moving-coil meter

  • Обща политехника
  • измервателен уред с подвижна бобина
200 допълнителни резултата:
политех.absorption frequency meterпоглъщащ абсорбционен вълномер
политех.ac meterелектрометър за променлив ток
политех.acoustic radiation meterакустичен радиометър
политех.active-energy meterелектрометър за активна енергия
физ.activity meterрадиометър
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.air meterразходомер за въздух
политех.air-flow meterветромер
политех.air-volume meterразходомер за въздух
политех.alpha-survey meterалфа-дозиметър
ав.altitude meterвисотомер
политех.altitude meterвисокомер
ел.ampere meterамперметър
политех.ampere meterампермептър
политех.ampere-hour meterамперчасов електрометър
ел.ampere-turn per meterампернавивка на метър
политех.angle meterъгломер
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.apparent-energy meterелектрометър за привидна енергия
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.audio-frequency meterчестотомер за звукови честоти
политех.audio-noise meterуред за измерване на шума
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.back-moving springвъзвръщаща пружина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.batch meterдозатор
политех.battery meterамперчасов електрометър за измерване на акумулаторна батерия
политех.bearing meterазимутов индикатор
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.blast meterтягомер
политех.bleeding coilдренажна бобина
мед.blood glucose meterглюкомер
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
хим.boron meterборомер
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
тлф.call meterброяч за повикванията
политех.capacitance meterуред за измерване на капацитет
политех.cavity meterеталонен резонатор
рад.cavity-frequency meterвълномер с обемен резонатор
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.check meterконтролен уред
политех.choking coilдроселна бобина
тлф.circuit noise meterпсофометър
политех.clock meterелектрометър с часовников механизъм
политех.closed-coil windingзатворена намотка
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.commutator-type meterелектрометър от колекторен тип
муз.compound meterнеравноделен размер, неравноделен такт
политех.compton meterкомптонова йонизираща камера
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.consistency meterконсистометър
физ.contamination meterрадиометър
политех.contamination meterизмервател на радиоактивността
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.counting-rate meterброяч на честотата на импулси
политех.course meterуказател на курса
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.cubic meterкубичен метър
политех.current coilтокова бобина
хидр.current meterхидрометрично витло
политех.current meterамперметър
рад.current-square meterквадратичен амперметър
политех.current-velocity meterхидрометър
политех.cut meterуред за измерване скоростта на рязане
политех.dc meterелектрометър за постоянен ток
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.density meterуред за измерване на плътност
политех.direct-reading meterброяч с непосредствено отчитане
политех.discount meterелектрометър за намалена тарифа
политех.disk coilдискова бобина
елн.distortion-factor meterизмервател на коефициента на нелинейни изкривявания
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.dosage meterдозиметър
физ.dose meterдозиметър
ядр.dose-rate meterдозиметър
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.double-rate meterдвутарифен електромер
политех.double-tariff meterдвутарифен електромер
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.drum-water meterбарабанен водомер
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
мин.earth movingтранспорт на отбитите скали
политех.earth movingизкопни работи
стр.earth-movingземекопен
политех.earth-moving equipmentземекопни машини
политех.earth-moving machineземекопна машина
политех.earth-resistance meterизмервател на съпротивлението на заземяване
политех.eccentricity meterизмервател на ексцентричност
политех.echo meterзвуков далекомер
политех.economy coilреактивна бобина
тлф.effective-call meterброяч на разговори
electric meterелектромер
политех.electric meterгалванометър
политех.electric meterелектрометър
ел.electric-meterелектромерен
политех.electrical meterгалванометър
политех.electrical meterелектрометър
политех.electrodynamic meterелектродинамичен измервателен уред
политех.electrolytic meterелектролитен електрометър
политех.electromagnetic meterелектромагнитен измервателен уред
политех.electrothermic meterтермичен измервателен уред
политех.elongation meterуред за измерване на удължение
политех.error meterуред за измерване на несъгласуваност
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.expansion meterуред за измерване на разширение
политех.exploration coilиндукторна бобина
политех.exposure meterекспозиметър
политех.fallout meterизмервател на радиоактивността на валежи
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.ferranti meterживачен въртящ се електрометър
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field meterуред за измерване интензивността на поле
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.field-intensity meterуред за измерване интензивността на поле
политех.field-strength meterуред за измерване интензивността на поле
политех.filter coilфилтрова бобина
flow meterразходомер
политех.flow meterразходомер течност
мех.flow meterуред за измерване на течението
политех.foot-candle meterпреносим уред за измерване на осветлеността
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
ел.frequency meterчестотомер
ел.frequency meterчестотометър
рад.frequency meterвълномер
политех.full-load meter automaticallyустройство за регулиране на електромер при номинален товар
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.g-m meterгайгеров брояч
физ.gravity meterгравиметър
рад.grid-drip meterгрид-гриб
политех.grid-drip meterабсорбционен вълномер
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat-flow meterтопломер
политех.heating coilелектро
добави значение или превод тук