paper feed measurement

  • Обща политехника
  • механизъм за подаване на хартия
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absolute measurementабсолютно измерване
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.accurate measurementпрецизно измерване
политех.actual measurementизмерване в натура
политех.air-feedприток на въздух
политех.air-feedподаване на въздух
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.angular measurementъглово измерване
политех.antenna feedзахранване на антена
политех.antenna feedоблъчвател на антена
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
обог.assay of feedсъдържание в изходния материал
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.automatic feedавтоматично подаване
политех.automatic feedсамоход
политех.automatic-feed grateавтоматична скара
политех.automobile-feed boxподвижна предавателна кутия
политех.axial feedтангенциално подаване
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.bar feedподаване на прътов материал
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.boiler feedподхранване на котел
политех.boiler-feed headerпитателен тръбопровод на котел
политех.boiler-feed pumpпитателна помпа за котел
политех.boiler-feed systemпитателно устройство на котел
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
ел.bridge measurementизмерване по мостова схема
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
политех.cam feedподаване с гърбично управление
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
зав.carbide-feed generatorацетиленов генератор система карбид във вода
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
изч.card feedподаване на перфокарти
изч.card-feed mechanismмеханизъм за подаване на карти
политех.centre feedзахранване в средна точка
политех.chain feedверижно подаване
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.check measurementконтролно измерване
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.circular feedкръгово подаване
политех.commercial measurementтехническо измерване
политех.compressed-air feedпневматично подаване
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.construction measurementнормиране на строителни работи
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.creep feedподаване с много малка скорост
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-feed lineтръбопровод с двойно захранване
политех.cross-feed screwводещ винт за напречно подаване
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.cutting feedработно подаване
политех.cutting feedскорост на работното подаване
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.depth measurementизмерване на дълбочина
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.dial feedзахранване с дисков магазин
политех.dial-feed pressпреса с автоматично въртящ се магазин
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.direct measurementнепосредствено измерване
политех.distance measurementизмерване на разстояние
политех.double-feed antennaантена, захранвана в две точки
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drop feedподаване капка по капка
политех.drop-feed oilerкапкова масльонка
политех.dual-feedс двойно захранване
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.eccentric feedгърбично подаване
политех.electronic measurementелектронно измерване
политех.emergency feedрезервно захранване
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.engineering measurementизмерване на параметри
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.error of measurementгрешка при измерване
политех.exhaust-steam feed heaterекономайзер
политех.exhaust-steam feed heaterнагревател, използуващ отработила пара като топлоносител
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
feedподдържам (с гориво), слагам дърва (в огън), снабдявам, храня (машина с гориво, пазар със стоки), снабдявам с, изпращам (новини)
feedхранене
feedизхранвам, прехранвам, храня, подхранвам (и прен.)
feedхрана, зоб, фураж
сп.feedподавам на (нападател и пр.), театр. подавам реплика на (комик) за импровизация
тех.feedподхранващ механизъм
тех.feedподпитавам
тех.feedподпитка
ел.feedтокоподаващ
политех.feedнагнетяване, захранване
политех.feedнагнетявам, захранвам
политех.feedподаване
feedпорция, дажба (храна, фураж и пр.)
политех.feed agitatorбъркалка в гърловината на захранващ бункер
политех.feed apronпластинчат транспортьор
рад.feed automaticallyнастройване на фидер
политех.feed backвръщам
политех.feed backизтеглям назад, подавам в обратна посока
политех.feed barпрътов материал
политех.feed beltремък на подаващ механизъм
политех.feed beltзахранваща лента
политех.feed binзахранващ бункер
обог.feed boxприемен бункер
политех.feed boxподавателна кутия
политех.feed changeпромяна на скоростта на подаване
политех.feed change gearсменно зъбно колело от подавателен механизъм
политех.feed chuteзахранващ улей
политех.feed circuitзахранваща верига
политех.feed clutchсъединител на подавателен механизъм
политех.feed cockзахранващ кран
политех.feed controlрегулиране на подаване
политех.feed controlрегулиране на захранване
рад.feed currentпостоянна съставка на анодния ток
политех.feed currentзахранващ ток
политех.feed dialпръстен за регулиране на подаване
политех.feed diskдисков питател
политех.feed ditchоросителен канал
политех.feed dogограничител, превключващ движението на маса от
политех.feed drumбарабан магазин
политех.feed drumдисков магазин
политех.feed endстрана, откъм която става захранването
политех.feed gearподавателен механизъм
политех.feed gearзъбно колело от подавателен механизъм
политех.feed gear boxподавателна кутия
политех.feed glassконтролно стъкло за ниво
политех.feed headзахранваща глава
политех.feed heaterнагревател за питателна вода
политех.feed heaterекономайзер
политех.feed hopperзахранващ бункер
политех.feed hopperмагазин, фуния за насипване
мин.feed legпневмостойка
политех.feed lineзахранваща линия
политех.feed magazineмагазин за захранване
политех.feed markследа от подаването на режещ инструмент
политех.feed motionподаващо движение, подавателен механизъм
политех.feed motionподаване
политех.feed pipeзахранваща тръба
изч.feed pitchподаваща стъпка
политех.feed pointточка на захранване
политех.feed portпълнителен отвор
политех.feed pressпреса с автоматично подаване на детайлите
политех.feed pumpзахранваща помпа
политех.feed rackзъбен рейка на подавателен механизъм
политех.feed rangeобхват на подавания
политех.feed reelразвиваща се ролка
политех.feed regulatorрегулатор на захранване
политех.feed reverseреверсиране на подаване
политех.feed reverseреверсиращ механизъм за подаване
политех.feed rodходов вал
политех.feed rollподаващ валец
политех.feed rollerподаващ вал
политех.feed rollerролкова маса
политех.feed sectionзона на подаване на материал
политех.feed shaftводещ вал
политех.feed shaftвал на подавателен механизам
политех.feed sideстрана на захранването
политех.feed sourceзахранваща мрежа
политех.feed spaceзахранваща камера
политех.feed speedскорост на подаване
политех.feed spindleходов винт
политех.feed spoolразвиваща се ролка
политех.feed springподаваща пружина
политех.feed stocksизходна суровина
политех.feed stopограничител за изключване на подаване
политех.feed strainerфилтър на смукателен отвор
политех.feed systemуредба за захранване
политех.feed tankзахранващ резервоар
изч.feed trackводеща перфорация
политех.feed trainзъбни колела на подавателен механизъм
политех.feed trip dogограничител, изключващ подаването
политех.feed tubeзахранваща тръба
политех.feed tubeподаваща тръба на маханизъм за подаване на прътов материал
политех.feed unitподаващ механизъм
политех.feed unitподавателна кутия
добави значение или превод тук