coil capacity

  • Обща политехника
  • собствен капацитет на бобина
199 допълнителни резултата:
политех.absorbing capacityабсорбционна способност
политех.absorption capacityабсорбционна способност
политех.accommodation capacityброй на лицата, които могат да бъдат подслонени едновременно
политех.acid capacityкиселинност
политех.active storage capacityполеаен обем на водохранилище
политех.adhesive capacityадхезионна способност
политех.adjustment coilбобина за настройване
тех.air conditioning capacityклиматична мощност
мин.anchorage capacityзакотвящо усилие
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.available capacityполезна мощност
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
хим.basic capacityосновност
политех.bearing capacityтовароподемност
стр.bearing capacityносимоспособност
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.blotting capacityпоглъщателна способност
политех.boiler capacityпаропроизводителност на котел
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.breaking capacityмощност при изключване
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
хим.buffer capacityбуферен капацитет
политех.buket capacityобем на кофа на товарачна машина
политех.burning capacityразход на гориво
политех.calorific capacityспецифична топлина на изваряне
capacityположение, качество, длъжност, компетенция
capacityкапацитетен
capacityмощностен
capacityобем, вместимост, капацитет
capacityспособност
елн.capacityкапацитет
прав.capacityправо, правоспособност
тех.capacityмощност, производителност, нагрузка, пропусквателна способност (на улица, шосе и пр.)
политех.capacity antennaкапацитивна антена
рад.capacity areaкапацитивна площ
политех.capacity boxмагазин от кондензатори
изм.capacity bridgeкапацитивен мост
политех.capacity chartсхема с ттд
политех.capacity coefficientфактор на мощността
политех.capacity currentкапацитивен ток
политех.capacity current heatingкапацитивно високочестотно нагряване
политех.capacity deviationнеравномерност на капацитети
рад.capacity earthпротивовес
политех.capacity earthизкуствена земя
политех.capacity factorкоефициент на използване на мощността
политех.capacity frequency factorкоефициент на изменение на капацитета на кондензатор в зависимост от честотата
рад.capacity lagкапацитивна инерциснност
политех.capacity of bodyтовароносимост на автомобилна каросерия
политех.capacity of heat transmissionтоплопроводимост
политех.capacity of roadпропускателна способност на път
политех.capacity pick-upкапацитивен датчик
политех.capacity ratingизчисление на мощност
политех.capacity reactionкапацитивна обратна връзка
политех.capacity regulatorрегулатор за мощност
политех.capacity relayкапацитивно реле
политех.capacity startingкондензаторно пускане
политех.capacity susceptanceкапацитивна проводимост
политех.capacity testизмерване капацитета
изч.card capacityкапацитет на перфокарта
политех.cargo capacityтовароносимост
политех.carheap capacityмаксимална товароносимост на вагонетка
политех.carrying capacityтовароподемност
стр.carrying capacityносимоспособност
рлк.centering coilцентрираща бобина
съобщ.chaneel capacityпропускателна способност на канал
ел.charge capacityзаряден капацитет
мин.charge capacityобем на зарядна камера
политех.charge capacityтоварен капацитет
политех.choking coilдроселна бобина
маш.chucking capacityобхват на патронник
ав.climbing capacityхарактеристика на скороподемност
политех.climbing capacityспособност за преодоляване на наклон
политех.closed-coil windingзатворена намотка
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
тех.coilвитка
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.constant-capacity condenserкондензатор с постоянен капацитет
политех.contact-closing capacityвключвателна способност на контактите
политех.contact-interrupting capacityизключвателна способност на контактите
политех.cooling capacityохлаждаща способност
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.coveying capacityпроизводителност на транспортьор
мин.cross-sectional capacityмаксимална възможна площ на сечение на материал
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.crushing capacityпроизводителност на мелница
политех.cubic capacityвместимост
политех.cubic capacityобем
политех.current capacityдопустимо токово натоварване
политех.current coilтокова бобина
политех.current-carrying capacityдопустимо токово натоварване
маш.cutting capacityрежеща способност
политех.cylinder capacityработен обем на цклиндър на двигател
политех.daily capacityдневна производителност
политех.damping capacityспособност за гасене на трептенията
политех.dead-storage capacityмъртъв обем
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
маш.depth capacityмаксимална дълбочина
политех.dielectric capacityдиелектрична константна проницаемост
политех.dipper capacityобем на кофата на товарачна машина
политех.discharge capacityразрядна мощност
политех.disk coilдискова бобина
политех.dissolving capacityразтваряща способност
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
мин.drilling capacityмаксимална дълбочина на сондиране
политех.drilling capacityмаксимален диаметър на пробиване
drying capacityсъхливост
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.earning capacityрентабилност
ел.earth capacityкапацитет спрямо земята
политех.economy coilреактивна бобина
политех.effective capacityполезен обем
политех.electric capacityелектрически капацитет
политех.electrical-capacity altimeterкапацитивен високомер
политех.elevating capacityтовароподемност
тлф.end capacityграничен капацитет
политех.energy-storage capacityспособност за натрупване на енергия
политех.engine capacityработен обем на двигател
политех.environmental assimilative capacityасимилираща способност на околната среда
тех.evaporative capacityпаропроизводителност
политех.evaporative capacityизпарителна способност
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
воен.fighting capacityбоеготовност
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.firm capacityгарантирана мощност
тлф.fitted capacityкапацитет на уредба
обог.flotation capacityпроизводителност на флотация
мин.flovy capacityпропускателна способност
политех.former wound coilшаблонна бобина
добави значение или превод тук