balance coil

  • Обща политехника
  • делител на напрежение
199 допълнителни резултата:
политех.absorption balanceабсорбционна везна
acid-alkaline balanceкиселинно-алкално състояние
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.aerodynamic balanceаеродинамична везна
политех.aerodynamic balanceаеродинамичен компенсатор
политех.analytical balanceаналитична везна
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
мин.back balanceбремсберг с един релсов път
balanceбалансираност
ел.balanceсиметрирам
сч.balanceсалдирам
политех.balance attenuationбалансно затихване
политех.balance beamкобилица
политех.balance beamуравновесяваща греда
политех.balance boxкутия за противотежест
мин.balance browбремсберг с клетка
мин.balance cableзаднотягово въже
политех.balance cableвалансиращо въже
политех.balance checkконтрол на изходното положение
политех.balance checkпроверка на нулата
политех.balance converterпреходно устройство от коаксиална към симетрична линия
политех.balance convertorпреходно устройство от коаксиална към симетрична линия
политех.balance craneкран с противотежест
политех.balance crankръчка с противотежест
политех.balance factorкоефициент на уравновесеност
политех.balance indicatorуказател на равновесие
политех.balance levelнивелир
политех.balance massуравновесяваща маса
ел.balance methodкомпенсационен метод
ик.balance of accountсалдо по сметка
ик.balance of debtостатък по непогасен дълг
политех.balance of natureекологичен баланс
фин.balance of paymentплатежен баланс
политех.balance panблюдо на везни
политех.balance pistonуравновесяващо бутало
политех.balance pitшахта за противотежест
политех.balance pivotопорна точка на лост
политех.balance pointточка на равновесие
фин.balance sheetбалансов отчет
политех.balance staffос на баланс
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.balance weightпротивотежест
политех.balance wheelмаховик
balance-sheetбалансов отчет, търговски баланс
политех.balancing coilделител на напрежение
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.calorific balanceтоплинен баланс
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.centi-ampere balanceтокова везна на келвин
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.coarse balanceгрубо регулиране
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.colour balanceбаланс на цветове
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.counter-balance momentуравновесяващ момент
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
политех.damped balanceуспокоена везна
политех.deci-ampere balanceтокова везна
политех.deci-ampere balanceокова везна
политех.decimal balanceдесетична везна
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.degree of balanceточност на настройка
политех.detailed balanceдетайлно равновесие
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.dynamic balanceдинамично равновесие
политех.eccentric balance weightексцинтрикова противотежест
политех.ecological balanceекологично равновесие
политех.economy coilреактивна бобина
политех.electric balanceелектрическа везна
политех.electrical balanceелектрическа везна
политех.electrodynamic balanceтокова везна
политех.energy balanceенергиен баланс
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.excess-oxygen balanceположителен кислороден баланс
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.faraday balanceфарадеева везна
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.fine balanceпрецивна везна
политех.fine balanceточно регулиране
ядр.fission balanceбаланс на делене
мин.flig balanceбалансиран наклонен подем
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.general-purpose balanceуниверсална везна
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.harmonic balanceхармоничен баланс
политех.heat balanceтоплинен баланс
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
ел.induction balanceиндукционно уравновесена схема
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
политех.inertia balanceдинамична уравновесеност
политех.jolly balanceвезна на джоли
политех.kicking coilреактивна бобина
политех.knife-edge balanceвезна с опора с остри привмени краища
политех.lack of balanceнеуравновесеност
политех.line balanceритмичност на проивводствен процес
line-balance converterсиметрирам
политех.line-balance converterпреходно устройство
политех.line-balance convertorпреходно устройство
политех.loading coilтоварна бобина
тлф.loading coil spacingстъпка на пупинизация
политех.locked-coil cableзакрито въже
политех.magnet coilсоленоид
политех.magnetic balanceмагнитна везна
политех.magnetizing coilнамагнитваща бобина
политех.material balanceматериален баланс
политех.method of energy balanceметод на енергиен баланс
ел.moving coilелектродинамичен
добави значение или превод тук