heat coil

  • Обща политехника
  • термична бобина
  • термичен предпазител
198 допълнителни резултата:
политех.absorption of heatпоглъщане на топлина
политех.abstraction of heatтоплоотнемане
политех.activation heatтоплина на активиране
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.admixture heatтоплина на смесване
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.atomic heatатомен топлинен капацитет
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.black heatтоплина от инфрачервени лъчи
политех.blank heatпробна плавка
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boiling heatтоплина на изпаряване
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.capacity of heat transmissionтоплопроводимост
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.centrigrade heat unitфунт-калория
политех.chemical heat treatmentтермохимично обработване
политех.cherry-red heatтемпература на нагряване до вишневочервен цвят
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.coefficient of heat passageкоефициент на топлопроводност
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
тех.coilвитка
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilизвивам се. лъкатуша
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
ен.combined heat and CHPкогенерационен
ел.combined heat and powerкомбинирана топлинна и електрическа енергия
политех.combustion heatтоплина на изгаряне
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.conductive heat transferтоплопредаване чрез проводимост
политех.convective heat transferконвективно топлопредаване
политех.conversion of heatпревръщане на топлина
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.crystallization heatтоплина на кристализиране
политех.current coilтокова бобина
политех.dark heatтоплина от инфрачервени лъчи
политех.dark-orange heatтемпература на нагряване до тъмнооранжев цвят
политех.dark-red heatтемпература на нагряване до тъмночервен цвят
политех.decay heatтоплина от радиоактивно разпадане
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.depth of heat penetrationдълбочина на загряване
политех.discolouration heatтемпература на нагряване, при която детайлът променя цвета си
политех.disk coilдискова бобина
политех.dissociation heatтоплина на дисоциация
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
физ.egress of heatтоплоотдаване
тех.electric heat treatmentелектротермообработка
физ.emission of heatтоплоотдаване
политех.evaporation heatтоплина на изпаряване
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exhaust-heat boilerкотел работещ с отработени газове
политех.exploration coilиндукторна бобина
политех.external heat lossтоплинна загуба в околната среда
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.fission-product decay heatтоплина от разпадане на продукти на делене
политех.formation heatтоплина на образуване
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.friction heatтоплина от триене
политех.frictional heatтоплина от триене
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.fusion heatтоплина на стапяне
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
heatразгонване (нa женско животно)
heatгорещина, топлина
heatлютивина, пикантност
heatспарвам се, ферментирам
heatжар, разпаленост, разгорещеност, раздразнение, гняв
heatзагрявам (за мотор) (up)
heatнагрявам (се), стоплям (се) (и с up), нагорещявам (се), нажежавам (се)
съкращение.heatHigh Explosive Anti-Tank warhead
сп.heatрунд, част от състезание
тех.heatтоплозащитен
тех.heatтемпература (и на тялото), нагряване, нажежаване
тех.heatподгревателен
политех.heatтемпература, степен на нагряване
heatвъзбуждам (фантазия и пр.), разгарям (страсти), раздразням
тех.heat absorberтоплоприемник
политех.heat absorberтоплопоглъщател
политех.heat absorptionтоплопоглъщане
физ.heat abstractionтоплоотвеждане
тех.heat abstractionтоплоотвеждащ
тех.heat abstractionтоплоотвод
политех.heat accumulatorтоплинен акумулатор
политех.heat ageingтермично стареене
политех.heat agingтермично стареене
политех.heat alarmsсигнализатор за прегряване
политех.heat apoplexyтоплинен удар
политех.heat balanceтоплинен баланс
политех.heat bodyingтоплинно втвърдяване
тех.heat boosterподгревател
политех.heat budgetтоплинен баланс
heat capacityтоплоемкост
политех.heat capacityтоплинен капацитет
политех.heat capacityтоплопоглъщаемост
тех.heat carrierтоплоносител
тех.heat chamberтермокамера
политех.heat checkпукнатина, образувана вследствие на температурни изменения
политех.heat colourцвят при закаляване
политех.heat conductanceтоплопредаване
политех.heat conductanceтоплопренасяне
физ.heat conductionтоплопроводимост
политех.heat conductionтоплопроводност
политех.heat conductivityтоплопроводност
политех.heat conductorпроводник на топлина
политех.heat consumptionразход на топлинна енергия
политех.heat consumptionконсумация на топлина
физ.heat contentенталпиен
физ.heat contentенталпия
политех.heat contentтоплосъдържание
политех.heat convectionтоплинна конвекция
политех.heat copyingтермография
политех.heat curingвулканизиране на горещо
политех.heat curingвтвърдяване на горещо
политех.heat curingвулканизиращ се на горещо
политех.heat curingвтвърдяващ се на горещо
политех.heat currentтоплинен поток
политех.heat developmentотделяне на топлина
физ.heat diffusivityтемпературопроводност
физ.heat diffusivityтемпературопроводимост
физ.heat dissipationтоплоотдаване
политех.heat dissipationразсейване на топлина
политех.heat dissociationтермична дисоциация
тех.heat distributionтоплоразпределителен
политех.heat distributionразпределение на топлина
добави значение или превод тук