anode coil

  • Обща политехника
  • анодна бобина
199 допълнителни резултата:
политех.accelerating anodeускоряващ анод
политех.adjustment coilбобина за настройване
anodeаноден
anodeанод
рад.anode batteryанодна батерия
ел.anode bridgeанодно съединявашо мостче
политех.anode capанодна качулка
политех.anode capacitanceаноден капацитет
политех.anode characteristicанодна характеристика
политех.anode chokeаноден дросел
ел.anode clampанодна скоба
политех.anode clampаноден извод
политех.anode compartmentанодно пространство
политех.anode conductanceпроводимост на анода
рад.anode converterаноден преобразувател
рад.anode convertorаноден преобразувател
политех.anode copperанодна мед
политех.anode currentаноден ток
политех.anode dark spaceанодно тъмно пространство
политех.anode desintegrationразрушаване на аноди
политех.anode detectionанодно детектиране
политех.anode detectorаноден детектор
политех.anode dividerаноден делител
политех.anode effectаноден ефект
политех.anode foilанодно фолио
елн.anode followerаноден повторител
политех.anode glowанодно светене
политех.anode gridанодна решетка
политех.anode humаноден шум
политех.anode keyingанодна манипулация
ел.anode loadаноден товар
политех.anode loadтовар в анодната верига
политех.anode lugвтулка на анода
политех.anode modulationанодна модулация
ел.anode mudаноден шлам
политех.anode mudанодна тиня
политех.anode rayанодни лъчи
политех.anode rectificationанодно детектиране
политех.anode resistanceанодно съпротивление
политех.anode rest currentаноден ток при покой
елн.anode selectionанодна селекция
политех.anode sputteringанодно разпрашаване
елн.anode stopperанодно ограничително съпротивление
политех.anode stripанодна ивица
политех.anode voltageанодно напрежение
политех.anode-cathode spacingмеждуелектродно разстояние
политех.anode-current densityплътност на анодния ток
политех.anode-protecting capаноден екран
политех.anode-ray currentанодно-лъчев ток
политех.anode-site capстранична анодна качулка
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.auxiliary anodeспомагателен анод
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.bar anodeпръчков анод
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.blister anodeанод на черна мед
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.can anodeцилиндричен анод
политех.cast anodeотлят анод
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed-coil windingзатворена намотка
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilнамотка, кангал
политех.coilреотан, серпантина
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.contoured anodeпрофилен анод
политех.convergence anodeфокусиращ анод
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.disk anodeдисков анод
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.excitation anodeвъзбуждащ анод
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.final anodeкраен анод
политех.first anodeпърви анод
политех.focusing anodeфокусиращ анод
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.grounded-anode amplifierкатоден повторител
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilреотан
политех.heating coilелектро
политех.heavy anodeмасивен анод
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.hole-and-slot anodeаноден блок от типа прорез-отвор
политех.hollow anodeкух анод
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.hooded anodeзащитен анод
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.ignition anodeзапалващ анод
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
политех.kicking coilреактивна бобина
политех.loading coilтоварна бобина
тлф.loading coil spacingстъпка на пупинизация
политех.locked-coil cableзакрито въже
политех.magnet coilсоленоид
политех.magnetizing coilнамагнитваща бобина
политех.main anodeглавен анод
политех.meshed anodeрешетъчен анод
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.multi-anode rectifierмногоаноден токоизправител
политех.multilayer coilмногослойна бобина
добави значение или превод тук