loading coil

  • Обща политехника
  • товарна бобина
199 допълнителни резултата:
политех.adjustable loading dockрегулируема товарна платформа
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
мин.bank loadingтоварене при разположение на багера и вагоните на едно ниво
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boiler loadingнатоварване на котел
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.choking coilдроселна бобина
политех.clearance loading gaugeгабарит на подвижния състав
политех.closed-coil windingзатворена намотка
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
coilлист (от) пощенски марки
coilрулон
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilнамотка, кангал
политех.coilреотан, серпантина
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
ел.conductor loadingсумарен товар на единица дължина на проводник
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
тех.dust loadingзапрашеност
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.dynamic loadingдинамично натоварване
политех.eccentric loadingексцентрично натоварване
политех.economy coilреактивна бобина
политех.elastic loadingеластично натоварване
политех.electric loadingелектрическо натоварване
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
стр.front-loading truckфадрома
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
мин.gob loading chuteкамин за подаване на запълвачен материал
политех.gravity loadingгравитационно натоварване
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
тлф.inductive loadingповишаване индуктивността на линия
политех.inductive loadingиндуктивно натоварване
политех.inductive loadingиндуктивен товар
политех.initial loadingпредварително натоварване
изч.initial loading programmeпрограма за начално зареждане
политех.kicking coilреактивна бобина
loadingзареждане
тех.loadingнатоварване
тех.loadingпълнещ
тех.loadingпълнене
ел.loadingтоваров
трансп.loading and unloadingтоварно-разтоварен
трансп.loading and unloadingтоваро-разтоварен
мин.loading apparatusапарат за зареждане
тех.loading armръкав за пълнене
политех.loading bayтоварителна площадка
политех.loading bayмонтажна площадка
политех.loading binтоварен бункер
мин.loading boxдозатор
мин.loading bridgeплощадка за натоварване
loading bridgeпретоварващ мостов кран
стр.loading capacityносимоспособност
мин.loading cartridgeдозатор
политех.loading chartсхема за разпределяне на товари
политех.loading chuteтоварен улей
тлф.loading coil spacingстъпка на пупинизация
политех.loading craneпретоварващ кран
политех.loading deviceтоварещо устройство
политех.loading diagramтоварна диаграма
политех.loading dockрампа
политех.loading dookотвор за зареждане
мин.loading driftтоварителна галерия
политех.loading effectвлияние на натоварването
политех.loading elevatorпретоварач
политех.loading endкрай, откъм който става товаренето
мин.loading factorотбита скална маса на единица тегло от взривния заряд
политех.loading gaugeгабарити на товара
политех.loading hatchлюк за товарене
политех.loading hatchотвор за за реждане
политех.loading heightтоварен габарит
политех.loading hopperфуния за насипване
политех.loading hopperбункер за пълнене
политех.loading instructionпредписание за натоварване
политех.loading machineтоварна машина
хим.loading materialпълнител
политех.loading mechanismзареждащ механизъм
политех.loading platformплощадка за пълнене зареждане
изч.loading programmeзареждаща програма
loading rampапарел
политех.loading rateскорост на товарене
loading stageапарел
политех.loading trayприспособление за зареждане
политех.loading weightнасипно тегло
политех.loading weightтовар
политех.locked-coil cableзакрито въже
политех.machine loadingмеханизирано товарене
политех.magnet coilсоленоид
политех.magnetic loadingмагнитно натоварване
политех.magnetizing coilнамагнитваща бобина
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.multilayer coilмногослойна бобина
политех.multiplying coilдобавъчно съпротивление
политех.mush-wound coilнашаблонна бобина
добави значение или превод тук