simple-deck pallet

  • Обща политехника
  • едноподова палета
181 допълнителни резултата:
политех.after deckкърмова палуба
политех.aggregate of simple eventsмножество от елементарни събития
политех.air-riding palletпалета, придвижвана на въздушна възглавница
политех.angled deckъглова самолетна палуба
политех.automatic pallet loaderавтоматичен палетизатор
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.box palletкаса-палета
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bulkhead deckглавна палуба
мин.cage deckетаж на клетка
политех.captive palletпалета за вътрешен товарообмен
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
deckпласт облаци
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckплатформа, настилка
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.disposable palletпалета за еднократна употреба
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
политех.double-face palletобръщаема палета
политех.exchange palletобменна палета
политех.expendable palletпалета за еднократна употреба
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.flush deckнепрекъсната палуба
политех.four-way entry palletчетирипроходна палета
политех.hangar deckхангарна палуба
политех.lower deckдолна палуба
политех.main deckглавна палуба
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.multi-pallet deviceмногопозиционна подпалетна станция
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
политех.non-reversible palletнеобръщаема палета
политех.object deckобектна колода
политех.one-way palletпалета за еднократна употреба
политех.operating deckплощадка за обслужване
политех.orlop deckорлопдек
palletплатформа за складиране на стоки, носилка за формовани тухли
palletгрънчарски плосък уред, шпакла
palletpalette
ист.palletклапа (на орган)
тех.palletкотва (на Морзов апарат)
тех.palletзъбно колелце с палец
разг.palletпале
под.-тр.palletпалета
маш.pallet changerустройство за смяна на палети
политех.pallet conveyorпластинчат транспортьор
политех.pallet moverманеврена количка за палети
авт.pallet number readerчетящо устройство за номера на палета
политех.pallet stationпалетна станция
тех.pallet truckнископовдигач
политех.pallet truckкар-нископовдигач с вилица за палети
политех.pallet truckтоварен автомобил за превозване на палетизирани товари
политех.pallet-loading patternначин на палетизиране
политех.pool palletпулова палета
мор.poop deckют
политех.post palletпалета със стойки
политех.promenade deckпалуба за разходки
политех.quarter deckквартердек
политех.reusable palletпалета за многократна употреба
политех.reversible palletобръщаема палета
политех.silo palletсилозна палета
simpleглупак
simpleестествен, непринуден, искрен, простодушен
simpleлековита билка
simpleпрост (не сложен)
simpleлековерен, наивен, прост, глупав
simpleлекарство от билки
simpleлесен, прост
simpleмалоумен
simpleобикновен/прост човек
simpleсъщински, истински, чист
simpleнеусложнен
муз.simpleравноделен
simpleпрост, неукрасен (за стuл и пр.), семпъл, скромен, обикновен (и за произход)
стр.simpleедноскатен
политех.simple alternating currentпрост синусоидален ток
политех.simple beamпроста греда
геол.simple bossпрост щок
ак.simple chordакорд от два тона
политех.simple contourпрост контур
политех.simple cycleпрост цикъл
политех.simple equationлинейно уравнение с едно неизвестно
политех.simple etherпрост етер
политех.simple eventелементарно събитие
политех.simple expressionпрост израз
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple frameworkпроста ферма
политех.simple functionпроста функция
политех.simple functionеднозначна функция
политех.simple glassобикновено стъкло
политех.simple graphобикновен граф
политех.simple indexingпросто делене
ик.simple interestпроста лихва
политех.simple ketoneпрост кетон
муз.simple meterравноделен размер, равноделен такт
политех.simple motionпросто движение
политех.simple numberеднозначно число
политех.simple potentiometerлинеен потенциометър
политех.simple quantityеднозначно число
политех.simple rectificationдиодно детектиране
политех.simple rectifierтокоизправител с проста схема на комутация
политех.simple roofедноскатен покрив
мат.simple sampleпроста извадка
изч.simple sectionпрост разрез
политех.simple sound sourceненасочен източник на звук
мат.simple statementпросто съждение
политех.simple stressпросто напрегнато състояние
политех.simple structureстатистически определима конструкция
политех.simple sugarмонозахарид
политех.simple surge tankизравнителен съд с постоянно сечение
политех.simple theoryопростена теория
simple timesimple meter
политех.simple toneчист тон
политех.simple toneсинусоидно трептене със звукова честота
политех.simple trussферма-греда
политех.simple trussгредова ферма
политех.simple turbineедностъпална турбина
политех.simple twistсъединяване чрез просто усукване
политех.simple vaultцилиндричен свод
политех.simple-expansion engineеднодействаща парна машина
политех.simple-geared trainпредавка с една задна двойка
политех.simple-geared trainпроста зъбна предавка
стр.simple-pitchедноскатен
политех.simple-ratio channelsсъобщителни канали с просто отношение
политех.simple-span bridgeмост с един отвор
политех.single-deckединопалубен
политех.single-deckедноетажен
кораб.spar-deckгорна палуба
политех.spar-deckспардек
политех.tank palletрезервоарна палета
политех.tilt-deck trailerремарке с обръщаща се платформа
политех.trundle roller palletролкова палета
политех.tween deckтвиндек
политех.twin-deckдвуетажен
политех.two-way entry palletдвупроходна палета
политех.upper deckгорна палуба
политех.upstream deckнапоена повърхнина
политех.weather deckоткрита палуба
добави значение или превод тук