magnet coil

  • Обща политехника
  • соленоид
199 допълнителни резултата:
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.air-core magnetмагнит без сърцевина
ядр.analysing magnetмагнитен анализатор
политех.annular magnetпръстеновиден магнит
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.artifical magnetизкуствен магнит
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.axial magnetпръчковиден магнит
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.bar magnetпръчковиден магнит
политех.beam-bending magnetотклоняващ магнит
политех.beam-positioning magnetмагнит за коригиране на положението на сноп
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.braking magnetспирачен магнит
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.built-up magnetсложен магнит
политех.built-up magnetмагнитен магазин
политех.c magnetс-образен магнит
рлк.centering coilцентрираща бобина
тлв.centering magnetмагнит за центриране
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.clutch magnetвключващ електромагнит на съединител
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
тех.coilвитка
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilизвивам се. лъкатуша
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.compound magnetмагнитен магазин
политех.compound magnetсложен магнит
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.constant magnetпостоянен магнит
политех.control magnetнаправляващ магнит
политех.controlling magnetнаправляващ магнит
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.crane magnetкранов електромагнит
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
политех.damping magnetдемпферен магнит
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drag magnetспирачен магнит
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
ядр.energy-analysing magnetмагнитен анализатор по енергия
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exploration coilиндукторна бобина
политех.faggot magnetсъставен магнит
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field magnetвъзбудителен магнит
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
тлв.focusing magnetфокусиращ магнит
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.high-coercitivity oxide magnetоксиден магнит
политех.holding magnetзадържащ електромагнит
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.horseshoe magnetподковообразен магнит
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
политех.kicking coilреактивна бобина
политех.laminated magnetелектромагнит със слоеста сърцевина
тлф.lifting magnetповдигателен магнит
политех.lifting magnetподемен магнит
политех.loading coilтоварна бобина
тлф.loading coil spacingстъпка на пупинизация
политех.locked-coil cableзакрито въже
magnetмагнит (и прен.)
политех.magnet arc weldingзаваряване с магнитно управлявана дъга
политех.magnet automaticallyюстиране на магнит
политех.magnet craneкран с товарен електромагнит
ак.magnet gapпроцеп на магнитна глава
политех.magnet gapразстояние между полюсите на магнит
политех.magnet ironстоманено ядро на магнит
политех.magnet ironмагнитна стомана
политех.magnet keeperкотва на постоянен магнит
политех.magnet poleмагнитен полюс
политех.magnet poleполюс на магнит
политех.magnet steelмагнитна стомана
политех.magnet yokeярем на електромагнит
политех.magnet yokeвъншен магнитопровод
политех.magnet-pulse weldingмагнитно-импулсно заваряване
политех.magnetizing coilнамагнитваща бобина
ядр.mass-analysing magnetмагнитен анализатор по маси
политех.molecular magnetмолекулен магнит
политех.moment of magnetмагнитен момент
политех.motor magnetфрикционна спирачка с управление от електродвигател
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.moving-magnet instrumentмагнитоелектрически уред с подвижен магнит
политех.multilayer coilмногослойна бобина
политех.multiplying coilдобавъчно съпротивление
политех.mush-wound coilнашаблонна бобина
политех.natural magnetестествен магнит
политех.non-inductive coilнеиндуктивна бобина
политех.non-linear coilбобина с нелинейна характеристика
политех.operating coilвъзбудителна бобина
политех.peaking coilкоригираща бобина
политех.permanent magnetснабден с постоянен магнит
политех.permanent magnetпостоянен магнит
ел.permanent-magnet ammeterмагнитоелектрически амперметър
политех.permanent-magnet galvanometerмагнитоелектрически галванометър с постоянен магнит
политех.permanent-magnet instrumentмагнитоелектрически уред
политех.permanent-magnet loudspeakerелектродинамичен високоговорител с постоянен магнит
ел.permanent-magnet machineмагнитоелектрическа машина
политех.permanent-magnet meterмагнитоелектрически измервателен уред
политех.picture control coilбобина за центриране на изображение
политех.pilot coilконтролна бобина
политех.pipe coilтръбна серпантина
добави значение или превод тук