resistance coil

  • Обща политехника
  • съпротивителна намотка
200 допълнителни резултата:
abrasion resistanceустойчивост на абразивно износване
текст.abrasion resistanceустойчивост на протриване
abrasive resistanceустойчивост на абразивно износване
текст.abrasive resistanceустойчивост на протриване
политех.acoustic resistanceакустично съпротивление
политех.adjustable resistanceрегулируемо съпротивление
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.ageing resistanceустойчивост на стареене
политех.air-flow resistanceаеродинамично съпротивление
хим.alkali resistanceалкалоустойчивост
политех.alkaline resistanceустойчивост спрямо основи
политех.anode coilанодна бобина
политех.anode resistanceанодно съпротивление
политех.antenna coilантенна бобина
политех.antenna resistanceпълно съпротивление на антена
политех.antenna-radiation resistanceсъпротивление на излъчванне на антена
политех.apparent resistanceпривидно съпротивление
ел.arc resistanceдъгоустойчивост
политех.arc resistanceустойчивост на действието наелектрическа дъга
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.attrition resistanceустойчивост на абразивно износване
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.balancing resistanceизравняващо съпротивление
политех.ballast resistanceбаластно съпротивление
политех.base resistanceсъпротивление за база
политех.bearing resistanceсъпротивление при смачкване
политех.bending resistanceсъпротивление при огъване
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
biological resistanceбиоустойчивост
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bottoming resistanceсъпротивление на наситен транзистор
политех.brake resistanceспирачно съпротивление
политех.branch resistanceразклонително съпротивление
политех.bridging coilбобина в схема на мост
ел.brush contact-resistance lossзагуби от преходното съпротивление на четка
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.buckling resistanceсъпротивление при изкълчване
политех.buffer resistanceгасящо съпротивление
политех.bulk resistanceобемно съпротивление
политех.calibrated resistanceкалибровано съпротивление
политех.cathode resistanceкатодно съпротивление
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.charge-resistance furnaceелектропещ, в която за съпротивление служи самата шихта
политех.chemical resistanceхимична устойчивост
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed-coil windingзатворена намотка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
тех.coilвитка
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.cold resistanceстудоустойчивост
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser resistanceактивно съпротивление на кондензатор
политех.constant-resistance networkсхема с честотно независимо съпротивление
политех.contact resistanceконтактно съпротивление
политех.contact resistance noiseшум вследствие изменение на контактното съпротивление
рад.control-grid resistanceсъпротивление на решетъчна верига
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
тех.corrosion resistanceкорозиоустойчивост
тех.corrosion resistanceкорозоустойчивост
политех.corrosion resistanceкорозирнна устойчивост
политех.coupling resistanceсъпротивление за връзка
crack resistanceпукнатиноустойчивост
политех.cracking resistanceустойчивост срещу образуване на пукнатини
политех.craze resistanceустойчивост срещу образуване на микропукнатини
crease resistanceнемачкаемост
текст.creasing resistanceустойчивост срещу мачкане
политех.creep resistanceустойчивост на пълзене
текст.crock resistanceустойчивост на триене
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.crushing resistanceсъпротивление при раздробяване
политех.current coilтокова бобина
политех.cutting resistanceсъпротивление при рязане
политех.damping resistanceгасящо съпротивление
ав.dead-head resistanceвредно челно съпротивление
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.detrimental resistanceвредно съпротивление
политех.dielectric resistanceсъпротивление на изолация
политех.dielectric resistanceдиелектрично съпротивление
политех.direct resistance furnaceдиректна електросъпротивителна пещ
политех.discharging resistanceразрядно съпротивление
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.double-resistance boxдвоен магазин за резистори
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.dummy resistanceбаластно съпротивление
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.dynamic resistanceдинамично съпротивление
политех.earth resistanceзаземително съпротивление
политех.earth-resistance meterизмервател на съпротивлението на заземяване
политех.earthing resistanceзаземително съпротивление
политех.earthquake resistanceсеизмоустойчив
сеизм.earthquake resistanceсеизмоустойчивост
стр.earthquake resistanceземетръсоустойчивост
политех.economy coilреактивна бобина
политех.eddy-making resistanceвихрово съпротивление
политех.effective resistanceефективно съпротивление
electric resistanceелектросъпротивителен
политех.electric resistance furnaceелектросъпротивителна пещ
политех.electric resistance weldingелектросъпротивително заваряване
политех.electrical resistanceелектрическо съпротивление
политех.environmental resistanceустойчивост на въздействието на околната среда
политех.equivalent resistanceеквивалентно съпротивление
ел.erosion resistanceерозиоустойчивост
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exhaust resistanceсъпротивление на протичане
политех.exploration coilиндукторна бобина
политех.external resistanceвъншно съпротивление
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.fatigue resistanceсъпротивление на умора
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.feedback resistanceсъпротивление обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field resistanceсъпротивление на възбудителна верига
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
елн.filament resistanceсъпротивление на отоплителна верига
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.filtration resistanceфилтрационно съпротивление
тех.fire resistanceпожароустойчивост
тех.fire resistanceогнеустойчивост
тех.flame resistanceогнеустойчивост
политех.flow resistanceхидродинамично съпротивление
политех.fluid resistanceхидродинамично съпротивление
политех.former wound coilшаблонна бобина
политех.forward resistanceправо съпротивление
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.friction resistanceсъпротдвление на триене
политех.frictional resistanceсъпротдвление на триене
политех.frontal resistanceчелно съпротивление
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.glow resistanceжароустойчивост
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grid resistanceрешетъчно съпротивление
политех.ground resistanceзаземително съпротивление
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.head resistanceчелно съпротивление
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
тех.heat resistanceтоплоустойчивост
добави значение или превод тук