field coil

  • Обща политехника
  • възбудителна бобина
199 допълнителни резултата:
политех.accelerating fieldускоряващо поле
политех.acoustic fieldакустично поле
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.affine fieldафинно поле
политех.alternating fieldпроменливо поде
политех.amyriotic fieldквантово поле, включващо състоянието на вакуума
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.antenna fieldантенно поле
политех.antihunt fieldпротивоколебателна намотка
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.atomic fieldатомно поле
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
bio fieldбиополе
bio-fieldбиополе
политех.bipolar fieldдвуполюсен индуктор
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.block fieldблокиращ механизъм
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.brake-field tubeелектронна лампа със спирачно поле
политех.brick fieldтухларна
политех.brick fieldтухларница
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
ик.business fieldбизнесобласт
изч.card fieldперфокартно поле
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.central-field covalencyковалентност на централно поле
политех.choking coilдроселна бобина
политех.circular fieldвъртящо се магнитно поле
политех.circutal fieldвихрово поле
политех.closed-coil windingзатворена намотка
геол.coal fieldвъглищен басейн
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilизвивам се. лъкатуша
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.compensating fieldполе на компенсационната намотка
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.constant fieldстационарно поле
изч.control fieldконтролно поле
политех.control fieldобласт на регулиране
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
corn-fieldнива
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.cross-field tubeелектронна лампа с кръстосани полета
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.crossed-field amplifierусилвател с кръстосани полета
политех.crystal fieldкристално поле
политех.crystal field stabilization energyенергия на стабилизация в кристалното поле
политех.crystal-field theoryтеория на кристалното поле
политех.cubic fieldкубично поле
политех.current coilтокова бобина
тлв.curvature of the image fieldкривина на полето на изображение
политех.cyclical fieldвихрово поле
политех.dark-field illuminationосветително устройство за тъмно поле
изч.data fieldинформационно поле
политех.decelerating fieldзабавящо поле
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.deflection fieldотклоняващо поле
политех.demagnetizing fieldразмагнитващо поле
кино.depth of fieldдъбочина на рязкост
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.direct-current fieldполе на постоянен ток
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
ядр.dose fieldполе на дозите
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.dual-field motorелектродвигател с две възбудутелни намотки
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.electric fieldелектрическо поле
политех.electric-field strengthнапрегнатост на електрическо поле
политех.electromagnetic fieldелектромагнитно поле
политех.electrostatic fieldелектростатично поле
политех.equivalent field luminanceеквивалентна яркост на полето на зрение
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.excited-field loudspeakerелектродинамичен високоговорител с външно възбуждане
политех.exploration coilиндукторна бобина
политех.extranuclear fieldизвънядрено поле
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
fieldполски, полеви, на терена, по места
fieldимпровизирам отговор/решение
fieldбойно поле, полесражение (и FIELD of battle), театър на военни действия, сражение, битка
fieldполигонен
fieldголямо пространство
fieldполе, поприще, сфера (на действие), област, клон, специалност
fieldполе, нива, ливада
fieldполе, обсег
сп.fieldхващам топката и я връщам (при крикет и пр.)
сп.fieldразпределям играчите, излизам с (отбор)
сп.fieldигрище, терен, спортна площадка, писта (за конни състезания), всички участници в състезание, всички коне/ловци, участвуващи в състезание/лов
елн.fieldвъзбуждение
минер.fieldполе, находище, басейн, мина
ел.fieldиндуктор
тлв.fieldполукадър
воен.fieldбойно поле
fieldфон, поле (на картина, монета и пр.)
соц.fieldтеренен
политех.field aberrationизкривяване на полето на изображение
политех.field amplifierусилвател на тока за подмагнитване
политех.field applicationексплоатация
политех.field assemblyсглобяване на машина на мястото на инсталиране
политех.field assemblyмонтаж в процес на експлоатация
политех.field bobbinбобина на възбудителна намотка
политех.field boltмонтажен болт
геод.field bookкарнет
политех.field bookдневник за отчитане на експлоатация
политех.field calibrationкалиброване при работни условия
тех.field changeдоработка
политех.field conditionsполеви условия
политех.field conditionsусловия за експлоатация
политех.field conductorполеви кабел
политех.field controlрегулиране на възбуждане
политех.field currentток на възбуждане
политех.field currentвъзбудителен ток
политех.field dischargeгасене на поле
политех.field dischargeсъединяване накъсо на възбудителната намотка
политех.field distortionизкривяване на полето
политех.field distributionразпределение на поле
политех.field ditchполски отводнителен канал
ел.field diversionшунтиране на възбудителна намотка
политех.field electromagnetиндуктор
политех.field emissionsавтоелектронна емисия
политех.field engineпреносим двигател
политех.field engineтрактор
политех.field evaluationоценка в условията на експлоатация
политех.field experimentексперимент в условия на експлоатация
политех.field forceсила на поле
политех.field forceнапрегнатост на поле
политех.field forcingфорсиране на поле
политех.field forgeполева ковачница
тлв.field frequencyчестота на полукадрите
политех.field frequencyчестота на поле
тлв.field frequency controlрегулиране на честотата по кадри
политех.field gradientнапрегнатост на поле
field handземеделски работник
политех.field inspectionексплоатационен контрол
политех.field inspectionконтрол при естествени условия
добави значение или превод тук