water tank

  • Обща политехника
  • съд за вода
200 допълнителни резултата:
политех.absorption waterабсорбционна вода
политех.activated waterоблъчена вода
политех.aerated waterгазирана вода
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
мин.air-water blast sprayпневматичен оросител за прахоулавяне след извършване на взривни работи
политех.air-water interfaceграница 'въздух-вода'
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
политех.alkaline waterалкална вода
политех.ammonia waterамонячна вода
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.atmospheric waterатмосферна вода
политех.attached ground waterсвързана подпочвена вода
политех.attached ground waterмолекулно свързана вода
политех.backwash waterпромивна вода
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.baryta waterбаритова вода
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
кораб.bilge waterтрюмна вода
политех.blast tankвъздушна камера
политех.bleed waterразреждаща вода
църк.blessing of waterводосвет
политех.blow-off tankпродухвателен съд
политех.boiler waterкотелна вода
тех.boiling tankводогрейка
политех.boiling-water reactorкипящ реактор
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bromine waterбромна вода
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
зав.carbide-to-water generatorацетиленов генератор система карбид във вода
carbonated waterгазирана вода
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankуловител
политех.catch tankпреливник
стр.cement-water ratioводоциментово отношение
политех.charging tankсъд за зареждане
тех.chemical water treatmentхимводоочистка
политех.chlorine waterхлорна вода
тех.circulating waterводоциркулационен
политех.circulating waterциркулационна вода
политех.circulation waterциркулационна вода
политех.city waterвода от градския водопровод
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.clear waterчиста вода
политех.closed water circuitциркулация на промишлена вода за повторно използване
политех.closed water ductзакрит водопровод
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.coastal waterбрегови води
политех.collecting tankколектор
политех.combined waterсвързана вода
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
политех.condensation waterкондензационна вода
политех.condensation waterкондензат
политех.condensed waterкондензационна вода
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
хим.constitutional waterконституционна вода
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.conveying waterтранспортираща вода
политех.cooling tankохладителен резервоар
политех.cooling waterохлаждаща вода
политех.cooling-water jacketводна риза
политех.cooling-water tubeтръби за подаване на охлаждаща вода
политех.coordination waterкоординирана вода
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystallization waterкристализационна вода
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.dammed waterподприщена вода
политех.day waterповърхностна вода
политех.dead waterзастояла вода
политех.decomposition waterактивна вода
политех.delivery of waterводоснабдяване
политех.depositing tankутаителен резервоар
политех.desalinated waterобезсолена вода
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.devil waterотпадъчен разтвор
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.distant waterоткрито море
политех.distilled waterдестилирана вода
политех.domestic waterпитейна вода
политех.domestic water heatingзагряване на вода за битови нужди
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
хидр.downstream waterдолен биеф
drinking waterвода
политех.drinking waterпитейна вода
политех.drinking waterвода за пиене
политех.drinking water supplyснабдяване с питейна вода
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.drum-water meterбарабанен водомер
политех.dump tankсборен резервоар
политех.earthy waterтвърда вода
политех.effluent waterизтичаща вода
политех.effluent waterфилтрат
политех.efflux of waterразход на вода
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.entrained waterувлечена вода
геол.erosion by waterразмив
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feed waterпитателна вода
политех.feed water heaterекономайзер
политех.feed water heaterнагревател за питателна вода
политех.feed-water pipingзахранващ водопровод
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
fizzy waterгазирана вода
политех.flash tankразширителен съд
политех.flat waterбезвкусна вода
политех.fleet waterплитчина
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
политех.flood waterводи от наводнение
политех.flood waterпоройна вода
политех.flood waterвисока вълна
политех.flood waterвисоки води
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.foul-waterмръсна вода
политех.free waterсвободна вода
политех.free waterгравитационна вода
политех.free water levelниво на свободната водна повърхност
политех.free water surfaceсвободна повърхност на водата
fresh waterвода
политех.fresh waterпрясна вода
fresh-waterпресноводен
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
политех.gravity water wheelналивно водно колело
политех.gravity-system water coolingтермосифонно охлаждане
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
политех.gritty waterабразивна вода
политех.ground waterподпочвена вода
политех.ground water run-offоттичане на подпочвени води
геол.ground-water elevationниво на грунтовите води
политех.ground-water lineниво на подпочвените води
политех.ground-water supplyводоснабдяване с подпочвени води
политех.ground-water tableниво на подпочвените води
политех.gum waterводен разтвор на гуми арабикум
политех.hard waterтвърда вода
хидр.head of waterводен напор
хидр.head tankнапорен съд
хидр.head waterгорен биеф
хидр.head waterгорен хоризонт на водата
воен.heavy tankтежък танк
политех.heavy waterтежка вода
политех.heavy water reactorреактор с тежка вода
политех.heavy-water moderatorзабавител с тежка вода
хидр.high waterгорен биеф
политех.high waterвисоки води
политех.high waterпълноводност
политех.high water markниво на високи води
политех.high-water flowводно количество при високи води
хидр.high-water levelхоризонт при високи води
политех.high-water lineлиния на водното ниво при високи води
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
holy waterвода
рел.holy waterсвета вода
тех.hot waterводогреен
тех.hot-waterводогреен
политех.hot-water boilerводогреен котел за прегрята вода
политех.hot-water heatingводно отопление
политех.hot-water radiatorрадиатор за воден отопление
политех.hot-water stoveуред за водно отопление
политех.hot-water supplyснабдяване с топла вода
политех.household water heaterбитов нагревател за вода
обог.hutch waterпромивна вода
политех.hydration waterхидратационна вода
политех.impotable waterнегодна за пиене вода
политех.impounded surface waterзастояла повърхностна вода
добави значение или превод тук