closed-coil winding

  • Обща политехника
  • затворена намотка
199 допълнителни резултата:
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.amortisseur windingуспокоителна намотка
политех.amplifying windingусилвателна намотка
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.armature windingнамотка на котва
политех.auxiliary windingпомощна намотка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.ball windingнавиване на кълбо
текст.ball winding machineмашина за навиване на кълбета
политех.bank windingмногослойна шахматна намотка
политех.banked windingмногослойна шахматна намотка
политех.bar windingпрътова намотка
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
политех.bifilar windingбифилярна намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.bucking windingразмагнитваща намотка
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.choking coilдроселна бобина
политех.chord windingхордова намотка
closedзатворен
closedзатворен, закрит
closedограничен, предназначен само за определен кръг хора
геогр.closedбезотточен
политех.closed angleостър ъгъл
политех.closed antennaзатворена антена
политех.closed butt jointчелно съединение без междина
политех.closed cellсъс затворени пори
политех.closed chainзатворена верига
обог.closed circuitзатворен цикъл
политех.closed circuitзатворена верига
политех.closed circuitзатворен контур
политех.closed columnкуха колона с правоъгълно сечение
политех.closed conduitтръбопровод със затворено напречно сечение
политех.closed cooling systemохладителна система със затворена циркулация
политех.closed corniceстряха на покрив с летвена обшивка
политех.closed couplingнеподвижен съединител
политех.closed curveзатворена крива
политех.closed cycleзатворен цикъл
политех.closed diaphragmзатворена мембрана
политех.closed dieзакрита щампа
политех.closed drainageзакрит дренаж
политех.closed ecological environmentзатворена екологическа среда
геол.closed foliationфалшива шистозност
политех.closed frameзатворена рамка
политех.closed holeглух отвор
политех.closed hollow rivetзатворен кух нит
политех.closed jointсъединение без междина
политех.closed loopзатворен контур
политех.closed orbitзатворена орбита
политех.closed pairзатворена двойка
политех.closed passзакрит калибър
политех.closed pathзатворен контур
политех.closed planerдвуколонна хобел-машина
геод.closed polygonзатворен полигон
политех.closed positionзатворено положение
политех.closed routeзатворен маршрут
политех.closed security zoneзабранена зона
политех.closed shellзатворена обвивка
политех.closed shellзапълнена обвивка
политех.closed shellсъс затворена обвивка
политех.closed slideзакрити направляващи
политех.closed slotзатворен канал
политех.closed stubшлейф, даден 'накъсо'
политех.closed subroutineзатворена подпрограма
политех.closed surfaceзатворена повърхност
политех.closed systemзатворена система
политех.closed topped housingзакрит корпус
политех.closed traverseзатворен ход
политех.closed traverseзатворен полигонов ход
политех.closed universeзатворена вселена
изч.closed volumeзатворен том
политех.closed water circuitциркулация на промишлена вода за повторно използване
политех.closed water ductзакрит водопровод
политех.closed weldзаваръчен шев без междина
офт.closed-angleзакритоъгълен
политех.closed-cell foamпенопласт със затворени пори
политех.closed-chain compoundциклично съединение
политех.closed-circuit batteryбатерия с продължително действие
обог.closed-circuit crusherтрошене в затворен цикъл
политех.closed-circuit televisionзатворена телевизионна система
политех.closed-circuit televisionпромишлена телевизия
политех.closed-circuit turbineтурбина със затворен цикъл
политех.closed-circuit voltageработно напрежение
политех.closed-core transformerтрансформатор със затворен магнитопровод
авт.closed-cycle controlрегулиране по затворен цикъл
политех.closed-cycle systemсистема със затворен цикъл
политех.closed-cycle turbineтурбина със затворен цикъл
с. с.closed-end harrowбрана със свързани в краищата напречници
политех.closed-ended wrenchзатворен гаечен ключ
политех.closed-lamp collieryгазоопасна въглищна мина
политех.closed-link driveзадвижващ механизъм със затворена кинематична верига
авт.closed-loop controlрегулиране по затворен цикъл
политех.closed-loop cycleзатворен цикъл
политех.closed-loop networkверига, съставена от затворени контури
политех.closed-loop servo-systemзатворена сервосистема
политех.closed-loop systemсистема с обратна връзка
политех.closed-mouth spannerзатворен гаечен ключ
политех.closed-on-inself traverseзатворен ход
политех.closed-on-inself traverseзатворен полигонов ход
политех.closed-orbit amplitudeамплитуда на затворена орбита
политех.closed-shell atomатом със запълнена електронна обвивка
политех.closed-shell configurationконфигурация със затворена обвивка
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.closed-top trailerремарке със закрита каросерия
тех.closed-typeнеразглобяем
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.commutating windingкомутационна намотка
политех.compound windingкомпаундна намотка
политех.concentrated windingсъсредоточена намотка
политех.concentric windingконцентрична намотка
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
текст.cone-winding machineбобинарка
политех.control windingуправляваща намотка
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.cross-over windingцилиндрична намотка
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
политех.current windingтокова намотка
политех.damper windingуспокоителна намотка
изч.data windingинформационна намотка
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.diametral windingдиаметрална намотка
политех.diamond windingшаблонна намотка
политех.differential windingдиференциална намотка
изч.digit windingразрядна намотка
политех.disk coilдискова бобина
политех.disk windingдискова намотка
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.double-layer windingдвуслойна намотка
политех.double-winding alternatorдвунамотъчен синхронен генератор
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.draw-in windingизтеглена намотка
политех.drive windingвъзбуждаща намотка
политех.drum-type windingбарабанна намотка
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
добави значение или превод тук