operating coil

  • Обща политехника
  • възбудителна бобина
199 допълнителни резултата:
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.choking coilдроселна бобина
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.clutch-operating rodлост за задействуване на съединител
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilнамотка, кангал
политех.coilреотан, серпантина
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.disk coilдискова бобина
изч.disk operating systemдискова операционна система
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.engine-operating temperatureтемпературен режим на работа на двигател
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.fast-operatingбързодействуващ
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
хидр.gate-operating gearмеханизъм за управление на затвор
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
политех.kicking coilреактивна бобина
политех.loading coilтоварна бобина
тлф.loading coil spacingстъпка на пупинизация
политех.locked-coil cableзакрито въже
политех.magnet coilсоленоид
политех.magnetizing coilнамагнитваща бобина
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.multilayer coilмногослойна бобина
политех.multiplying coilдобавъчно съпротивление
политех.mush-wound coilнашаблонна бобина
тех.non-failure operating timeнаработка
политех.non-inductive coilнеиндуктивна бобина
политех.non-linear coilбобина с нелинейна характеристика
non-operatingнеработещ
маш.non-self-operating headнесамодействуваща силова глава
operatingдействащ
operatingработен, действуващ, експлоатанионен
политех.operatingексплоатационен, работен, обслужващ
мед.operatingоперационен
политех.operating ageсрок на служба
политех.operating airработен въздух
политех.operating angleъгъл на отсечката на протичането на ток
рлк.operating boardоперативен планшет
политех.operating characteristicsработни характеристики
политех.operating conditionsработни условия
ел.operating contactработен контакт
политех.operating convenienceудобстбо при експлоатация
политех.operating costsексплоатационни разходи
политех.operating currentработен ток
политех.operating cycleработен цикъл
политех.operating deckплощадка за обслужване
политех.operating diagramфункционална схема
политех.operating dutyработен режим
политех.operating economyикономичност при експлоатация
политех.operating efficiencyефективност на експлоатация
политех.operating engineerинженер по експлоатацията на машини
политех.operating equipmentработно съоръжение
политех.operating floorплощадка за обслужване
политех.operating frequencyработна честота
политех.operating gearмеханизъм за управление
политех.operating headработен напор
политех.operating heightработна височина
политех.operating instructionинструкция за експлоатация
политех.operating keyтелеграфен ключ
политех.operating leverлост за управление
политех.operating licenceлиценз за използуване
политех.operating licenseлиценз за използуване
политех.operating lifeсрок на експлоатация
политех.operating loadработно натоварване
политех.operating loadполезен товар
политех.operating measurementизпълнителен механизъм
политех.operating modeработен режим
политех.operating parameterработен параметър
политех.operating personnelобслужващ персонал
политех.operating positionработно положение
политех.operating pressureработно налягане
политех.operating rangeрадиус на действие
политех.operating rangeработен интервал
политех.operating ratioкоефициент на използване
политех.operating repairтекущ ремонт
политех.operating ringустановъчен пръстен
политех.operating rodпредавателен прът на механизъм за управление
тлг.operating roomапаратна зала
политех.operating routineтекуща експлоатация
политех.operating runработен цикъл
политех.operating scheduleграфик за работа
политех.operating setгарнитура на телефонистка
политех.operating speedработна скорост
политех.operating stateработно състояние
политех.operating stationработна позиция
политех.operating storageполезен обем на водохранилище
добави значение или превод тук