coil-condenser circuit

  • Обща политехника
  • резонансен кръг
  • верига с индуктивност и капацитет
198 допълнителни резултата:
политех.absorption condenserабсорбционен кондензатор
рад.acceptor circuitпоследователен резонансен кръг
политех.adaptive circuitсамонастройваща се верига
опт.adjusting condenserрегулируем кондензатор
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.air-cooled condenserкондензатор с въздушно охлаждане
политех.alert circuitверига за тревожна сигнализация
политех.alive circuitверига под напрежение
политех.amplifying circuitусилвателна схема
политех.amplitude limiter circuitамплитуден ограничител
политех.amplitude limiter circuitамплитудно-ограничителна схема
политех.amplitude-separation circuitамплитуден отделителел
политех.analogue circuitаналогова схема
тлф.ancillary circuitспомагателна верига
политех.ancillary circuitслужебна верига
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna circuitантенен кръг
политех.antenna circuitантенна верига
политех.antenna coilантенна бобина
политех.antenna condenserантенен кондензатор
политех.antenna-coupling condenserкондензатор за връзка с антена
политех.antenna-tuning condenserантенен настройващ кондензатор
политех.anticipator circuitкръг за изпреварване
политех.anticipator circuitизпреварваща верига
политех.anticipatory circuitкръг за изпреварване
политех.anticipatory circuitизпреварваща верига
политех.anticoincidence circuitсхема на антисъвпадение
политех.antihunt circuitзатихвателна верига
политех.antihunt circuitпротивотрептящ кръг
политех.antiresonance circuitрезонансен кръг
политех.aperiodic circuitапериодична верига
политех.armature coilбобина на котвена намотка
ел.armature of condenserарматура на кондензатор
политех.atmospheric condenserатмосферен кондензатор
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.azimuth-sweep circuitсхема за азимутната развивка
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balanced circuitсиметрична верига
политех.balanced circuitуравновесена верига
политех.balancing coilделител на напрежение
ел.balancing of circuitизравняване характеристиките на линия
политех.barometric condenserбарометричен кондензатор
рлк.baseline marker circuitверига за отбелязване началото на отчитане
политех.basic circuitглавна линия
политех.basic circuitосновен токов кръг, основна схема, принципна схема
елн.basic circuit diagramпринципна схема на свързване
политех.battery-supply circuitбатерийно захранена верига
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.both-way circuitверига с двустранно действие
политех.branch circuitразклонена верига
политех.branch circuitуспоредна верига, отклонение, шунт, групова верига
политех.bridge circuitдвупътна схема
политех.bridge circuitмостова схема
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.broken circuitпрекъсната верига
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
тлф.call circuitслужебна линия
политех.call circuitслужебна верига
изч.carry circuitсхема на пренос
политех.cascade circuitстъпална схема
политех.cascade circuitкаскадна схема
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.charging circuitзарядна верига
политех.charging circuitзаряден контур
политех.check circuitконтролен контур
политех.check circuitконтролна схема
политех.chemical condenserелектролитен кондензатор
политех.choking coilдроселна бобина
circuitсъдебен окръг, участък, райой
circuitобиколка, окръжност
circuitрайон на методистката църква със свои пътуващи проповедници
circuitобиколка, обикаляне (на район), кръгообразно движение, въртене
circuitобиколка, обиколен път, обикаляне
тех.circuitсхемотехнически
ел.circuitверига
мин.circuitобходна изработка
политех.circuitдвижа се по затворен контур
политех.circuitсхема, контур, кръгообращение, цикъл, циркулация, дължина на окръжност
политех.circuitциркулирам
circuitсерия, поредица, верига, цикъл (от действия, прояви и пр.)
circuitобединение на театри/кина и пр. под общо управление
политех.circuit analyiserмрежов анализатор
ел.circuit automaticallyнастройване на верига
ел.circuit breakerпрекъсвач
ел.circuit changerпревключвател
политех.circuit changerкомутатор
политех.circuit closerконтактор
политех.circuit closerпрекъсвач
политех.circuit continuityнепрекъснатост на електрическа верига
елн.circuit designсхемотехника
политех.circuit diagramсхема на свързване
ел.circuit efficiencyефекгпивнрст на схема
политех.circuit elementсхемен елемент
елн.circuit engineeringсхемотехника
геод.circuit errorнесъвпадение на затварянето на нивелирния ход
обог.circuit guardкласифициращо устройство при затворен цикъл на смилане
политех.circuit impedanceимпеданс на верига
стр.circuit installerелектромонтажник
политех.circuit loop breakпрекъсване на линия в двойношийков изолатор
политех.circuit moduleсхемен блок
политех.circuit networkлиния от четириполюсници
политех.circuit noiseлинеен шум
политех.circuit noiseшум на верига
тлф.circuit noise meterпсофометър
тлф.circuit operating timeоперативно време
изч.circuit speedскорост на схема
елн.circuit technologyсхемотехника
политех.circuit voltageнормално напрежение на верига
елн.circuit-breakerпрекъсвател, прекъсвач
ел.circuit-breakerключ
ел.circuit-breakerизключвател
политех.circuit-closing apparatusапарат затварящ цикъла
политех.circuit-closing connectionвключване за затваряне на верига
политех.circuit-closing connexionвключване за затваряне на верига
ел.circuit-gap admittanceпълна проводимост на въздушна междина
политех.circuit-opening connectionизключване за прекъсване на верига
политех.circuit-opening connexionизключване за прекъсване на верига
ел.circuit-opening contactразединяващ контакт
тлв.clamper circuitфиксираща схема
политех.clamper circuitсхема за фиксиране на ниво, верига за ограничителя на импулси
тлв.clamping circuitфиксираща схема
политех.clamping circuitсхема за фиксиране на ниво, верига за ограничителя на импулси
тлф.clipper circuitфиксираща схема
политех.clipper circuitсхема на ограничител на амплитудата
обог.closed circuitзатворен цикъл
политех.closed circuitзатворена верига
политех.closed circuitзатворен контур
политех.closed water circuitциркулация на промишлена вода за повторно използване
политех.closed-circuit batteryбатерия с продължително действие
обог.closed-circuit crusherтрошене в затворен цикъл
политех.closed-circuit televisionпромишлена телевизия
политех.closed-circuit televisionзатворена телевизионна система
политех.closed-circuit turbineтурбина със затворен цикъл
политех.closed-circuit voltageработно напрежение
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.coefficient of condenser couplingкоефициент на капацитивна връзка
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilизвивам се. лъкатуша
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.coincidence circuitсхема на съвпадения
политех.collector circuitконекторна верига
политех.completed circuitзатворена верига
съобщ.composite circuitверига за едновременно телефониране и телеграфиране
политех.compound circuitсложна верига
condenserкондензор
condenserкондензаторен
ел.condenserкондензатор
политех.condenserвтечнител
политех.condenserтопл
хим.condenserхладник
condenserкондензатор (и ел.), (газо) охладител
добави значение или превод тук