field-coil resistance

  • Обща политехника
  • съпротивление на възбудителна намотка
200 допълнителни резултата:
abrasion resistanceустойчивост на абразивно износване
текст.abrasion resistanceустойчивост на протриване
abrasive resistanceустойчивост на абразивно износване
текст.abrasive resistanceустойчивост на протриване
политех.accelerating fieldускоряващо поле
политех.acoustic fieldакустично поле
политех.acoustic resistanceакустично съпротивление
политех.adjustable resistanceрегулируемо съпротивление
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.affine fieldафинно поле
политех.ageing resistanceустойчивост на стареене
политех.air-flow resistanceаеродинамично съпротивление
хим.alkali resistanceалкалоустойчивост
политех.alkaline resistanceустойчивост спрямо основи
политех.alternating fieldпроменливо поде
политех.amyriotic fieldквантово поле, включващо състоянието на вакуума
политех.anode coilанодна бобина
политех.anode resistanceанодно съпротивление
политех.antenna coilантенна бобина
политех.antenna fieldантенно поле
политех.antenna resistanceпълно съпротивление на антена
политех.antenna-radiation resistanceсъпротивление на излъчванне на антена
политех.antihunt fieldпротивоколебателна намотка
политех.apparent resistanceпривидно съпротивление
ел.arc resistanceдъгоустойчивост
политех.arc resistanceустойчивост на действието наелектрическа дъга
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.atomic fieldатомно поле
политех.attrition resistanceустойчивост на абразивно износване
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.balancing resistanceизравняващо съпротивление
политех.ballast resistanceбаластно съпротивление
политех.base resistanceсъпротивление за база
политех.bearing resistanceсъпротивление при смачкване
политех.bending resistanceсъпротивление при огъване
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
bio fieldбиополе
bio-fieldбиополе
biological resistanceбиоустойчивост
политех.bipolar fieldдвуполюсен индуктор
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.block fieldблокиращ механизъм
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bottoming resistanceсъпротивление на наситен транзистор
политех.brake resistanceспирачно съпротивление
политех.brake-field tubeелектронна лампа със спирачно поле
политех.branch resistanceразклонително съпротивление
политех.brick fieldтухларница
политех.brick fieldтухларна
политех.bridging coilбобина в схема на мост
ел.brush contact-resistance lossзагуби от преходното съпротивление на четка
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.buckling resistanceсъпротивление при изкълчване
политех.buffer resistanceгасящо съпротивление
политех.bulk resistanceобемно съпротивление
ик.business fieldбизнесобласт
политех.calibrated resistanceкалибровано съпротивление
изч.card fieldперфокартно поле
политех.cathode resistanceкатодно съпротивление
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.central-field covalencyковалентност на централно поле
политех.charge-resistance furnaceелектропещ, в която за съпротивление служи самата шихта
политех.chemical resistanceхимична устойчивост
политех.choking coilдроселна бобина
политех.circular fieldвъртящо се магнитно поле
политех.circutal fieldвихрово поле
политех.closed-coil windingзатворена намотка
геол.coal fieldвъглищен басейн
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilизвивам се. лъкатуша
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.cold resistanceстудоустойчивост
политех.compensating fieldполе на компенсационната намотка
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser resistanceактивно съпротивление на кондензатор
политех.constant fieldстационарно поле
политех.constant-resistance networkсхема с честотно независимо съпротивление
политех.contact resistanceконтактно съпротивление
политех.contact resistance noiseшум вследствие изменение на контактното съпротивление
изч.control fieldконтролно поле
политех.control fieldобласт на регулиране
рад.control-grid resistanceсъпротивление на решетъчна верига
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
corn-fieldнива
политех.correcting coilкоригираща бобина
тех.corrosion resistanceкорозоустойчивост
тех.corrosion resistanceкорозиоустойчивост
политех.corrosion resistanceкорозирнна устойчивост
политех.coupling resistanceсъпротивление за връзка
crack resistanceпукнатиноустойчивост
политех.cracking resistanceустойчивост срещу образуване на пукнатини
политех.craze resistanceустойчивост срещу образуване на микропукнатини
crease resistanceнемачкаемост
текст.creasing resistanceустойчивост срещу мачкане
политех.creep resistanceустойчивост на пълзене
текст.crock resistanceустойчивост на триене
политех.cross-field tubeелектронна лампа с кръстосани полета
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.crossed-field amplifierусилвател с кръстосани полета
политех.crushing resistanceсъпротивление при раздробяване
политех.crystal fieldкристално поле
политех.crystal field stabilization energyенергия на стабилизация в кристалното поле
политех.crystal-field theoryтеория на кристалното поле
политех.cubic fieldкубично поле
политех.current coilтокова бобина
тлв.curvature of the image fieldкривина на полето на изображение
политех.cutting resistanceсъпротивление при рязане
политех.cyclical fieldвихрово поле
политех.damping resistanceгасящо съпротивление
политех.dark-field illuminationосветително устройство за тъмно поле
изч.data fieldинформационно поле
ав.dead-head resistanceвредно челно съпротивление
политех.decelerating fieldзабавящо поле
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.deflection fieldотклоняващо поле
политех.demagnetizing fieldразмагнитващо поле
кино.depth of fieldдъбочина на рязкост
политех.detrimental resistanceвредно съпротивление
политех.dielectric resistanceсъпротивление на изолация
политех.dielectric resistanceдиелектрично съпротивление
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.direct resistance furnaceдиректна електросъпротивителна пещ
политех.direct-current fieldполе на постоянен ток
политех.discharging resistanceразрядно съпротивление
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
ядр.dose fieldполе на дозите
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.double-resistance boxдвоен магазин за резистори
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.dual-field motorелектродвигател с две възбудутелни намотки
политех.dummy resistanceбаластно съпротивление
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.dynamic resistanceдинамично съпротивление
политех.earth resistanceзаземително съпротивление
политех.earth-resistance meterизмервател на съпротивлението на заземяване
политех.earthing resistanceзаземително съпротивление
политех.earthquake resistanceсеизмоустойчив
сеизм.earthquake resistanceсеизмоустойчивост
стр.earthquake resistanceземетръсоустойчивост
политех.economy coilреактивна бобина
политех.eddy-making resistanceвихрово съпротивление
политех.effective resistanceефективно съпротивление
политех.electric fieldелектрическо поле
добави значение или превод тук