fan coil

  • Техника
  • конвектор
  • Климатична техника
  • вентилаторна серпантина
198 допълнителни резултата:
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.air-cooling fanвентилатор за въздушно охлаждане
политех.air-ejector fanсмукателен вентилатор
политех.airscrew fanвитлов вентилатор
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.auxiliary fanспомагателен вентилатор
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.axial fanосов вентилатор
политех.axial-flow fanосов вентилатор
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.blast fanнагнетателен вентилатор
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.blow fanпродухвателен вентилатор
политех.blower fanнагнетателен вентилатор
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.ceiling fanтаванен вентилатор
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.centrifugal fanцентробежен вентилатор
муз.chalga fanчалгаджия
муз.chalga fanчалгар
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed-coil windingзатворена намотка
coilлист (от) пощенски марки
coilрулон
coilнамотано въже/тел и пр
coilallr намотан, спирален
coilсерпантинен
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilизвивам се. лъкатуша
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.controllable-pitch fanвентилатор с променлива стъпка на лопатките
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.cooling fanохладителен вентилатор
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.discharge fanсмукателен вентилатор
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.donkey fanспомагателен вентолатор
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.draught fanсмукателен вентилатор
политех.ducted fanвентилатор в канал
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exhaust fanсмукателен вентилатор
политех.exploration coilиндукторна бобина
fanразпервам (се) като ветрило (out)
fanвеялка
fanвея, повявам
fanвитло
fanразвявам леко (коса, клони)
fanветрило
fanраздухвам, разпалвам (up)
fanвентилатор
църк.fanрипида
арх.fanветрилообразен свод
тех.fanвентилирам
мин.fanподклетков юмрук
разг.fanфен
политех.fan baffleперка на вентилатор
ел.fan beamветрилообразна диаграма
рад.fan beamветрилообразно излъчване
политех.fan beamветрилообразен лъч
политех.fan bladeлопатка на вентилатор
политех.fan bladeкрило на вятърен двигател
политех.fan blastвдухване с вентилатор
политех.fan blowerвинтов вентилатор
политех.fan caseкожух на вентилатор
мин.fan chimneyдифузор на вентилатор
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.fan coolerохладител с вентилатор
мин.fan cutветрилообразен подкоп
политех.fan deliveryдебит на вентилатор
политех.fan diffuseдифузор на вентилатор
политех.fan dipoleветрилообразен дипол
политех.fan dischargeпроизводителност на вентилатор
политех.fan driftвентилационен канал
политех.fan dutyдебит на вентилатор
политех.fan engineдвигател на вентилатор
политех.fan evaporatorдифузор на вентилатор
мин.fan evasion stackдифузор на вентилатор
политех.fan foldветрилообразна гънка
политех.fan gateветрилообразен леяк
мин.fan houseвентилаторна сграда
политех.fan housingкожух на вентилатор
политех.fan inletсмукателен отвор на вентилатор
политех.fan inversionреверсиране на вентилатор
политех.fan motorвентилаторен електродвигател
разг.fan of Botev soccer teamботевист
разг.fan of BSPбесепар
разг.fan of CSKA soccer teamчорбар
разг.fan of CSKA soccer teamцесекар
разг.fan of Gorbachevгорбачовист
разг.fan of Levski soccer teamлевскар
разг.fan of perestroikaперестройчик
разг.fan of perestroykaперестройчик
пол.fan of Stepan Banderaбандеровец
разг.fan of Zhelevжелевист
политех.fan pressureналягане на вентилатор
политех.fan propellerработно колело на вентилатор
мин.fan reversalреверсиране на вентилатор
политех.fan reversalобръщане на вентилационна струя
политех.fan scaleполукръгла скала
политех.fan shutterклапа на вентилатор
fan siteфенсайт
геол.fan talusалувиален конус
политех.fan traceryнервюри
политех.fan vaultветрилообразен свод
политех.fan ventilatorлопатков вентилатор
политех.fan volumeпроизводителност на вентилатор
политех.fan windвдухване
политех.fan windдухане
политех.fan-cooledохлаждан с вентилатор
политех.fan-cooledс принудително въздушно охлаждане
политех.fan-cooled engineдвигател, охлаждан с вентилатор
политех.fan-lightнадкемпферен прозорец
политех.fan-outразделям
политех.fan-shapedветрилообразен
политех.fan-shaped antennaветрилообразна антена
политех.fan-tailветрилообразен
политех.fan-tailлястовича опашка
политех.fan-tail burnerгорелка с ветрилообразен факел
политех.fan-type air coolingвъздушно охлаждане с вентилатор
политех.fan-type motorзвездообразен двигател
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
муз.female chalga fanчалгаджийка
разг.female fanфенка
разг.female fan of Merilyn Monroeмерилинка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.force fanнагнетателен вентилатор
политех.former wound coilшаблонна бобина
съкращение.Four Fan Trash CanNickname for the C-130 Hercules
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
разг.golf fanголфаджия
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
добави значение или превод тук