dust coil

  • Обща политехника
  • бобина с пресована сърцевина
199 допълнителни резултата:
политех.active dustбиологически агресивен прах
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.aerial dustатмосферен прах
политех.air-floated dustлетящ прах
политех.airborne dustлетящ прах
политех.alpha dustалфа-активен прах
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.ash dustлетлива пепел
automatic dust removerпрахосъбирачка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
тех.be covered with dustзапрашавам
тех.become dust-ladenзапрашавам се
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
мин.binder of dustсвързване на утаен прах
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.blasting dustпрах от взривни работи
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.bone dustкостено брашно
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.carbon dustвъглен на прах
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.coal dustвъглищен прах
политех.coal-dust brickбрикет от въглищен прах
политех.coal-dust engineдвигател, работещ с въглищен прах
политех.coal-dust explosibilityвзривяемост на въглищен прах
политех.coal-dust furnaceпещ, работеща с прахообразни въглища
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
тех.coilвитка
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.cosmic dustкосмичен прах
тех.cover with dustзапрашавам
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.diamond dustдиамантен прах
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
dustпротивопрахов
dustбърша/избърсвам/изтупвам праха от
dustпрах
dustкъпя се в праха (за птичка)
dustсмет, боклук
dustпръскам (растение с химикали), напудрям (се)
dustнапрашвам, посипвам с прах
лит.dustпрах, тленни останки, смърт, гроб
тех.dustпрахозащитен
тех.dustпрахоулавящ
тех.dustпрахоуловителен
политех.dustотстранявам прах
бот.dustпрашец
dustпрах, пясък (от минерали, злато и пр.)
dustпоръсвам, наръсвам (със захар, брашно и пр.)
политех.dust arrestementпрахоулавяне
политех.dust arresterпрахоуловител
политех.dust arrestingпрахоулавяне
политех.dust arrestorпрахоуловител
политех.dust avalancheпрахова лавина
политех.dust bagръкавен филтър за прах
политех.dust boxпрахоуловител
политех.dust cartколичка за превоз на инертен прах
тех.dust catcherшламоуловител
политех.dust catcherпрахоуловител
политех.dust chamberпрахоуловителна камера
политех.dust collarпрахоуловител
политех.dust collarпрахосмукачка
тех.dust collectorшламоуловител
тех.dust contentзапрашеност
политех.dust controlобезпрашаване
политех.dust controlпрахоулавяне
политех.dust coreсърцевина от пресован железен прах
мин.dust countпоказател за запрашеността
политех.dust countизмерване на запрашеността
мин.dust counterкониметър
политех.dust coverкапак за предпазване от прах
политех.dust coverпокривало за предпазване от прах, калъф за предпазване от прах
политех.dust diseaseпрофесионално прахово заболяване
политех.dust emissionемисия на прах
политех.dust explosionексплозия на въглищен прах
тех.dust extraction plantпрахоотделител
тех.dust extractorпрахоотделител
политех.dust figureфигура, образувана от стърготини в електрическо поле
политех.dust filterпротивопрахов филтър
тех.dust formationпрахоотделяне
политех.dust guardпрахонепропусклив капак
полигр.dust jacketсуперобложка
тех.dust levelзапрашеност
тех.dust loadзапрашеност
тех.dust loadingзапрашеност
политех.dust lungпневмокониоза
политех.dust nuisanceзамърсяване на околната среда от промишлен прах
политех.dust pocketпрахосъбирателна камера
политех.dust pollutionзамърсяване с прах
тех.dust precipitationпрахоутаечен
тех.dust precipitatorпрахоутаител
политех.dust precipitatorпрахоуловител
тех.dust releaseпрахоотделяне
политех.dust sealуплътнение срещу прах
политех.dust separationпрахоотделяне
тех.dust separatorпрахоотделител
политех.dust separatorпрахоуловител
политех.dust settlerпрахоуловител
политех.dust shieldпрахозащитен капак
политех.dust sourceизточник на прахообразуване
политех.dust suctionизсмукване на прах
политех.dust trapпрахоуловител
политех.dust trapпрахоотделител
тех.dust-catchingобезпрашителен
политех.dust-coatedтънкообмазан
политех.dust-coated electrodeтънкообмазан електрод
тех.dust-collectingпрахоуловителен
тех.dust-collectingпрахоулавящ
политех.dust-collecting systemпрахоуловително устройство
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
dust-coverобложка (на книга)
политех.dust-exhaust apparatusвсмукател за прахоулавяне
политех.dust-firedработещ с прахообразно гориво
dust-freeнезапрашен
dust-freeбезпрахов
политех.dust-freeобезпрашен
тех.dust-gasпрахогазов
dust-jacketобложка (на книга)
dust-ladenзапрашен
тех.dust-likeпраховиден
астр.dust-like matterпраховидна материя
политех.dust-loaded airзапрашен въздух
политех.dust-precipitation chamberпрахоутаяваща камера
тех.dust-proofпрахонепропусклив
политех.dust-proofнепропускащ прах
политех.dust-proof machineпрахозащитена машина
тех.dust-protectiveпрахозащитен
политех.dust-removal plantобезпрашителна уредба
политех.dust-removing attachmentпрахоуловител на система
тех.dust-retainingпрахоуловителен
тех.dust-retainingпрахоулавящ
добави значение или превод тук