filter coil

  • Обща политехника
  • филтрова бобина
199 допълнителни резултата:
политех.absorbing filterабсорбционен филтър
политех.acoustic filterакустичен филтър
политех.adjustment coilбобина за настройване
тех.air filterвъздухоочистител
политех.air filterвъздушен филтър
политех.ambient light filterсенник
ел.amplitude filterамплитуден филтър
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.antenna filterантенен филтър
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
тех.bag filterръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
тех.baghouse filterръкавен филтър
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
ел.band filterлентов филтър
ел.band-elimination filterлентов задържащ филтър
ел.band-rejection filterлентов задържащ филтър
ел.band-stop filterлентов задържащ филтър
политех.bath filterвана за филтриране на въздух
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
bio filterбиофилтър, биологичен филтър
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeder-type filterфилтър само за част от циркулиращата течност
политех.bleeding coilдренажна бобина
рад.blocking filterподтискащ филтър
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.cartridge filterпатронен филтър
политех.cavity-coupled filterфилтър с резонаторна връзка
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.ceramic filterкерамичен филтър
тлф.choke filterдроселен филтър
политех.choke-input filterизглаждащ филтър с индуктивен вход
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.cloth filterтъканен филтър
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
тех.coilвитка
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.coke filterкоксов филтър
рад.comb filterгребенчат филтър
рад.composite wave filterсложен филтър
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.correcting filterкоригиращ филтър
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
тлф.crystal filterкварцов филтър
политех.current coilтокова бобина
рад.decoupling filterразделителен филтър
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
ел.differential filterмостов филтър
политех.digital filterцифров филтър
политех.digital-data filterцифров филтър
политех.directional filterфилтър с посочност на действието
политех.disk coilдискова бобина
политех.disk filterдисков филтър
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.drum filterбарабанен филтър
политех.dry filterсух филтър
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust filterпротивопрахов филтър
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
тех.electrical filterелектрофилтър
политех.electrical filterелектрически филтър
политех.electromechanical filterелектромеханичен филтър
ел.equalizing filterкоригиращ филтър
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.feedwater filterфилтър за питателната вода
политех.felt filterфилтър с кече
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter aidsфилтрувана маса
политех.filter bedфилтриращ слой
политех.filter blanketфилтриращ пласт
политех.filter boardдебела филтърна хартия
политех.filter cakeотфилтрувана утайка
политех.filter cavityрезонатор-филтър
политех.filter cellфилтърен елемент
тех.filter clothфилтърен плат
политех.filter coreфилтриращо леярско сърце
политех.filter crucibleфилтрувален тигел
политех.filter crucibleфилтър-тигел
политех.filter crystalфилтров кристал
политех.filter diaphragmпореста диафрагма на филтър
политех.filter discriminationизбирателност на филтър
политех.filter fabricфилтърна тъкан
политех.filter factorкратност на светлофилтър
зоол.filter feederфилтратор
обог.filter leafрама на филтър
политех.filter liquidфилтрат
геол.filter lossводоотдаване
политех.filter offфилтфилтрирам
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.filter pocketфилтровъчна камера
политех.filter pressфилтърпреса
политех.filter pressфилтър-преса
политех.filter pulpфилтърна каша
политех.filter sectionзвено на филтър
политех.filter stockфилтрирано масло за мазане
обог.filter thickenerсгъстител-филтър
политех.filter washingпромиване на филтър измиване на утайка върху филтър
политех.filter-aidфилтрувана маса
политех.filter-aidфилтрувална маса за образуване на филтриращ слой
политех.filter-attenuation bandлента за затихване на филтър
политех.filter-stop bandлента за затихване на филтър
политех.filter-transmission bandчестотна лента пропускана от филтър
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fluted filterнагънат филтър
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.folded filterнагънат филтър
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.frame filter pressрамкова филтър-преса
политех.fuel filterфилтър за течно гориво
политех.full-flow filterфилтър за цялата циркулираща течност
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.gas-filterгазопроводчик
политех.gauze filterмрежест филтър
политех.gravel filterчакълен филтър
политех.gravity filterфилтър със свободно изтичане на течност
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
ел.harmonic filterфилтър за хармоници
политех.harmonic filterзаграждащ филтър
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilреотан
политех.heating coilелектро
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
рад.high-frequency filterвисокочестотен филтър
добави значение или превод тук