condenser discharge blaster

  • Минно дело
  • кондензаторна взривна машина
199 допълнителни резултата:
политех.absorption condenserабсорбционен кондензатор
опт.adjusting condenserрегулируем кондензатор
политех.afterglow of dischargeпослесветене на изпразване
мин.air blasterоросител
политех.air blasterпатрон за отбиване на въглища със сгъстен въздух
политех.air dischargeизпускане на въздух
политех.air-cooled condenserкондензатор с въздушно охлаждане
политех.alternating dischargeпериодично изпразване
политех.antenna condenserантенен кондензатор
политех.antenna-coupling condenserкондензатор за връзка с антена
политех.antenna-tuning condenserантенен настройващ кондензатор
политех.aperiodic dischargeапериодично изпразване
политех.arc dischargeелектродъгов разряд
политех.arc dischargeелектродъгово изпразване
политех.arc-discharge lampдъгова лампа
политех.argon dischargeразреждане в аргонова среда
ел.armature of condenserарматура на кондензатор
политех.atmospheric condenserатмосферен кондензатор
политех.atmospheric dischargeатмосферен разряд
политех.auxiliary dischargeспомагателен разряд
политех.avalanche dischargeлавинно изпразване
политех.avalanche dischargeлавинен разряд
политех.barometric condenserбарометричен кондензатор
политех.belt dischargeразтоварване на лента
мин.blasterвзривател
мин.blasterбомбаджия
политех.blasterвзривител, приспособление за взривяване
политех.blasterпесъкоструен апарат
политех.blaster capкапсул-детонатор
политех.bottom dischargeдънен изпускател
политех.bottom dischargeдънно разтоварване
политех.brush-and-spray dischargeхрастовидно изпразване
политех.bucket dischargeразтоварване с кош
политех.bucket dischargeизпразване на кош
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
политех.central dischargeразтоварване през оста
политех.centrifugal-discharge elevatorелеватор с центробежно разтоварване
политех.centrifugal-discharge-bucket elevatorелеватор с центробежно разтоварване
политех.chemical condenserелектролитен кондензатор
мин.chute blasterбомбаджия по ликвидиране задържания на руда в рудоспусъци
политех.chute dischargeразтоварване чрез улей
политех.coefficient of condenser couplingкоефициент на капацитивна връзка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
condenserкондензор
condenserкондензаторен
ел.condenserкондензатор
политех.condenserтопл
политех.condenserвтечнител
хим.condenserхладник
condenserкондензатор (и ел.), (газо) охладител
политех.condenser boxмагазин от кондензатори
политех.condenser coatingарматура на кондензатор
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser electroscopeелектроскоп с кондензатор
ядр.condenser ionization chamberинтегрираща йонизационна камера
политех.condenser leatherтехническа кожа
политех.condenser loudspeakerелектростатичен високоговорител
политех.condenser microphoneелектростатичен микрофон
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.condenser pumpпомпа за кондензат
политех.condenser reactanceкапацитивно съпротивление
политех.condenser resistanceактивно съпротивление на кондензатор
политех.condenser spindleос на кондензатор
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.condenser yarnотпадъци от прежда
политех.condenser-typeкондензаторен
политех.condenser-type bushingвходен кондензаторен изолатор
политех.conductive dischargeразреждане чрез проводник
политех.constant-capacity condenserкондензатор с постоянен капацитет
политех.contact condenserсмесителен кондензатор
политех.continuous-discharge stokerмеханично огнище с непрекъснато отстраняване на сгурията
политех.convective dischargeконвекционно изпразване
политех.corona dischargeкоронно изпразване
политех.corona dischargeкоронен разряд
политех.counter-current-flow condenserпротивотоков кондензатор
хидр.creeping dischargeбавно изпразване
политех.creeping dischargeповърхностен разряд
политех.dark dischargeнесветещ разряд
политех.dead-beat dischargeапериодично изпразване
обог.density-controlled dischargeавтоматично изпразване по плътността на пулпа
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
dischargeизстрел, залп
dischargeосвобождаване от отговорност, оправдаване, пускане (от затвора)
dischargeизплащане, ликвидиране (на дълг), изпълнение (на служба, дълг)
dischargeотвеждане
елн.dischargeизпразване
елн.dischargeизпразвам
прав.dischargeосвобождавам (от отговорност), пускам (от затвора), оправдавам
текст.dischargeобезцветявам (тъкани)
арх.dischargeразпределение на тежестта
тех.dischargeСливен
тех.dischargeотводящ
ел.dischargeразряден
ел.dischargeразреждане
ел.dischargeразтоварване
политех.dischargeизпразвам, издухвам, изпускам, нагнетявам
политех.dischargeизпразване, издухване, изпускане, нагнетяване
dischargeстрелям, изстрелвам, пускам (стрела и пр.), гръмвам, давам изстрел
dischargeплащам, ликвидирам (дълг), изпълнявам (дълг и пр.)
dischargeизпускам, изхвърлям, отделям, излъчвам (топлина, светлина, лава, гной и пр.), секретирам, имам/давам дебит (за извор и пр.)
dischargeпускам боя (за плат и пр.)
dischargeразтоварвам, свалям (пътници), стр. разтоварвам, разпределям тежестта
dischargeизтичане, оттичане, стичане, отток, дебит (на вода), мед. (отделяне на) гной, секрет
dischargeуволнявам (и воен.)
dischargeуволняване, уволнение (и воен.), характеристика на уволнен човек/войник, демобилизация, изписване (от болница)
политех.discharge areaплощ на изходно сечение
ел.discharge arresterразрядник
ел.discharge arresterотводител
ел.discharge arrestorразрядник
ел.discharge arrestorотводител
политех.discharge beltразтоварваща лента на конвейер
политех.discharge bladeизходна лопатка
политех.discharge boomразтоварна конзола
политех.discharge by scrapingскреперно разтоварване
политех.discharge canalотводен канал
политех.discharge capacityразрядна мощност
политех.discharge chamberнагнетателна камера
политех.discharge channel gutterолук
политех.discharge chuteизпускателен улей
политех.discharge circuitразрядна верига
политех.discharge cockизпускателен кран
политех.discharge coefficientкоефициент на изтичане
политех.discharge connectionизпускател
политех.discharge connexionизпускател
политех.discharge conveyorразтоварващ транспортьор
политех.discharge currentразряден ток
политех.discharge curveкрива на разряд
политех.discharge diameterизходен диаметър
политех.discharge dookотвор за изпразване
политех.discharge ductнагнетателен канал
политех.discharge endстрана, от която става разтоварването
политех.discharge endот която се нагнетява
политех.discharge fanсмукателен вентилатор
политех.discharge flashtubeразрядна освептителна тръба
мед.discharge from hospitalдехоспитализация
политех.discharge gapразрядна междина
политех.discharge gaugeводомер
политех.discharge glowелектролуминесценция
политех.discharge headerнагнетателен колектор
политех.discharge holeизпускателен отвор
политех.discharge hopperразтоварващ бункер
тех.discharge jetфорсунка
политех.discharge lampгазоразрядна лампа
политех.discharge lineпреливен тръбопровод
политех.discharge liquidотработена течност
политех.discharge liquidотработен разтвор
тех.discharge nozzleфорсунка
политех.discharge nozzleизпускателна дюза
политех.discharge of condenserразреждане на кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.discharge of sparksискрене
политех.discharge openingизпускателен отвор
политех.discharge orificeизпускателен отвор
политех.discharge panулей за разтоварване
политех.discharge pipeпреливна тръба
политех.discharge pipeотклонителна тръба, водосточна тръба
политех.discharge pressureналягане на изхода
политех.discharge pressureналягане откъм нагнетателната страна
политех.discharge pulseимпулс от разряд
ел.discharge rateскорост на разреждане
политех.discharge rateрежим на разреждане
политех.discharge resistorразряден резистор
политех.discharge sideстрана, от която става разтоварването
политех.discharge streamизходящ поток
политех.discharge strokeнагнетателен ход
мед.discharge summaryепикриза
политех.discharge troughразтоварен улей
политех.discharge tubeизпускателна тръба
политех.discharge tunnelотвеждащ тунел
политех.discharge valveнагнетателен вентил
политех.discharge valveизпускателен клапан
политех.discharge velocityскорост на изхода
политех.discharge voltageнапрежение при разряд
политех.discharge-tube rectifierйонен токоизправител, газотрон
политех.discharge-tube rectifierгазов токоизправител
политех.disruptive dischargeпробивно изпразване
политех.drip condenserоросителен кондензатор
политех.ejector condenserструен кондензатор
политех.electric dischargeелектрическо изпразване
мет.electrical-discharge hydro-blastingелектрохидравлично избиване
политех.electrical-discharge machiningелектроискрова механична обработка
политех.elevator-discharge boomстрела на претоварач
политех.end-discharge tipplerчелен разтоварвач
политех.end-discharge typeсъс задно разтоварване
политех.evaporative condenserизпарителен кондензатор
политех.fan dischargeпроизводителност на вентилатор
политех.field dischargeгасене на поле
политех.field dischargeсъединяване накъсо на възбудителната намотка
хидр.firm dischargeгарантирано водно количество
политех.flood-discharge estimateопределяне максималния дебит на прииждаща вода
хидр.flood-discharge outletдълбочинен водоизпускател
хидр.formative dischargeрусло, формиращо водно количество
политех.fuel dischargeизточване на гориво
ел.gas dischargeгазоразряден
политех.gas-discharge arresterгазов разрядник
добави значение или превод тук