа
политех.day-wage workнадничарска работа
политех.dead workнепроизводителна работа
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.demolition workподкопни работи
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
политех.development workразвойна работа
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.die workгорещо щамповане
политех.die workковане в щампи
политех.displacement workработа за преместване
политех.division of workразпределение на работа
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicate workкопиране
политех.duplicate workедросерийно производство на взаимозаменяеми детайли
политех.duplicating paperиндиго
политех.duplicating workкопиране
политех.duplicating workедросерийно производство на взаимозаменяеми детайли
политех.earth workземни работи
политех.effective workполезна работа
политех.elementary workелементарна работа
политех.embossed workизделие, изработено чрез релефоване
политех.emergency workсрочна работа
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.erecting workмонтажни работи
политех.erection workмонтажни работи
политех.ex-workфранко завода
политех.excavating workземни работи
политех.expansion workработа на разширение
политех.experimental workопитна работа
политех.external workобработване на външни повърхности
extra workхалтура
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.facing workчелно престъргване
политех.facing workнапречно престъргване, струговане
политех.fail-safe workсигурна работа
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fine workпрецизна работа
политех.finishing workокончателна обработка
текст.finishing work shopапретурен
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
леяр.floor workформоване и отливане на пода
политех.floor workшлосерска обработка на пода
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.forge workизковка
политех.forge workковане
политех.forming workобработване на профилни детайли
политех.forming workкопиране, сгъване, огъване, формоване
мет.foundry workлеярство
политех.foundry workчугунени отливки
политех.frame workконструкция
политех.frame workскелет
политех.frame workтяло, рама, легло
политех.frame workферма
политех.friction workработа на триене
политех.garnet paperшкурка
политех.gauge workизработване на калибри
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.grading workпрофилни работи
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.grotto-workстроеж с неодялани камъни
политех.ground paperгрунтова хартия
политех.ground workфундамент
политех.ground workлетищно обслужване
политех.gunite workторкретиране
hack-workхалтура
ел.hardened paperгетинакс
head workинтелектуален труд
арх.head workорнаменти върху ключовия камък на арка
хидр.head workхидровъзел
политех.heading workподготвителни работи
ядр.health workдозиметрия
политех.heliographic paperхелиографска хартия
ядр.high-level workработи със силно активни вещества
политех.hot workгореща обработка
политех.hot-work steelстомана за щампи за горещо обработване
политех.hot-work tool steelстомана за щампи за горещо обработване
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.in-trellis-work archрешетъчен свод
политех.incapacity to workнетрудоспособност
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicated workиндикаторна работа
политех.indicator paperиндикаторна хартия
политех.inlaid workинкрустация
политех.inlaid workинкрустиран предмет
ел.insulation workинсталационни работи
политех.insulation workмонтажни работи
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.internal workобработване на вътрешни повърхности
политех.irrigation workнапоително съоръжение
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.jig workобработване в кондукторно приспособление
политех.job workработа по специална поръчка, изработване на дребни изделия
политех.job workмалък ремонт
политех.jobbing workмалък ремонт
политех.jobbing workработа по специална поръчка, изработване на дребни изделия
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lattice-work scannerрешетъчна антена
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
ядр.low-level workработа със слабоактивни вещества
политех.machine workмеханична обработка
полигр.mackle paperмакулатура
политех.maintenance workтехническо обслужване, текущ ремонт
политех.maintenance workподдържане
политех.mandrel workобработване върху дорник
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.maximum-work principleпринцип на най-голямата работа
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
добави значение или превод тук