fish paper

  • Обща политехника
  • хартия за електротехнически цели
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
ихт.bamboo fishсалпа
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.cigarette paperцигарена хартия
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
зоол.devil fishскат (Mobula mobular)
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
fishтърся (под водата)
fishсъединявам с накладки, свързвам
fishthe FISH (Fishes) риби (съзвездие, знак на зодиака)
fishровя (в джоб, чанта)
fishриби, рибен
fishпретърсвам (for)
fishморски животни (китове, делфини, раци, стриди)
fishловя риба (в)
fishплячка, жертва
тех.fishджонтов
тех.fishзаякчавам, скрепявам (с накладка), подсилвам
политех.fishсъединявам с планка
зоол.fishриба
политех.fish eyeзаваръчни флокени
ихт.fish faunaихтиофауна
ик.fish husbandryрибностопански
политех.fish jointрелсово челно съединение с планка
политех.fish ladderрибен проход (при язовир)
мед.fish malodor syndromeтриметиламинурия
мед.fish odor syndromeтриметиламинурия
хидр.fish passрибопропускно съоръжение
политех.fish scaleлюспест обгар
мед.fish skinихтиоза
политех.fish tailingобразуване на рибена опашка в изходния край на валцован лист
политех.fish-back fileпила с овално сечение и два остри ръба
политех.fish-belliedрибообразен
мех.fish-belliedс еднаква якост на огъване
политех.fish-bellied girderгреда с еднакво съпротивление на огъване
политех.fish-bellied girderгреда с рибовидна форма
тех.fish-protectingрибозащитен
политех.fish-tailс форма на рибна опашка
политех.fish-tailраздвоен
политех.fish-topприставка с формата на лястовича опашка
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
зоол.flying fishлетяща риба
геогр.Flying Fish CoveФлаинг Фиш Коув
политех.foil paperметализирана хартия
зоол.freshwater fishриба
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
great fish-eaterрибар
политех.ground paperгрунтова хартия
ел.hardened paperгетинакс
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
зоол.needle fishигла
пол.non-paperнонпейпър
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.packing paperамбалажна хартия
paperвестник
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperхартия, книга
paperувивам в хартия
paperкнижки пари, банкнота
paperкнижен пакет, кесия
paperдокумент
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingполирг
политех.paper breakingчупене на хартия
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.paper chromatographyхартиена хроматография
политех.paper clayкаолин за пълнене на хартия
политех.paper clothхартиена тъкан
полигр.paper conditioningаклиматизация на хартия
бот.paper daisyбезсмъртниче
политех.paper drumруло хартия
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.paper feedустройство за подаване на хартия
политех.paper feedподаване на хартия
политех.paper feed measurementмеханизъм за подаване на хартия
политех.paper feederустройство за подаване на хартия в печатарска машина
политех.paper guideмеханизъм за направляване на хартията
политех.paper hangingsкнижен тапет
политех.paper industryхартиена промишленост
политех.paper inventionнеизползуваемо изобретение
политех.paper laminateламинат с книжна основа
изк.paper marblingебру
политех.paper millфабрика за хартия
тех.paper overзаглаждам
политех.paper patentкнижен патент
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.paper sheetхартиен лист
политех.paper sheetingстроителен картон
политех.paper shredмашина за унищожаване на документи
политех.paper sleeveкнижна втулка
paper streamerсерпентина
политех.paper stuffхартиена маса
политех.paper tape equipmentперфолентни устройства
политех.paper tape puncherперфоратор на хартиена лента
политех.paper workоформяне на документация
ел.paper-based laminateгетинакс
политех.paper-cored cableкабел с хартиена изолация
полигр.paper-cutting machineмашина за рязане на хартия
полигр.paper-folding machineфалцмашина
политех.paper-hangingтапет
политех.paper-insulatedизолиран с хартия
политех.paper-stripping methodекстракционен хартиенохроматографски метод
политех.photographic paperфотографска хартия
политех.photostat paperфотостатна хартия
политех.pigment paperпигментова хартия
полигр.pigment paper transferпревод на пигментово копие
политех.pigmented paperпигментова хартия
политех.plotting paperмилиметрова хартия
политех.printing paperпечатна хартия
политех.profile paperмилиметрова хартия
puffer fishриба балон
ихт.puffer fishфугу
ихт.ray-finned fishлъчеперка
политех.recording paperхартия за самопишещ уред
политех.reinforced paperармирана хартия
политех.rice paperоризова хартия
зоол.river fishриба
стр.roofing paperпокривна мушама
saw-fishриба трион
политех.scale paperмилиметрова хартия
зоол.sea fishриба
добави значение или превод тук