non-linear coil

  • Обща политехника
  • бобина с нелинейна характеристика
200 допълнителни резултата:
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.asymmetrical non-linearityасиметрична нелинейност
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.coefficient of linear expansionкоефициент на линейно разширение
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
тех.coilвитка
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.combined non-linearityкомбинирана нелинейност
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.criteria of non-interactionкритерий за автономност
политех.criterion of non-interactionкритерий за автономност
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.electron linear acceleratorлинеен електронен ускорител
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
политех.integral linear estimationлинейна интегрална оценка
политех.intensronal non-linearityдопълнителна нелинейност
политех.kicking coilреактивна бобина
linearпродълговат, дълъг
linearлинеарен
изк.linearлинеен
политех.linear acceleratorлинеен ускорител
политех.linear amplifierлинеен усилвател
мат.linear approximationлинейна апроксимация
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
хим.linear chainлинейна верига
политех.linear characteristicлинейна характеристика
политех.linear circuitсхема на линейно устройство
политех.linear circuitлинейна верига
политех.linear cleavageпаралелен кливаж
политех.linear codeлинеен код
политех.linear compressibilityлинейна свиваемост
политех.linear controlлинейно управление
политех.linear converterлинеен преобразувател
политех.linear convertorлинеен преобразувател
политех.linear coordinationлинейна координация
политех.linear correlationлинейна корелация
политех.linear couplerустройство за линейна връзка
политех.linear currentлинеен ток
политех.linear decrementлинеен декремент
политех.linear deformationлинейна деформация
политех.linear dependenceлинейна зависимост
политех.linear detectionлинейно детектиране
политех.linear detectorлинеен детектор
политех.linear diagramлинейна диаграма
политех.linear dilatationлинейно разширение
политех.linear dimensionлинеен размер
политех.linear dispersionлинейна дисперсия
политех.linear displacementлинейно преместване
политех.linear distortionлинейно изкривяване
политех.linear equationлинейно уравнение
политех.linear errorлинейна грешка
политех.linear esterлинеен естер
политех.linear estimationлинейна оценка
политех.linear expansionлинейно разширение
политех.linear extensionлинейно удължение
политех.linear extrapolationлинейна екстраполация
политех.linear feedbackлинейна обратна връзка
политех.linear feederлинейно захранващо устройство
тлф.linear filterлинеен филтър
политех.linear footлинеен фут
политех.linear four-terminal networkлинеен четириполюсник
политех.linear functionлинейна функция
политех.linear functionalлинеен функционал
политех.linear macromoleculeлинейна макромолекула
мат.linear manifoldлинейно многообразие
мин.linear mappingлинейно изображение
политех.linear measureлинейна мярка
политех.linear measurementлинейно измерване
политех.linear momentumколичество на движение
политех.linear motionлинейно движение
политех.linear operationработа с линеен режим
политех.linear oscillationsлинейни трептение
политех.linear oscillatorлинеен осцилатор
политех.linear perspectiveлинейна перспектива
политех.linear pitchосова стъпка
политех.linear pitchстъпка на зъбна рейка
опт.linear polarizationлинейна поляризация
политех.linear polyethyleneполиетиен с ниска плътност
политех.linear polymerлинеен полимер
политех.linear polymerполимер с права верига
политех.linear potentiometerленеен потенциометър
политех.linear programmingлинейно програмиране
политех.linear regionлинейна област
политех.linear regressionлинейна регресия
мат.linear regression analysisлинеен регресионен анализ
политех.linear relationлинейна зависимост
политех.linear responseлинейна характеристика
политех.linear scaleлинейна скала
политех.linear scanningлинейна развивка
изч.linear selectionлинеен избор
политех.linear shapingформиране с помощта на линейни вериги
политех.linear shrinkageлинейно свиване
политех.linear spaceвекторно пространство
политех.linear strainлинейна деформация
политех.linear stressлинейно напрежение
политех.linear structureлинейна структура
добави значение или превод тук