condenser coil

  • Обща политехника
  • кондензатона бобина
  • спирален кондензатор
  • охладителна спирала
197 допълнителни резултата:
политех.absorption condenserабсорбционен кондензатор
опт.adjusting condenserрегулируем кондензатор
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.air-cooled condenserкондензатор с въздушно охлаждане
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.antenna condenserантенен кондензатор
политех.antenna-coupling condenserкондензатор за връзка с антена
политех.antenna-tuning condenserантенен настройващ кондензатор
политех.armature coilбобина на котвена намотка
ел.armature of condenserарматура на кондензатор
политех.atmospheric condenserатмосферен кондензатор
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.barometric condenserбарометричен кондензатор
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.chemical condenserелектролитен кондензатор
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.coefficient of condenser couplingкоефициент на капацитивна връзка
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
condenserкондензор
condenserкондензаторен
ел.condenserкондензатор
политех.condenserтопл
политех.condenserвтечнител
хим.condenserхладник
condenserкондензатор (и ел.), (газо) охладител
политех.condenser boxмагазин от кондензатори
политех.condenser coatingарматура на кондензатор
мин.condenser discharge blasterкондензаторна взривна машина
политех.condenser electroscopeелектроскоп с кондензатор
ядр.condenser ionization chamberинтегрираща йонизационна камера
политех.condenser leatherтехническа кожа
политех.condenser loudspeakerелектростатичен високоговорител
политех.condenser microphoneелектростатичен микрофон
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.condenser pumpпомпа за кондензат
политех.condenser reactanceкапацитивно съпротивление
политех.condenser resistanceактивно съпротивление на кондензатор
политех.condenser spindleос на кондензатор
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.condenser yarnотпадъци от прежда
политех.condenser-typeкондензаторен
политех.condenser-type bushingвходен кондензаторен изолатор
политех.constant-capacity condenserкондензатор с постоянен капацитет
политех.contact condenserсмесителен кондензатор
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.counter-current-flow condenserпротивотоков кондензатор
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.discharge of condenserразреждане на кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.drip condenserоросителен кондензатор
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.ejector condenserструен кондензатор
политех.evaporative condenserизпарителен кондензатор
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
политех.injector condenserструен кондензатор
политех.jet condenserструен кондензатор
политех.kicking coilреактивна бобина
политех.liebig condenserлибигов хладник
политех.loading coilтоварна бобина
тлф.loading coil spacingстъпка на пупинизация
политех.locked-coil cableзакрито въже
политех.magnet coilсоленоид
политех.magnetizing coilнамагнитваща бобина
политех.middle-condenser circuitеквивалентна линия с включен в средата кондензатор
политех.mixing condenserсмесителен кондензатор
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.multilayer coilмногослойна бобина
политех.multiple condenserкондензаторен агрегат
политех.multiplying coilдобавъчно съпротивление
политех.mush-wound coilнашаблонна бобина
политех.non-inductive coilнеиндуктивна бобина
политех.non-linear coilбобина с нелинейна характеристика
политех.operating coilвъзбудителна бобина
рад.padding condenserпадинг
политех.peaking coilкоригираща бобина
политех.picture control coilбобина за центриране на изображение
политех.pilot coilконтролна бобина
политех.pipe coilтръбна серпантина
политех.pressure coilнапрежителна бобина
политех.primary coilбобина за първична намотка
политех.proportional coilдвураменен съпротивителен мост
политех.pulse-forming coilимпулсна бобина
политех.pupin coilпупинова бобина
политех.random-wound coilнешаблонна бобина
политех.reactance coilреактивна бобина
политех.reactive coilбобина за обратна връзка
политех.reflux condenserобратен хладник
политех.repeating coilтелефонен трансформатор
политех.resistance coilсъпротивителна намотка
добави значение или превод тук