pulse-forming coil

  • Обща политехника
  • импулсна бобина
200 допълнителни резултата:
политех.adjustment coilбобина за настройване
изч.advance pulseизместващ импулс
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.ash-forming constituentминерален компонент
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
avalanche-formingлавинообразуващ
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.ball-forming machineмашина за щамповане на сачми
политех.ball-forming restсупорт за струговане на сферични повърхности
политех.bead formingподгъване на ръб
политех.bead formingразвалцоване
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
тлв.black-out pulseгасящ импулс
тлв.blanking pulseгасящ импулс
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.blow formingформоване чрез издуване
политех.body-forming machineмашина за направа на ламаринени съдове чрез огъване
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.brightening pulseяркостен импулс
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.calibration pulseкалибриращ импулс
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.choking coilдроселна бобина
елн.clock pulseтактов импулс
политех.clock-pulse generatorгенератор на тактови импулси тактов генератор
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.code pulseкодов импулс
политех.coherent pulse radarкохерентно-импулсен радиолокационен станция
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.coincidence pulseимпулс на съвпадение
политех.cold formingобработване чрез пластична деформация в студено състояние
биол.colony-forming unitобразуващи колонии единици
политех.command pulseкоманден импулс
хим.complex-formingкомплексообразуващ
политех.compression formingогъване чрез притискане към блок
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.control pulseуправляващ импулс
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.correcting pulseкоригиращ импулс
политех.corrective pulseкоригиращ импулс
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
политех.current pulseтоков импулс
политех.curve-forming restсупорт за струговане на профилни повърхнини
политех.curve-forming restкопирен супорт
политех.dating pulseуправляващ импулс
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.delayed pulseзакъсняващ импулс
политех.disable pulseспиращ импулс
политех.discharge pulseимпулс от разряд
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double pulseдвоен импулс
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.double-pulse modulationдвойка'импулсна модулация
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.dovetail-forming toolпрофилен нож за обработване на канал с форма 'лястовича опашка'
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.drape formingпозитивно формоване
политех.drive-pulse generatorгенератор на възбуждащи импулси
политех.driving pulseпусков импулс
политех.drunking pulseблокиращ импулс в амплитудно-резонансни схеми
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
рлк.echo pulseехо-импулс
политех.economy coilреактивна бобина
политех.electrical formingелектроформоване
политех.enabling pulseпусков импулс
тех.end formingзаерване
тлв.equalizing pulseизравнителен импулс
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exploration coilиндукторна бобина
политех.explosive formingвзривно формоване
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.fibre-formingобразуващ влакна
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.figure-forming toolпрофилен нож
политех.film-formingфилмообразуващ
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.firing pulseзапалващ импулс
мет.flask formingформоване в каси
мет.flask formingформоване
физ.flow-formingпотокоформиращ
политех.former wound coilшаблонна бобина
formingформиране
политех.formingобразуване
политех.formingоформящ
политех.formingпрофилен, фасонен
политех.formingоформяне
политех.forming latheкопирен струг
политех.forming pressпреса за щамповане на профилни изделия
политех.forming punchпоансон за огъване
политех.forming restсупорт за струговане на профилни повърхнини
политех.forming restкопирен супорт
политех.forming slideсупорт за профилно обработване
политех.forming temperatureтемпература на формоване
политех.forming toolпрофилен нож
политех.forming toolинструмент за пластично формоване
политех.forming workкопиране, сгъване, огъване, формоване
политех.forming workобработване на профилни детайли
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
тлв.frame pulseкадров импулс
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
тех.gate pulseстробирам
политех.gate pulseселектиращ импулс
политех.gating pulseселектиращ импулс
политех.ghost pulseпаразитен импулс
политех.grease formingдълбоко изтегляне с мазане
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heat coilтермична бобина
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.high-energy formingвисокоенергийно формоване
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.hole-forming pinщифтм, оформящ отвор в отливка
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
тлв.horizontal pulseредов импулс
политех.hot formingобработване чрез пластична деформация в горещо състояние
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.hydraulic formingхидростатично формоване с еластична подложка
политех.hydraulic formingдълбоко изтегляне без мазане
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
изч.inhibit pulseзабраняващ импулс
изч.inhibiting pulseзабраняващ импулс
политех.initiating pulseпусков импулс
политех.input pulseвходящ импулс
рлк.interrogation pulseзапитбащ импулс
политех.keying pulseключов импулс
политех.kicking coilреактивна бобина
добави значение или превод тук