ignition coil

  • Обща политехника
  • стартерна бобина
199 допълнителни резултата:
политех.adjust the ignitionрегулирам запалването
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.advance ignitionпреждевременно запалване
политех.advanced ignitionпреждевременно запалване
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.arc ignitionзапалване на дъга
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.battery ignitionакумулаторно запалване
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed-coil windingзатворена намотка
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
тех.coilвитка
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilизвивам се. лъкатуша
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.compression ignition engineдвигател със самозапалване
политех.compression ignition engineдизелов двигател
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.delayed ignitionкъсно запалване
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.dual ignitionдвойно запалване
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.dynamo battery ignitionакумулаторно запалване
политех.dynamo magneto ignitionмагнитно запалване
политех.early ignitionпреждевременно запалване
политех.economy coilреактивна бобина
политех.electric ignitionелектрйческо запалване
политех.electric-ignition engineдвигател с електрическо запалване
политех.electrical ignitionелектрйческо запалване
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.flame ignitionзапалване от пламък
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.friction ignitionзапалване от триене
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilреотан
политех.heating coilелектро
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.high-tension ignitionзапалване от магнето с високо напрежение
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.hot-wire ignitionзапалване от нажежена жица
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
ignitionзапалител (на двигател)
ignitionзапалване
ignitionпламване, запалване, възпламеняване
ignitionвъзпламеняване
тех.ignitionнакаляване
политех.ignition accumulatorакумулатор за запалителна система
двиг.ignition advanceизпреварване на запалването
двиг.ignition advance angleъгъл на изпреварване на запалването
политех.ignition anodeзапалващ анод
политех.ignition camгърбица на разпределителя на запалването
политех.ignition capacityкапацитет при непрекъснат заряд
политех.ignition chamberзапалителна камера
политех.ignition chargeвъзпламенителен състав
воен.ignition chargeвъзпламенител
политех.ignition circuitверига за запалителна уредба
политех.ignition currentток на запалване
политех.ignition delayзакъсняване на запалването
авто.ignition distributorделко
политех.ignition distributorразпределител на запалването
политех.ignition hazardопасност от възпламеняване
политех.ignition heatтоплина на възпламеняване
политех.ignition interferenceсмущения от запалване
политех.ignition keyключ за запалване
политех.ignition leadкабел за запалването
политех.ignition lockключалка за запалване
политех.ignition mufflerмуфелна пещ за накаляване
политех.ignition mufflerгорна камера за запалване
политех.ignition noiseсмущения на запалването
политех.ignition pointтемпература на запалване
политех.ignition powderпрах за запалване
политех.ignition rectifierигнитрон
политех.ignition shieldingекраниране на запалителен проводник
политех.ignition sparkзапалителна искра
политех.ignition strokeработен ход
политех.ignition switchвключвател на запалване
политех.ignition systemзапалителна система
политех.ignition temperatureтемпература на запалване
политех.ignition timerразпределител назапалване
двиг.ignition timingрегулиране на запалване
политех.ignition torchгорелка за запалване
воен.ignition tubeзапалка
елн.ignition-distributorтокоразпределител
политех.impedance coilреактивна бобина
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
политех.jump-spark ignitionзапалване от магнето с високо напрежение
политех.kicking coilреактивна бобина
политех.late ignitionкъсно запалване
политех.loading coilтоварна бобина
тлф.loading coil spacingстъпка на пупинизация
политех.locked-coil cableзакрито въже
политех.magnet coilсоленоид
политех.magnetizing coilнамагнитваща бобина
политех.magneto ignitionмагнитно запалване
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.multilayer coilмногослойна бобина
политех.multiplying coilдобавъчно съпротивление
политех.mush-wound coilнашаблонна бобина
политех.non-inductive coilнеиндуктивна бобина
политех.non-linear coilбобина с нелинейна характеристика
политех.operating coilвъзбудителна бобина
политех.peaking coilкоригираща бобина
добави значение или превод тук